جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

ماده واحده « خروج دانشکده بیمه اکو از شمول مصوبه لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور (مصوب جلسه 619 مورخ 16/11/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره7866/دششورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 619 مورخ 16/11/1386، بنا به پیشنهاد مورخ 7/9/1386 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ماده واحده « خروج دانشکده بیمه اکو از شمول مصوبه لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور» (مصوب جلسه608 مورخ 5/4/1386) را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ماده واحده ـ دانشکده بیمه اکو با توجه به شرایط خاص آن و ضرورت تدریس واحدهای درسی در این دانشکده به زبانهای خارجی، از شمول مصوبه لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور (مصوب جلسه 608 مورخ 5/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، خارج می‌شود.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18379
تاریخ تصویب :
1386/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :