جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره3303/ت38904کوزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 27/12/1386 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره156295/10627هـ/ب مورخ4/10/1386 و به استناد جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 19414/ت37258هـ مورخ 11/2/1386 تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره54542/ت37376ک مورخ11/4/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در بند (4) ماده (3) عبارت « و نیز تا مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال از محل اعتبار موضوع بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور» بعد از عبارت « حساب ذخیره ارزی» اضافه می‌گردد.
2ـ در ماده (5) عبارت « تا مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال از محل اعتبار موضوع بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 کل کشور» قبل از عبارت « از محل ردیف» اضافه می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 14/1/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18382
تاریخ تصویب :
1387/1/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :