جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال1387 شماره16496/ت39194نوزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور برای انجام امور اجرایی مربوط به بخش درمان که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 149417/ت370هـ مورخ 14/9/1386 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1387 به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ ویزیت پزشکان بخش دولتی
1ـ ویزیت پزشکان عمومی بیست و سه هزار و پانصد (23500) ریال
2ـ ویزیت پزشکان متخصص بیست و هشت هزار (28000) ریال
3ـ ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و روانپزشکان سی و پنج هزار (35000) ریال
ب ـ میزان پرداختی سازمانهای بیمه‌گر برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام ‌وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنان 106 برابر، 1045 برابر و 1035 برابر نسبت به تعرفه‌های جزء (الف) خواهدبود.

(جدول)

تبصره1ـ سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی‌درصد تعرفه‌های مصوب در جزء (الف) می‌باشد.
تبصره2ـ اعضای هیئت علمی تمام‌وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند. دستورالعمل این بند توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و ابلاغ خواهدشد.
تبصره3ـ ویزیت اعضای هیئت‌علمی که بصورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت می‌باشند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه نمودن حکم‌حقوقی تمام‌وقتی بر مبنای مفاد جزء « ب» بند (1) این تصویب‌نامه توسط سازمانهای بیمه‌گر قابل پرداخت است.
ج ـ ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی
1ـ ضریب تعرفه داخلی سه هزار و ششصد (3600) ریال
2ـ ضریب تعرفه بیهوشی بیست و یک هزار (21000) ریال
3ـ ضریب تعرفه جراحی سی و هفت هزار (37000) ریال
4ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی یک هزار و چهارصد (1400) ریال
5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی یک هزار و پانصد (1500) ریال
تبـصره1ـ در مـراکز فیـزیوتراپی که متخصصـان طـب فـیزیکی و توانبـخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، یک هزار و هشتصد (1800) ریال برای آنان اعمال خواهدشد.
تبصره2ـ تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق‌الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت‌علمی که به صورت تمام‌وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می‌کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی جراحی و بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء « ج» تعیین می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی تهیه خواهدشد.
د ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی بخش دولتی برای سال 1387، پنـج درصد بـه تعرفه‌هـای مصـوب هیـئت وزیران در سال 1386 اضافه خواهدشد.
هـ ـ به سر جمع تعرفه‌های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی، برای سال 1387 پنج درصد به تعرفه‌های مصوب هیئت‌وزیران در سال1386 اضافه خواهدشد، مشروط براینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی پنج درصد، رادیولوژی پنج درصد، اسکن ایزوتوپ بیست درصد، رادیوتراپی بیست درصد، CTscan پنج درصد و MRI بدون رشد نسبت‌به سال گذشته باشد.
و ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش دولتی با چهارده درصد رشد نسبت به سال 1386 به شرح جدول ذیل می‌باشد:

(جدول)

تبصره1ـ پرداخت سازمانهای بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر بخش دولتی خواهدبود.
تبصره2ـ تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) براساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه قابل محاسبه خواهدبود.
تبصره3ـ وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس ضوابط مصوب، مجموعاً تا ظرفیت سه هزار تخت را به عنوان بخشهای منتخب از بین دانشگاههای علوم پزشکی و سایر سازمانهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان تأمین اجتماعی) انتخاب و به سازمانهای بیمه‌گر معرفی می‌کنند. تعرفه اقامت در این بخشها معادل 69/1 برابر هزینه‌های اقامت در بخش دولتی تعیین می‌گردد. پرداخت سازمانهای بیمه‌گر به واحدهای طرف قرارداد بر مبنای 69/1 برابر هزینه اقامت در بخش دولتی سه تختی خواهدبود. (فرانشیز دریافتی از بیماران در بخشهای نمونه براساس تعرفه‌های مصوب هزینه اقامت در بخش دولتی بوده و مابه‌التفاوت آن به عنوان تخفیف بیمارستان منظور می‌شود.)
ز ـ کلیه ارقام حاصل از رشدهای اعلام‌شده به درصد در جزءهای (د) و (هـ) این تصویب‌نامه تا دو رقم قابل گرد کردن بوده که دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی نسبت به این امر اقدام خواهدنمود.
2ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1387 به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی در بخش بستری برای بخش دولتی ده درصد.
ب ـ فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی در بخش سرپایی دولتی سی‌درصد.
3ـ نرخ حق‌سرانه بیمه خدمات درمانی در سال1387 برابر پنجاه و پنج هزار (55،000) ریال تعیین می‌گردد.
4ـ سهم کارکنان دولت از سرانه معادل یک سوم حق سرانه منظور و ملاک محاسبه خواهدبود.
5 ـ معادل دو نهم حق سرانه برای افراد تبعی درجه 2 افزوده و مضاف بر حق سرانه مصوب دریافت می‌شود (به استثنای فرزند سوم به بعد).
6 ـ ادامه پوشش بیمه‌ای جهت آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه 2 بلامانع است.
7ـ در جهت بهره‌مندی عادلانه بیمه‌شدگان از خدمات مطلوب بیمه‌ای، شورای عالی بیمه خدمات درمانی موظف است تا قبل از پایان سال 1387 آخرین تغییرات اعمال‌شده در فهرست خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد بیمه همگانی را تهیه و جهت اجرا به کلیه مبادی ذی‌ربط ابلاغ نماید.
8 ـ مفاد این تصویب‌نامه از اول فروردین سال 1387 قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد.
9ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره62456/ت37657هـ مورخ23/4/1386 می‌شود.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18397
تاریخ تصویب :
1387/2/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :