جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1387 شماره799/ت39388کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معاون ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت ‌وزیران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی, صنایع و معادن, بازرگانی, کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور, موضوع نامه شماره 83473/20814ـ 213 مورخ 9/11/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا, ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 1381 ـ تصویب نمود:
1ـ فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1387 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران می‌باشد, تعیین می‌شود.
2ـ در مواردی که کالاهای یادشده به صورت بسته‌بندی شده و یـا مظـروف به فروش می‌رسند, از مأخذ قیمت فروش مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نیست.
3ـ در مواردی که کالاهای یادشده به صورت کارمزدی تولید می‌شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهدبود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهدشد.
تبصره ـ مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا, ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 1381 ـ به صورت کارمزدی تولید می‌شود, قابل تسری خواهدبود.
4ـ اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب‌نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون یادشده تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابع ابلاغ می‌شود.
5ـ مصارف نظامی نیروهای مسلح از شمول این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشند.

(فهرست سرگروه کالاهای نهائی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون)
(فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا, ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی برای سال 1387)
(فهرست زیر گروه کالاهای نهائی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون)
(فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی برای سال 1387)
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18379
تاریخ تصویب :
1386/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :