جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور شماره692/ت38906کوزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون ـ وزارت صنایع و معادن ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

‌‌وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 7/11/1386 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 156193/10633هـ/ب مورخ 4/10/1386 و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره30332/ت37057هـ مورخ 30/2/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در ماده (14) عبارت « واحدهای مسکونی کوچک (میانگین زیربنای کل واحدها در هر مجموعه حداکثر (75) مترمربع)» حذف و عبارت « واحدهای مسکونی اجاره‌ای (حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج مترمربع)» جایگزین می‌شود.
2ـ بعد از حرف « تا» در ماده (37) عبارت « پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» اضافه می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1387/1/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت تعاون
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :