جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

اصلاح ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات شماره701/ت38409کوزارت جهاد کشاورزی

‌وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 19/12/1386 بنا به‌پیشنهاد شماره 23606/020 مورخ 3/7/1386 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (24) قانون حفظ نباتات ـ مصوب 1346 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات موضوع تصویب‌نامه شماره 6477 مورخ 4/10/1346 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده43ـ سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان سموم باید مطابق ضوابط و دستورالعملهای سازمان حفظ نباتات نسبت به انجام آزمایش از هر پارتی سم ساخته شده یا فرموله شده و یا بسته‌بندی شده جهت تطبیق با مشخصات، اقدام و نتیجه را به سازمان حفظ نباتات اعلام نمایند.
تبصره1ـ سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان سموم باید نمونه‌ای از هر پارتی سم آزمایش شده را مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان در قرنطینه نگهداری نمایند.
تبصره 2 ـ مسئولیت حقوقی و قضائی سموم شناخته شده، فرموله شده و یا بسته‌بندی شده به عهده سازندگان، فرموله کنندگان و بسته‌بندی کنندگان می‌باشد.
تبصره3ـ نظارت بر نحوه عملکرد و چگونگی مطابقت نمونه سموم با مشخصات ثبت شده با سازمان حفظ نباتات می‌باشد و سازمان می‌تواند در هر مرحله اعم از پیش تولید، تولید، بسته‌بندی، انبار، برچسب‌زنی، حمل و نقل، فروش، مصرف و پس از آن نسبت به نمونه‌برداری و تطبیق آن با مشخصات ثبت شده اقدام نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1387/1/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :