جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اعطای سهام شرکتهای دولتی به عنوان پاداش پایان خدمت کارکنان دولت شماره660/ت39453هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
به منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند « ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تا مبلغ موضوع ماده (1) اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت (موضوع ماده (7) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379) به بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری قبل از سال 1379 (برمبنای حقوق سال 1382) و نیز پرداخت باقیمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان کشوری ناشی از بند « ل» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور با توجه به رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تا حداکثر معادل چهارده هزار میلیارد (14.000.000.000.000) ریال سهام شرکتهای دولتی قابل واگذاری (ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال برای بازنشستگان کشوری و چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال برای بازنشستگان لشگری) با تصویب هیئت‌عالی واگذاری موضوع ماده(13) قانون برنامه سوم توسعه و با رعایت سیاستهای اصل (44) قانون اساسی و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشگری واگذار گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1386/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :