جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.تاریخ 3/6/1375 شماره دادنامه 101 کلاسه پرونده 72/33

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به بخشنامه شماره 59989-7/9/67وزارت کارواموراجتماعی در خصوص ضرورت پرداخت پاداش پایان خدمت (بازنشستگی )به ازاهرسال یکماه درصورت فقدان قراردادکتبی یاعرف مسلم دراین خصوص ،رای شماره 181 24/3/71 شعبه سیزدهم ورای شماره 579-15/11/70 شعبه هفدهم که متضمن این معنی می باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود.این رای مستندا به قسمت آخرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *

شماره ه/72/33 5/8/1375
تاریخ 3/6/1375 شماره دادنامه 101 کلاسه پرونده 72/33
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای امیرحسین کاشانی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 13و14و17دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/232موضوع شکایت آقای جوادجلیلی منصوری بطرفیت کارخانه تصفیه قندوشکراهواز اداره کارواموراجتماعی استان خوزستان بخواسته اعتراض به رای درخصوص پاداش سنوات قبل ازبازنشستگی بشرح دادنامه شماره 579-15/11/70 چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه دررای مورخ 29/2/69شورای کارگاه که بموجب رای مورخ 20/5/69 هیات حل اختلاف تاییدگردیده نحوه محاسبه مبلغ چهارصدهزارریال مشخص نمی باشدورای ازاین جهت غیرموجه وغیرمستدل و قابل امعان نظرورسیدگی دراین مرحله نمی باشد.علیهذادیوان رای قطعی مورخ 20/5/69صادره ازهیات حل اختلاف راکه بدون توجه به این مراتب اصداریافته مخدوش تشخیص وآنرانقض ورسیدگی مجددرابه هیات حل اختلاف فعلی محول می نماید.
ب - شعبه چهاردهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/368و70/262 موضوع شکایت آقای امیرحسین کیانی بطرفیت کارخانه قندوشکراهوازواداره کارواموراجتماعی استان خوزستان بخواسته اعتراض نسبت به مبلغ چهارصد هزارریال تعیین شده ورای صادره ازاداره کل کارواموراجتماعی بابت پاداش سنوات خدمتی قبل ازبازنشستگی بشرح دادنامه شماره 279-278مورخ 13/13/71 چنین رای صادرنموده است :باتوجه به متن دادخواستهای تقدیمی ومدارک استنادی وموضوع شکایت وخواسته درهردوپرونده وتوضیحات مورخ 19/11/70 شاکی وتوضیحات مورخ 12/3/71 نماینده طرف شکایت ومحتویات پرونده ارسالی ازناحیه کارخانه قندوشکرواداره کل کارواموراجتماعی استان خوزستان وهمچنین نسبت به رای موردشکایت تخلفی ازقوانین ومقررات ویا مخالفت باآنهامشهودنیست وحکم به ردشکایت شاکی صادرمی شود.
ج - شعبه سیزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/67موضوع شکایت آقای ذوالفقارذوالفقاری بطرفیت اداره کل کارواموراجتماعی خوزستان - کارخانه تصفیه قندوشکربخواسته اعتراض به رای مورخ 29/2/69شورای کارگاه ورای مورخ 20/5/69هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 181-24/3/71 چنین رای صادرنموده است :صرفنظرازاینکه رای صادره درمورد6نفر بازنشستگان کارخانه مشتکی عنه بوده که فقط درمورددونفربه میزان خیلی کمتری تعیین خسارت شده است وصرفنظرازاینکه درمواردمشابه رویه و اقدامات هیاتهابه پرداخت سالی یک ماه پاداش اقدام شده است وصرفنظر ازرای 579-15/11/70 شعبه 17درموردمشابه اساساهمانطوری که اعتراض شده ودرآرامشابه هم استدلال گردیده است نحوه محاسبه مبلغ مقرره مشخص نبوده و باوجودصراحت قانون به پرداخت پاداش به ماخذهرسال خدمت یک ماه ،اعمال عرف ورویه اعلامی متزلزل است خاصه که اعمال کیفیات وصورتهای مختلفه در موردافرادی که شرایط مشابه دارنددلیل عدم استقرارعرف ورویه ثابته است بنابه مجموع مراتب رای مورخ 20/5/69هیات حل اختلاف به تاییدرای مورخ 29/2/69شورای کارگاه مخدوش است ونقض می گرددورسیدگی به هیات مشابه تجدیدنظرارجاع می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اکثریت آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه بیستم بهمن ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15133
7


نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
101
تاریخ تصویب :
1375/06/03
تاریخ ابلاغ :
1375/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :