جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب 1354ـ شماره3279/ت36256کوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 28/11/1386 بـنـا بـه پیـشـنـهاد شـمـاره 2795/020/م مـورخ 14/8/1385 وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب 1354ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب 1354ـ

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ تالاب: مطابق بند «1» ماده (1) کنوانسیون رامسر شامل باتلاق، لجن‌زارها و آبهای طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقـت که آبهای شور یا شیرین یا تـلـخ در آن به صورت راکد یا جاری یافت می‌شود و از جمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آنها در پایین‌ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند.
ب ـ دریاچه: نوعی تالاب است اعم از شور یا شیرین که به آبهای آزاد راه ندارد.
ج ـ حریم: قسمتی از اراضـی ساحـلی یا مستحدث است که یک طرف آن متـصـل به آب دریاچه یا تالاب باشد.
د ـ حدود اراضی مستحدث: زمینهایی پایین‌تر از حد بستر که در نتیجه پایین‌رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها (به استثنای دریاچه ارومیه) و یا در نتیجه پایین‌رفتن آب یا خشک شدن تالابها (به استثنای مرداب و برکه طبیعی) ظاهر و ایجاد شده یا خواهدشد.
هـ ـ حدبستر: آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالابها و دریاچه‌های موضوع این آیین‌نامه که در یک دوره زمانی معین (براساس داده‌های ثبت شده موجود) ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو تعیین می‌گردد.
ماده2ـ عرض حریم تالابها (به استثناء مرداب و برکه طبیعی) عرصه‌ای به عرض 150متر است که بلافاصله بعد از حدبستر تعیین می‌گردد.
تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی عرض حریم تالابها و دریاچـه‌هـای موضـوع این آییـن‌نامه را بر اسـاس شـاخـص‌هـای زیسـت محـیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین نماید.
ماده3ـ وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ ایـن آیین‌نـامه نسبـت به تهیه نقشه حدبستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به علامت‌گذاری حدبستر و حدود اراضی مستحدث و علامت‌‌گذاری حدحریم ظرف سه ماه اقدام نمایند.
ماده4ـ دریاچه‌های احداثی پشت سدها و مخزن و تأسیسات آبی و کانالهای عمومی از موضوع این آیین‌نامه خارج بوده و تابع قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها ـ مصوب 1344 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361ـ و سایر قوانین مربوط خواهدبود.
ماده5 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را در سقف بودجه سنواتی پیشنهادی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده6 ـ به منظور نظارت بر انجام به موقع وظایف دستگاههای موضوع این آیین‌نامه دستگاههای یادشده مکلفند گزارش سالیانه مراحل پیشرفت اجرای آیین‌نامه و در صورت لزوم موانع مشکلات اجرایی آن را به هیئت وزیران گزارش نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18382
تاریخ تصویب :
1387/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :