جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص پروژه تعویض خط لوله انتقال نفت از شهر ری به گردنه قوچک مطابق گزینه 3 (C) طبق نقشه پیوست شماره4195/ت38056کوزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 28/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 207/140 ـ 2/گ مورخ 30/4/1386 وزارت نفت و به استناد ماده (3) قانون حفاظت محیط زیست ـ مصوب1353ـ و با رعایت جزء (3) بند (ج) مصوبه شماره 15601/1901 مورخ 24/4/1386 شورای عالی اداری، در راستای اجرای پروژه تعویض خط لوله انتقال نفت از شهر ری به گردنه قوچک تصویب نمود:
با توجه به محدود بودن منطقه و تأسیسات مختلفی که ایجاد شده است، محور خط لوله جدید مطابق گزینه3 (c) طبق نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، مشروط به موارد زیر مورد اجرا قرار گیرد:
1ـ عرض جاده دسترسی حداکثر هشت (8) متر.
2ـ هیچگونه تأسیسات ساختمانی در طول محور ایجاد نشود.
3ـ مالکیت منطقه به نمایندگی از دولت همچنان متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست است.
4ـ مازاد خاکبرداری‌هایی که باید انجام شود، از منطقه خارج گردد.
5 ـ خاک نباتی در مسیر خط لوله بعد از عملیات خاکبرداری مجدداً در مسیر خط لوله ریخته شده و شکل اولیه برگردانده شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18384
تاریخ تصویب :
1386/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت كشور
موضوع :