جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص جزء (ب) بند2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1380ـ شماره3286/ت38929کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 151589/60 مورخ 2/10/1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد جزء (ب) بند (2) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب1380ـ و با رعایت جزء « ح» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
رقم مذکور در تصویب‌نامه شماره 20609/ت28881هـ مورخ 18/4/1382 از مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال به مبلغ دو میلیون (2،000،000) ریال تغییر می‌یابد.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 14/1/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18382
تاریخ تصویب :
13867/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :