جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی شماره 1449/020رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها

در اجرای ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هیأت محترم وزیران به پیوست « دستورالعمل نحوه و چگونگی پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضای کمیسیونها و مجریان قانون مذکور» برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی ـ محمدرضا اسکندری

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل با تعاریف ذیل بکار می‌رود:
1) قانون: قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی.
2) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی و باغی موضوع تصویب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هیأت محترم وزیران.
3) کمیسیون: کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی.
4) کمیسیون تقویم: کمیسیون موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی.
5) کمیسیون تجدیدنظر: کمیسیون موضوع تبصره 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی.
6) دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه موضوع تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی.
7) دبیرخانه: دبیرخانه موضوع فراز آخر تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی.
8) مأمورین اجرای قانون: اشخاصی که مستند به ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و تبصره‌های ذیل آن، خدمات و وظایفی را انجام می‌دهند.
9) حق‌الزحمه: میزان پرداختی به هر یک از عوامل تصمیم‌گیر و اجرایی (موضوع بندهای 3 الی 8 این ماده) می‌باشد که بابت انجام خدمات در جهت اجرای قانون فوق‌الذکر به شرح ذیل پرداخت می‌گردد:
ماده2ـ به هر یک از اعضاء کمیسیون، کمیسیون تقویم، کمیسیون تجدیدنظر و دبیرخانه مرکزی به ازاء هر پرونده‌ای که بررسی، ارزیابی و اتخاذ تصمیم نمایند. حق‌الزحمه‌ای متناسب با میزان عملکرد بشرح ذیل قابل پرداخت می‌باشد: مشروط بر آنکه مجموع دریافتی ماهانه هر یک از اعضاء از حداقل حقوق کارکنان دولت بیشتر نباشد.
الف) اعضاء کمیسیون معادل 3 ساعت اضافه کار عضو.
ب) اعضاء کمیسیون تقویم معادل 5 ساعت اضافه کار عضو.
ج) اعضاء کمیسیون تجدیدنظر معادل 10 ساعت اضافه کار عضو.
د) اعضاء دبیرخانه مرکزی معادل 20 ساعت اضافه کار عضو.
ماده3ـ به ازاء هر مورد پرونده‌ای که مستند به ماده 10 قانون و تبصره‌های 1 و 2 ذیل آن به ترتیب منجر به توقف عملیات و همچنین صدور رأی قطعی مراجع و اجرای آن (حسب دستورالعمل‌های مربوطه) گردد. بنا بر اهمیت عملیات حادث شده براساس گزارش مدیر امور اراضی استان و تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی حداکثر حق‌الزحمه‌ای معادل یک‌میلیون ریال در هر مورد از قانون فوق‌الذکر بشرح ذیل قابل پرداخت می‌باشد:
مأمور یا مأمورین نیروی انتظامی تا 30 درصد مبلغ مذکور.
مأمور یا مأمورین جهاد کشاورزی تا 20 درصد مبلغ مذکور.
نماینده یا نمایندگان دادسرا تا 30 درصد مبلغ مذکور.
مخبرین تا 20 درصد مبلغ مذکور.
ماده4ـ حق‌الزحمه کارکنان مرتبط با کمیسیونهای مقرر در قانون که در اجرای آن خدماتی انجام دهند به ازای هر فقره پرونده معادل ریالی یک ساعت اضافه ‌کار تعیین می‌گردد که در شهرستان، مرکز استان و ستاد سازمان امور اراضی حداکثر برای هر واحد سازمانی تا 5 نفر به صورت ماهانه به ترتیب در استان با پیشنهاد مدیر امور اراضی و تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز با تأیید رئیس سازمان امور اراضی قابل‌پرداخت می‌باشد.
ماده 5 ـ پرداخت فوق‌العاده مأموریتهای انجام شده مشمولین این دستورالعمل از محل اعتبار دستگاههای مربوطه خواهد بود و مانع از پرداخت مزایای مندرج در این دستورالعمل نمی‌باشد.
ماده6 ـ دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت متبوع و همچنین سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند تمهیدات لازم را به منظور اجرای این دستورالعمل در تنظیم موافقت‌نامه‌های مربوطه معمول نمایند.
ماده7ـ حق‌الزحمه‌های تعریف شده در این دستورالعمل از محل منابع اجرای این قانون قابل پرداخت می‌باشد.
ماده8 ـ نظارت بر حُسن‌اجرای این دستورالعمل در استان به عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز و همچنین نظارت عالیه آن به عهده رئیس سازمان امور اراضی می‌باشد.
ماده9ـ این دستورالعمل در نه ماده تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و عنداللزوم با پیشنهاد سازمان امور اراضی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی قابل ‌اصلاح و تجدیدنظر خواهد بود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18391
تاریخ تصویب :
1387/1/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :