جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.تاریخ : 5/8/75 شماره دادنامه 173 کلاسه پرونده 75/97

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه استخدام افراد به طور رسمی مستلزم وجود شرائط لازم و اخذ مجوز استخدام از مراجع صلاحیت داراست و جنبه الزامی ندارد بنابراین دادنامه شماره 29775/7/71 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری موافق با قانون و مقررات تشخیص گردید0این رای باستناد قسمت آخر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *

تاریخ : 5/8/75شماره دادنامه 173کلاسه پرونده 75/97
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکیه : خانم معصومه گرایلی
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و15 دیوان عدالت اداری 0
مقدمه : الف شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/615 موضوع شکایت رقیه ذبیحی به طرفیت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به خواست استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 2874/2/72 چنین رای صادر نموده است : با ملاحظه اقدامات انجام شده و تقاضای پی درپی و موکد مسئولین ذی ربط و موافقت سازمان منطقه ای بهداشتی خراسان ، و داشتن عنوان بهورزی مامائی و طول خدمت و اشتغال فعلی شاکیه بعنوان بهورز مامائی و رضایت از مجموع خدمات توام با نیاز به وی و استخدام افراد مشابه جهت ادامه خدمات محوله بصورت بازدهی مطلوب تری حکم به ورود شکایت مطرح شده واستحقاق شاکیه نسبت به استخدام رسمی وی صادر واعلام می گردد0 ب : شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/459موضوع شکایت خانم بتول گرایلی به طرفیت وزارت بهداشت و ردمان و آموزش پزشکی به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 29775/7/71 چنین رای صادر نموده است : نظر به اینکه شاکیه به صورت خرید خدمت انجام وظیفه می کرده است ودر ذیل همان قرارداد بیان گردیده است که این قرارداد فقط برای مدت قرارداد معتبر بوده و هیچگونه تعهد دیگری برای سازمان ایجاد نمی کند و سازمان هر وقت بخواهد می تواند این قرارداد را یک جانبه فسخ نماید و قراردادهای خصوصی بین افراد و سازمانهای دولتی که مخالف قانون ومقررات نباشد دارای اعتبار قانونی است و از طرفی استخدام منوط به صدور مجوز استخدام رسمی از سوی مراجع ذی صلاح می باشد که چنین مجوزی نیز صادر نگردیده و سازمان طرف شکایت نیز متعهد استخدام رسمی شاکیه نبوده است لذا الزام اداره طرف شکایت به استخدام رسمی شاکیه فاقد مجوز قانونی بوده ودر نتیجه شکایت شاکیه غیروارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می گردد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه بیست وهفتم بهمن ماه 1375 سال پنجاه وسوم - شماره 15137

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
173
تاریخ تصویب :
1375/08/05
تاریخ ابلاغ :
1375/11/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :