جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره16367/ت39623هـمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/2/1387 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند (ک) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 الحاق می‌شود:
« تبصره ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز است نسبت به جابجایی شش درصد (6%) از سهمیه‌های مندرج در جدول پیوست این آیین‌نامه اقدام نماید و دو درصد (2%) آن، علاوه بر سهمیه موضوع ماده (18) در اختیار معاونت یادشده قرار می‌گیرد تا در مواقع ضروری نسبت به اختصاص سهمیه و صدور مجوز استخدام اقدام نماید.»


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18397
تاریخ تصویب :
1387/1/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :