جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


تصویب‌نامه درخصوص انتقال بازارچه مرزی (میل75) به محل چاه عبدالهی (میل78) شماره3307/ت35621کوزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 3935/73/7/1 مورخ 3/5/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ و با رعایت جزء « ب» بند (1) تصویب‌نامه 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
انتقال بازارچه مرزی (میل75) به محل چاه عبدالهی (میل78) با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 14/1/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18382
تاریخ تصویب :
1387/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :