جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « هـ » ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ شماره3269/ت38021کوزارت مسکن و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ سازمان تربیت بدنی

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 28/11/1386 بنابه پیشنهاد شماره 58473/100 مورخ 27/4/1386 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند « هـ » ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی بند « هـ » ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند « هـ » ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ

ماده1ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی متعلق به ‌اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که توسط سازمان تربیت‌بدنی با استفاده از شاخص‌های کمی اولویت‌بندی شده‌اند را در حد اعتبارات تخصیصی خریداری و پس از تایید سازمان یاد شده به بخش خصوصی و تعاونی‌ها به قیمت تمام‌شده یا در صورت نبود متقاضی به صورت رایگان به سازمان تربیت‌بدنی (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور) واگذار کند.
تبصره ـ کمیسیون ماده (12) موضوع قانون زمین شهری، به منظور تسریع در روند امور ماده (1) موظف است ظرف دو ماه از تاریخ استعلام درخصوص نوع اراضی موردنظر سازمان تربیت‌بدنی، اعلام نظر کند.
ماده 2ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است هرسال اعتبارات موردنیاز را برای اجرای بند « هـ » ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ در سقفی که وزارت مسکن و شهرسازی در سقف بودجه سنواتی خود پیشنهاد می‌نماید، در بودجه سال بعد منظور نماید.
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اعتبار یادشده را تنها در راستای اجرای بند بند « هـ » ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ از قبیل بهای زمین و هزینه کارشناسی، هزینه صدور اسناد، هزینه نقل و انتقال ملک و تمام هزینه‌های مربوط به خرید اراضی مشمول بند بالا مصرف کند. پرداخت بهای کارشناسی املاکی که توسط مراجع قضایی اسناد مالکیت آنها ابطال شده و یا حکم به رفع تصرف آنها داده‌اند از محل اعتبارات این تبصره بلامانع است.
ماده3ـ سازمان تربیت‌بدنی مکلف است، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ارایه فهرست املاک با کاربری ورزشی موردنیاز و دارای اولویت اقدام کند.
تبصره ـ این فهرست در طول اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ در ابتدای هرسال به وزارت مسکن و شهرسازی ارایه خواهد شد.
ماده4ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ خریداری اراضی، نسبت به انجام مقدمات تحویل اراضی موردنظر به بخش خصوصی و تعاونی‌ها یا واگذاری آن به سازمان تربیت‌بدنی (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور) اقدام کند. انتقال قطعی اراضی مورد واگذاری پس از ارایه تأییدیه اجرای طرح و گواهی بهره‌برداری از سوی سازمان تربیت‌بدنی و گواهی پایان کار ساختمانی از سوی شهرداریها صورت خواهد گرفت.
ماده5 ـ مسئولیت هماهنگی، هدایت و نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه و پیگیری در رفع موانع احتمالی مربوط به آن، به عهده رییس سازمان تربیت‌بدنی است.
ماده6 ـ رییس سازمان تربیت بدنی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد دستگاههای ذی‌ربط درخصوص چگونگی اجرای مفاد این آیین‌نامه را به هیئت‌وزیران ارایه کند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18382
تاریخ تصویب :
1387/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :