جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص واگذاری اراضی بلامعارض در شهرستان شیراز ـ استان فارس به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شماره3273/ت38961کوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهادکشاورزی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 73120 مورخ 9/10/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ و با رعایت جزء « الف» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ اراضی بلامعارض در محدوده هشتصد هکتاری مورد درخواست از پلاکهای ثبتی 3932 اصلی و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 فرعی از 2199 اصلی واقع در بخش 4 شیراز موصوف به دره‌باد در منطقه کفری شهرستان شیراز ـ استان فارس با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار می‌گردد.
2ـ هـرگـونه تغـییر بـهره‌بـردار و واگـذاری منـوط بـه تصـویب هیئـت وزیران خواهدبود.
3ـ حقوق عینیه، فرضیه و احتمالی اشخاص در این اراضی، پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی وفق قوانین و مقررات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین و پرداخت می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 14/1/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18382
تاریخ تصویب :
1387/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :