جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان فارس شماره11406/ت32726هـوزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/1/1387 بنا به پیشنهاد شماره 381/42/4/1 مورخ 7/1/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان فارس تصویب نمود:
1ـ روستاها، مزارع و مکانهای 1ـ نوگگ 2ـ زیرگر 3ـ تنگ سی 4ـ ترگ‌ه 5 ـ گردنه ولی باریک 6 ـ کوه عنا از دهستان رستم دو از توابع بخش رستم شهرستان ممسنی منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد به دهستان رستم سه در تابعیت همین بخش الحاق می‌گردد.
2ـ مرز دهستان پشتکوه رستم از توابع بخش رستم با دهستان رستم یک و رستم دو از توابع همین بخش در شهرستان ممسنی مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد اصلاح می‌گردد.
3ـ مرز بخش رستم از توابع شهرستان ممسنی و بخش مرکزی همین شهرستان بین دو دهستان رستم یک و دهستان جوزار مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد اصلاح می‌گردد.
4ـ روستاهای کوپن علیا، کوپن وسطی و کوپن سفلی از توابع دهستان رستم سه بخش رستم شهرستان ممسنی با هم ادغام و به عنوان روستای کوپن شناخته می‌شود.
5 ـ بخش سورنا از مجموع دهستانهای پشتکوه رستم و رستم سه به مرکزیت روستای کوپن در تابعیت شهرستان ممسنی ایجاد می‌گردد.
6 ـ شهرستان رستم به مرکزیت شهر مصیری از مجموع بخشهای زیر در تابعیت استان فارس ایجاد می‌گردد:
الف ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر مصیری شامل دهستانهای رستم یک و رستم دو.
ب ـ بخش سورنا.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18391
تاریخ تصویب :
1387/1/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :