جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه سرویس‌های حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزیشماره11111/596 25/2/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 77886/35676 مورخ 2/7/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه سرویسهای حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره27816 5/3/1387

وزارت راه و ترابری

قانون موافقتنامه سرویس‌های حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11111/596 مورخ 25/2/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه سرویس‌های حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی

ماده واحده ـ موافقتنامه سرویسهای حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه سرویس‌های حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی

مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی مورخ 16 آذر ماده 1323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی
می‌باشند، و از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور تأسیس و بهره‌برداری از سرویسهای هوایی بین سرزمینهای خود و ماوراء این سرزمین‌ها نسبت به موارد ذیل موافقت نمودند:
ماده1ـ تعاریف
به جز در مواردی که فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید، از نظر این موافقتنامه:
الف: اصطلاح « کنوانسیون» به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی که در تاریخ 16 آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی در شیکاگو برای امضاء مفتوح گردید، اطلاق می‌شود و شامل هر ضمیمه‌ای که به موجب ماده (90) آن کنوانسیون تصویب شده و نیز اصطلاحات ضمائم یا کنوانسیون که به موجب مواد (90) و (94) آن به تصویب رسیده، تا حدی که برای طرفهای متعاهد معتبر است، خواهدبود.
ب: اصطلاح « مقامات هواپیمایی» در مورد جمهوری اسلامی ایران به « سازمان هواپیمایی کشوری» و هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان باشد اطلاق می‌گردد و در مورد دولت مالزی به وزیر حمل و نقل و هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن وزیر باشد، اطلاق می‌شود.
پ: اصطلاح « شرکت هواپیمایی تعیین‌شده» به یک یا چند شرکت هواپیمایی اطلاق می‌شود که یک طرف متعاهد از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر به موجب مفاد ماده (3) این موافقتنامه جهت انجام سرویسهای هوایی در مسیرهای مشخص شده در اطلاعیه مذکور تعیین خواهدنمود.
ت : اصطلاح « سرزمین» دارای همان معنی است که در ماده (2) کنوانسیون برای آن ذکر شده است.
ث: اصطلاحات « سرویسهای هوایی»، « سرویس هوایی بین‌المللی»، « شرکت هواپیمایی» و « توقـف به منظورهای غیرحمل و نقل» دارای همان معانی است که در ماده (96) کنوانسیون برای آنها ذکر شده است.
ج: اصطلاح « پیوست این موافقتنامه» به جدول مسیر این موافقتنامه یا اصلاحیه‌ای که طبق مفاد ماده (16) این موافقتنامه صورت می‌پذیرد، اطلاق می‌گردد. پیوست این موافقتنامه جزء لاینفک این موافقتنامه خواهدبود و کلیه ارجاعات به موافقتنامه شامل ارجاعات به پیوست نیز می‌باشد، مگر این که به گونه دیگری پیش‌بینی شود.
چ: اصطلاح « ظرفیت» در مورد یک هواپیما به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح « ظرفـیت» در مورد « سرویس مورد توافق» به حاصل ضرب ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر، اطلاق می‌‌شود.
ح: اصطلاح « نرخ» به قیمتی اطلاق می‌شود که برای حمل مسافر، بار همراه و غیرهمراه پرداخت گردد و شامل شرایطی که به موجب آن قیمتهای مزبور اعمال می‌شود از جمله قیمتها و شرایط مقرر برای نمایندگیها و سایر خدمات جنبی به استثناء دستمزدها و شرایط حمل پست، می‌باشد.
ماده2ـ امتیازات و حقوق حمل و نقل
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد حقوق تعیین‌شده در این موافقتنامه را به منظور انجام سرویسهای هوایی در مسیرهای مشخص شده در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر اعطاء می‌نماید.
2ـ با رعایت مفاد این موافقتنامه شرکت هواپیمایی تعیین‌شده یک طرف متعاهد از امتیازات زیر برخوردار خواهدبود:
الف: پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر؛
ب: توقف در سرزمین مذکور به منظورهای غیرحمل و نقل؛ و
پ: توقف در سرزمین مذکور در نقطه یا نقاطی که برای آن مسیر در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه مشخص گردیده است به منظور سوار و پیاده کردن مسافر، بار و پست در حمل و نقل بین‌المللی در حین انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده.
3ـ هیچ یک از مفاد بند (2) این ماده نباید به نحوی تفسیر شود که به شرکت هواپیمایی تعیین‌شده یک طرف متعاهد این حق را اعطاء کند که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه‌ای به نقطه دیگری در سرزمین آن طرف مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد یا کرایه نماید.
4ـ در مناطقی که در آن مخاصمات مسلحانه جریان دارد و یا در اشغال نظامی است و نیز در مناطقی که تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه یا اشغال نظامی قرار گرفته انجام سرویسهای موضوع این ماده منوط به تصویب مقامهای صلاحیتدار مربوط خواهدبود.
ماده3ـ مجوز بهره‌برداری
1ـ هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلامیه کتبی به طرف متعاهد دیگر یک یا چند شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده تعیین نموده و هر شرکت(های) هواپیمایی تعیین‌شده را حذف کند یا تغییر دهد.
2ـ پس از دریافت اعلامیه مذکور در بند (1) فوق، طرف متعاهد دیگر باید با رعایت مفاد بندهای (3) و (4) این ماده اجازه مقتضی را بدون تأخیر به شرکت یا شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده مزبور اعطاء کند.
3ـ مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد می‌توانند از شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر بخواهند که آنان را مجاب سازد که شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را که معمولاً و به طور معقول به موجب مفاد کنوانسیون توسط آن مقامات در مورد سرویسهای هوایی تجاری بین‌المللی اعمال می‌گردد دارا می‌باشد.
4ـ هر طرف متعاهد در هر مورد که مجاب نشده باشد مالکیت عمده و کنترل مؤثر شرکت هواپیمایی تعیین‌شده متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع طرف متعاهدی است که شرکت هواپیمایی را تعیین کرده است، از پذیرش تعیین شرکت هواپیمایی امتناع ورزد و از اعطای امتیازات موضوع بند (2) ماده (2) خودداری کرده یا آنها را معلق کند یا هر شرطی را که برای اعمال امتیازات مذکور توسط آن شرکت هواپیمایی لازم بداند وضع نماید.
5 ـ در هر زمان پس از آنکه مفاد بندهای (1) و (2) این ماده رعایت شده باشد، شرکت هواپیمایی که بدین نحو تعیین‌شده و اجازه فعالیت کسب نموده می‌تواند بهره‌برداری از سرویسهای موردتوافق را آغاز کند مشروط بر آن که بهره‌برداری از این سرویسها مادامی که نرخی مطابق ضوابط ماده (10) این موافقتنامه در مورد سرویسهای مزبور وضع نشده و مجری نباشد، انجام نپذیرد.
ماده4ـ تعلیق و لغو
1ـ هر طرف متعاهد می‌تواند در موارد مشروح زیر مجوز بهره‌برداری را لغو یا استفاده از حقوق مندرج در ماده (2) این موافقتنامه را در مورد شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر معلق، یا هر شرطی را که ممکن است برای استفاده از این حقوق لازم بداند وضع نماید:
الف: چنانچه قانع نشود که مالکیت عمده و کنترل مؤثر شرکت هواپیمایی مذکور متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع وی می‌باشد؛ یا
ب: چنانچه شرکت هواپیمایی مذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی که این حقوق را اعطاء نموده است رعایت نکند؛ یا
پ: چنانچه شرکت هواپیمایی مذکور در انجام عملیات بهره‌برداری از مفاد این موافقتنامه تخطی کند.
2ـ لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذکور در بند (1) این ماده جز در مواردی که برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات و یا مفاد این موافقتنامه فوریت داشته باشد؛ فقط پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر صورت خواهدگرفت. این مشورت بین مقامات هواپیمایی طبق ماده (16) این موافقتنامه انجام خواهدشد.
ماده5 ـ معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض
1ـ هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهدی که سرویسهای بین‌المللی را انجام می‌دهد و مواد سوختی، روغن موتور، وسایل یدکی، لوازم مورد نیاز جاری و خواربار موجود در هواپیماهای شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد به هنگام ورود به سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس عمل متقابل از پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینه‌های بازرسی و سایر مالیاتها یا عوارض و دیگر هزینه‌های مشابه ملی و محلی معاف خواهندبود مشروط بر این که مواد و تجهیزات مذکور تا زمانی که مجدداً صادر شوند در هواپیما باقی بمانند.
مواد سوختی، روغن موتور، وسایل یدکی، لوازم موردنیاز جاری و خواربار که توسط یا از طرف شرکت هواپیمایی تعیین‌شده یک طرف متعاهد وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر شود یا بار هواپیمای شرکت تعیین‌شده مزبور شود و صرفاً به منظور استفاده در بهره‌برداری از سرویس‌های بین‌المللی باشد براساس عمل متقابل از پرداخت کلیه عوارض و هزینه‌های ملی از جمله حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های بازرسی که در سرزمین طرف متعاهد نخست وضع‌شده، معاف خواهدبود حتی اگر این موارد در قسمتی از سفر برفراز سرزمین طرف متعاهدی که در آن، مواد مزبور بار هواپیما شده‌است مورد استفاده قرار گیرد.
مواد اشاره شده فوق می‌تواند برحسب ضرورت براساس مقررات گمرکی تحت نظارت یا کنترل گمرکی قرار گیرد.
تجهیزات هوانوردی جاری، وسائل یدکی، خواربار موجود در هواپیما و مواد سوختی و روغن موتور نگاهداری شده در هواپیمای هریک از طرفهای متعاهد، تنها با موافقت مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است. مقامات مذکور می‌توانند مقرر کنند این مواد تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجدداً صادر شود و یا ترتیب دیگری درباره آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار گیرد.
4ـ سوخت، روغن موتور، لوازم یدکی، تجهیزات موردنیاز جاری و خواربار موجود در هواپیمای یک طرف متعاهد که در سرزمین طرف متعاهد دیگر بار هواپیما می‌شود و تنها در پروازهای بین دو نقطه در سزمین طرف متعاهد اخیر استفاده می‌شود، درخصوص حقوق گمرکی، سودبازرگانی، هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض ملی و محلی از همان رفتاری برخوردار خواهدبود که از رفتار اعمال شده نسبت به شرکتهای هواپیمایی ملی آن طرف متعاهد نامساعدتر نباشد.
5 ـ اثاثیه مسافران و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد در تزانزیت (عبور) مستقیم قرار دارد و از حریمی که در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی‌شود تا زمانی که در ترانزیت (عبور) مستقیم است از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هرگونه مالیات معاف خواهدبود.
ماده6 ـ فعالیتهای بازرگانی
شرکت هواپیمایی تعیین‌شده یک طرف متعاهد با رعایت مفاد قوانین و مقررات قابل اجرا در سرزمین هر طرف متعاهد طبق ماده (3) این موافقتنامه مجاز خواهدبود کارکنان فنی، اداری و بازرگانی را که برای انجام سرویسهای هوایی طبق پیوست این موافقتنامه و تأسیس و بهره‌برداری از دفاتر در سرزمین طرف متعاهد دیگر مورد نیاز هستند، نگهداری نماید.
2ـ هر طرف متعاهد به شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر حق فروش حمل و نقل هوایی را در سرزمین خود، به طور مستقیم، و با صلاحدید شرکت هواپیمایی از طریق دفاتر نمایندگی، اعطاء خواهدکرد.
هر شرکت هواپیمایی حق فروش حمل و نقل مذکور را خواهدداشت، و هر شخصی مجاز خواهدبود حمل و نقل مذکور را به پول رایج آن سرزمین یا طبق قوانین و مقررات ملی به ارز قابل تبدیل سایر کشورها خریداری نماید.
ماده7ـ انتقال عواید
هر طرف متعاهد به شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر حق انتقال درآمدهای کسب شده در سرزمین طرف نخست به دفتر مرکزی خود پس از کسر هزینه‌ها را اعطاء خواهدکرد. در هرحال تشریفات انتقال مذکور طبق مقررات تسعیر ارز خارجی طرف متعاهدی خواهدبود که در سرزمین آن، درآمد کسب گردیده‌است.
ماده8 ـ قوانین و مقررات حاکم بر ورود و خروج
قوانین و مقررات یک طرف متعاهد که ناظر به ورود و خروج هواپیماهایی که به امر هوانوردی بین‌المللی اشتغال دارند یا ناظر به پرواز چنین هواپیماهایی برفراز آن سرزمین می‌باشد، در مورد شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر اعمال خواهدشد.
قوانین و مقررات هر طرف متعاهد که ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرین، خدمه، بار یا پست از سرزمین آن می‌باشد از قبیل تشریفات ورود و خروج، مهاجرت و همچنین مقررات گمرکی و بهداشتی در مورد مسافرین، خدمه، بار یا محمولات پستی هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر مادام که در سرزمین مذکور باشند اعمال خواهدشد.
3ـ مسافران، اثاثیه مسافران و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد در ترانزیت (عبور) مستقیم قرار دارند و از حریمی که در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی‌شوند، فقط مشمول کنترل ساده‌ای براساس قوانین و مقررات هر طرف متعاهد خواهندبود.
4ـ هیچ‌یک از طرفهای متعاهد به شرکت هواپیمایی خود در رابطه با شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر درخصوص اجرای قوانین و مقررات موضوع بندهای (1) و (2) این ماده امتیازی نخواهدداد.
ماده9ـ مقررات ظرفیت
1ـ شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده دو طرف متعاهد برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده بین سرزمینهای مربوط خود از فرصت عادلانه و مساوی برخوردار خواهندبود.
2ـ در انجام سرویسهای مورد توافق، شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده هر طرف متعاهد، منافع شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف دیگر را موردنظر قرارخواهدداد تا من‌غیر حق در سرویسهای طرف دیگر در تمام یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
3ـ سرویسهای مورد توافق که توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده طرفهای متعاهد ارائه می‌شود باید ارتباط نزدیکی با نیازمندیهای عموم مردم برای حمل و نقل در مسیرهای مشخص شده داشته و هدف اصلی از آنها، تأمین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب جهت رفع نیازمندیهای جاری پیش‌بینی شده معقول برای حمل مسافر، بار و پست از مبدأ سرزمین طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمایی یا به مقصد آن می‌باشد. تأمین حمل و نقل مسافرین، بار و پست که در نقاطی در مسیرهای مشخص شده در سرزمین کشورهایی غیر از کشوری که شرکت هواپیمایی را تعیین نموده‌است سوار و پیاده یا بارگیری و تخلیه می‌شوند، طبق اصول کلی انجام خواهدشد که ظرفیت مرتبط با موارد زیر باشد:
الف: نیازمندیهای حمل و نقل به سرزمین طرف متعاهدی که شرکت هواپیمایی را تعیین نموده‌است و بالعکس؛
ب: نیازمندیهای حمل و نقل منطقه‌ای که شرکت هواپیمایی از آن عبور می‌کند، پس از مدنظر قراردادن سرویسهای حمل و نقل دیگری که توسط شرکتهای هواپیمایی کشورهای تشکیل دهنده آن منطقه، تأسیس شده‌اند؛ و
ج: نیازمندیهای عملیاتی شرکت هواپیمایی.
4ـ مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد هرچند وقت یک‌بار به طور مشترک درخصوص به‌کارگیری عملی اصول مندرج در بندهای فوق‌الذکر این ماده برای انجام سرویسهای مورد توافق توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده تصمیم‌گیری خواهندنمود. تا زمانی که ترتیبات ظرفیت جدید مورد موافقت قرار نگیرد توافق حاصل شده درخصوص موضوع لازم‌الاجراء خواهدماند.
5 ـ شرکت هواپیمایی تعیین‌شده هر طرف متعاهد، حداکثر سی (30) روز قبل از شروع سرویسها در مسیرهای مشخص شده، برنامه‌های پرواز را برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تسلیم خواهدنمود. در مورد تغییرات بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهدشد. در موارد خاص می‌توان این محدوده زمانی را با تصویب مقامات نامبرده تغییر داد.
ماده10ـ نرخها
1ـ نرخهای مورد اجراء توسط شرکت(های) هواپیمایی تعیین‌شده در ارتباط با هرگونه حمل و نقل به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعکس در سطح معقولی خواهدبود که با توجه به کلیه عوامل مربوط از جمله هزینه بهره‌برداری و سود معقول و خصوصیات هر سرویس و نرخهای مورد اجرای شرکتهای هواپیمایی دیگر، وضع می‌گردد.
2ـ نرخهای موضوع بند (1) این ماده در صورت امکان با توافق دوجانبه شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده دو طرف متعاهد در صورت لزوم، با توجه به نرخهای مورد اجراء توسط سایر شرکتهای هواپیمایی در تمام یا قسمتی از همان مسیر تعیین می‌گردد. چنین توافقی در صورت امکان، توسط تصمیمات قابل اجراء به موجب رویه کنفرانس نرخ هیأت بین‌المللی که پیشنهادهایی را در این زمینه تنظیم می‌کند، هدایت خواهدشد.
3ـ نرخهایی که بدین‌ترتیب مورد توافق قرار می‌گیرد، حداقل شصت (60) روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجراء برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد تسلیم خواهدشد. در موارد خاص، این محدوده زمانی با موافقت مقامات مذکور قابل کاهش است. به محض دریافت نرخهای ارائه شده، مقامات هواپیمایی بدون تأخیر غیرضروری نرخهای مذکور را بررسی خواهند کرد. مقامات هواپیمایی می‌توانند تمدید تاریخ پیشنهادی اجرای نرخها را به مقامات هواپیمایی دیگر اعلام نمایند. در صورتی که مقامات هواپیمایی هر طرف متعاهد در مورد نرخها اظهار نارضایتی بنمایند، هیچ نرخی قابل اجرا نخواهدبود.
4ـ در صورتی که شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده نتوانند به توافق برسند، یا چنانچه نرخها توسط مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد به تصویب نرسد، مقامات هواپیمایی دو طرف متعاهد اهتمام خواهند کرد که نرخها را با توافق دو طرفه تعیین نمایند. جز در صورتی که به گونه دیگری توافق شود، مذاکرات مذکور ظرف مدت سی (30) روز از تاریخی شروع خواهدشد که مشخص شده‌است که شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده در خصوص نرخها نمی‌توانند به توافق برسند یا این که مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد از عدم تصویب نرخها، مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را آگاه کرده‌اند.
5 ـ در صورت عدم توافق، اختلاف به تشریفات پیش‌بینی شده در ماده (16) این موافقتنامه که از این پس می‌آید، ارجاع داده خواهدشد.
6 ـ نرخهای تعیین‌شده طبق مفاد این ماده تا زمانی که نرخهای جدید طبق مفاد این ماده تعیین نشده باشد، به قوت خود باقی خواهدماند.
7ـ مقامات هواپیمایی هر طرف متعاهد نهایت توان خود را به کار خواهند گرفت تا اطمینان حاصل کنند که شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده نرخهای مورد توافق ثبت شده نزد مقامات‌هواپیمایی طرفهای‌متعاهد همچنین قوانین یا مقررات در این زمینه را رعایت خواهندکرد.
ماده11ـ تسهیلات و هزینه‌های فرودگاهی
هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند در قبال استفاده هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر از فرودگاهها و سایر تأسیسات آن، هزینه‌هایی را وضع نماید یا اجازه وضع آن را بدهد، مشروط برآنکه میزان این هزینه‌ها از آنچه شرکت هواپیمایی تعیین‌شده آن طرف متعاهد که در سرویسهای مشابه بین‌المللی تردد می‌کند و برای استفاده از چنین فرودگاهها و تأسیساتی می‌پردازند، تجاوز نکند.
ماده12 ـ ایمنی هوانوردی
1ـ هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهای ایمنی در زمینه‌های مربوط به تأسیسات هوانوردی، خدمه پرواز، هواپیما و بهره‌برداری از هواپیما که طرف متعاهد دیگر به کار گرفته است، درخواست مشاوره نماید. چنین مشاوره‌ای ظرف مدت سی (30) روز از تاریخ درخواست مزبور انجام خواهدشد.
2ـ در صورتی که پس از مشاوره مزبور یک طرف متعاهد ملاحظه کند استانداردهای ایمنی در زمینه‌های موضوع بند (1) این ماده که در آن زمان به موجب کنوانسیون وضع شده به طور مؤثر توسط طرف متعاهد دیگر به کار گرفته یا اجراء نمی‌شود، طرف متعاهد دیگر را از یافته‌های مزبور و اقداماتی که برای تطبیق با استانداردهای ایکائو ضروری به نظر می‌رسد آگاه خواهدکرد. طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی مناسب را در فرصت زمانی توافق شده اتخاذ خواهدنمود.
3ـ همچنین به موجب ماده (16) کنوانسیون توافق می‌شود هرنوع هواپیمایی که توسط شرکت هواپیمایی تعیین‌شده یک طرف متعاهد یا از طرف آن در سرویسهایی که از مبدأ سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعکس مورد بهره‌برداری قرار گیرد، می‌تواند مادامی که در سرزمین طرف متعاهد دیگر است، مشمول بازرسی نمایندگان مجاز طرف متعاهد دیگر قرارگیرد، مشروط بر این که این امر منجر به تاخیر بدون دلیل در بهره‌برداری از هواپیما نگردد.
علی‌رغم تعهدات مندرج در ماده (33) کنوانسیون هدف این بازرسی، تأیید اعتبار اسناد هواپیمای مربوط، گواهینامه خدمه و تطبیق تجهیزات و وضعیت هواپیما با استانداردهای وضع شده در آن زمان به موجب کنوانسیون می‌باشد.
4ـ هر طرف متعاهد حق تعلیق یا تغییر فوری مجوز بهره‌برداری شرکت و یا شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر را در صورتی که اقدام فوری برای حصول اطمینان از ایمنی بهره‌برداری شرکت هواپیمایی تعیین‌شده ضروری باشد برای خود محفوظ می‌دارد.
5 ـ هر اقدامی از سوی یک طرف متعاهد طبق بند (4) فوق با از بین رفتن زمینه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهدشد.
6 ـ با توجه به بند (2) فوق اگر مشخص شود که با پایان یافتن فرصت زمانی توافق شده، یک طرف متعاهد در حالت عدم مطابقت با استانداردهای ایکائو باقی مانده‌است، دبیرکل ایکائو باید از این موضوع و نیز تصمیم رضایت‌بخش بعدی نسبت به موقعیت مطلع گردد.
ماده13ـ شناسایی گواهینامه‌ها و پروانه‌ها
گواهینامه‌های قابلیت پرواز و گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هایی که توسط یک طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد، برای بهره‌برداری از مسیرها و سرویس‌های موضوع این موافقتنامه، توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد، مشروط براین که شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه‌ها و پروانه‌های مزبور مساوی یا بیش از حداقل استاندارهایی باشد که به موجب کنوانسیون وضع شده یا خواهدشد. در هر حال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسایی گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هایی که برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شناخته شده خودداری نماید.
ماده14ـ امنیت هوانوردی
1ـ طرفهای متعاهد تأکید می‌کنند که حقوق و تعهداتی که به موجب حقوق بین‌الملل در قبال یکدیگر در خصوص حفظ امنیت هواپیمایی کشوری در برابر اعمال مداخله گرایانه غیرقانونی دارند، جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل می‌دهد.
طرفهای متعاهد بدون تحدید کلیت حقوق و تعهداتی که به موجب حقوق بین‌الملل به عهده دارند، به ویژه طبق مفاد کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توکیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق با 14 سپتامبر 1963 میلادی، کنوانسیون راجع به رسیدگی از تصرف غیرقانونی هواپیما امضاء شد در لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق با 16 دسامبر 1970 میلادی و کنوانسیون راجع به رسیدگی به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با 23 سپتامبر 1971 میلادی و هر کنوانسیون دیگری مربوط به امنیت هواپیمایی کشوری که طرفهای متعاهد به عضویت آن در آمده باشند عمل خواهندکرد.
2ـ طرفهای متعاهد حسب تقاضا، کلیه مساعدتهای لازم را به یکدیگر جهت جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیماهای کشوری و سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسیسات هوانوردی و هر نوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمایی کشوری ارائه خواهندکرد.
3ـ طرفهای متعاهد باید در روابط دو جانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که به عنوان ضمائم کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی شناخته شده‌اند تا حدودی که مقررات امنیتی مزبور در مورد طرفهای متعاهد قابل اجراء است عمل نمایند. هر یک از طرفهای متعاهد باید از متصدیان هواپیمایی که محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی کار و یا اقامت دائمی متصدیان آنها در سرزمین وی واقع شده و نیز از متصدیان فرودگاههای واقع در سرزمین خود بخواهد که مطابق مقررات امنیت هوانوردی مزبور عمل کنند. بنابراین هرطرف متعاهد، طرف متعاهد دیگر را از هرگونه اختلاف بین رویه‌ها و مقررات ملی خود و مقررات امنیت هوانوردی فوق‌الذکر آگاه خواهدکرد.
هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان از طرف متعاهد دیگر در خصوص هر نوع اختلاف مزبور درخواست مشاوره فوری نماید.
4ـ هر طرف متعاهد موافقت می‌نماید که مقررات امنیتی را که طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین آن طرف متعاهد دیگر مقرر کرده رعایت کند و اقدامات کافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی مسافرین، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثیه مسافر و نیز بار و خواربار هواپیما، پیش از سوارشدن مسافران یا بارگیری و به هنگام آن انجام دهد. همچنین هر طرف متعاهد باید هر درخواستی را که طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه جهت مقابله با تهدیدی خاص نسبت به هواپیمایی کشوری به عمل آورد، با نظر مساعد مورد توجه قراردهد.
5 ـ هنگامی که حادثه یا خطر بروز حادثه تصرف غیرقانونی هواپیمایی کشوری یا دیگر اقدام غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین، و خدمه آن فرودگاهها یا تأسیسات هوانوردی رخ دهد، طرفهای متعاهد باید از طریق تسهیل ارتباطات و اتخاذ تدابیر مناسب دیگر به منظور پایان سریع و با حداقل خطر حادثه مزبور یا تهدیـد مربـوط به آن به یکدیگر یاری رسانند.
ماده15ـ ارائه آمار
مقامات هواپیمایی هر یک از طرفهای متعاهد، بنابه درخواست مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر،اطلاعات آماری را که ممکن است به طور معقول به منظور مرور ظرفیت سرویسهای مورد توافق توسط شرکت هواپیمایی تعیین‌شده طرف متعاهد نخست درخواست شود را در اختیار آنها قرار خواهند داد. چنین اطلاعات آماری شامل کلیه اطلاعات مورد درخواست برای تعیین میزان حمل و نقل انجام‌شده توسط آن شرکت هواپیمایی تعیین‌شده در سرویسهای مورد توافق خواهدبود.
ماده16ـ مشاوره و اصلاح
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد جهت حسن اجرای این موافقتنامه میتوانند در هر زمان در خصوص هر موضوع مرتبط با این موافقتنامه تقاضای مشاوره نمایند. این مشاوره ظرف شصت (60) روز از تاریخ دریافت تقاضا توسط طرف متعاهد دیگر آغار خواهدشد، مگر این که به گونه دیگری بین طرفهای متعاهد توافق شود.
2ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد اصلاح هریک از مفاد این موافقتنامه را مطلوب تشخیص دهد، می‌تواند در هر زمان از طرف متعاهد دیگر تقاضای مشاوره نماید. چنین مشاوره‌ای ظرف مدت (60) روز از تاریخ دریافت تقاضای مزبور انجام خواهدشد.
3ـ هرگونه تغییر در این موافقتنامه در صورت موافقت طرفهای متعاهد با رعایت مفاد ماده (21) این موافقتنامه به مورد اجراء نهاده خواهدشد.
4ـ علی رغم مفاد بند (3) فوق اصلاحات جدول مسیر پیوست این موافقتنامه می‌تواند به طور مستقیم بین مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات با مبادله یادداشت از طریق دیپلماتیک لازم الاجراء خواهدگردید.
ماده17ـ حل اختلاف
1ـ هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، ازطریق مذاکره مستقیم بین مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد حل و فصل خواهدشد.
2ـ هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف مذکور را از طریق مذاکره به موجب مفاد بند(1) این ماده حل و فصل کنند، اختلاف از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهدشد.
ماده18ـ مطابقت با کنوانسیون یا موافقتنامه‌های چند جانبه
در صورت انعقاد کنوانسیون یا موافقتنامه عمومی چند جانبه‌ای در مورد حمل و نقل هوایی که هر دو طرف متعاهد به آن متعهد شوند، این موافقتنامه باید به نحوی اصلاح شود که با مقررات کنوانسیون یا موافقتنامه مزبور انطباق یابد.
ماده19ـ فسخ
هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه کتبی به طـرف متعاهد دیگر اعلام نمـاید. این اطلاعیه همزمان به آگاهی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری نیز خواهدرسید. در صورت ارائه چنین اطلاعیه‌ای، این موافقتنامه دوازده (12) ماه پس از اعلام دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ خواهدشد، مگر آن که اطلاعیه فسخ قبل از انقضاء این مدت با تراضی مستردشود. هرگاه طرف متعاهد دیگر دریافت اطلاعیه فسخ را اعلام نکند، اطلاعیه مزبور چهارده (14) روز پس از وصول آن به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری دریافت‌شده تلقی خواهدشد.
ماده20ـ ثبت
این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای) آن و هرگونه اصلاحیه آن نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری به ثبت خواهدرسید.
ماده21ـ لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده، به مورد اجراء گذارده خواهدشد.
با تأیید مفاد این موافقتنامه، نمایندگان تام‌الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را در یک مقدمه و بیست و یک ماده و یک پیوست امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ بیست و هفتم شهریور 1384 هجری شمسی برابر با هجدهم سپتامبر 2005 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، انگلیسی و مالایو که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می‌باشند، تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهدبود.

ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران
نورا... رضایی نیارکی معاون وزیر راه و ترابری و سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری
از طرف دولت مالزی
داتو محمدسفرالدین معاون وزیرحمل و نقل

پیوست
جدول مسیر
1ـ مسیرهای که ممکن است توسط شرکت‌(های) هواپیمایی تعیین‌شده دولت جمهوری اسلامی ایران مورد بهره‌برداری قرارگیرد.
نقاط مبدأ : نقاطی در ایران
نقاط واسط : هر نقطه
نقاط مقصد: نقاطی در مالزی
نقاط ماوراء: هر نقطه
2ـ مسیرهایی که ممکن است توسط شرکت(های) هواپیمایی تعیین‌شده دولت مالزی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
نقاط مبدأ : نقاطی در مالزی
نقاط واسط : هر نقطه
نقاط مقصد: نقاطی در ایران
نقاط ماوراء: هر نقطه
تذکر:
1ـ هر شرکت هواپیمایی تعیین‌شده می‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص‌شده در پیوست این موافقتنامه را در شرایطی مورد بهره‌برداری قرار دهد که حق بهره‌برداری از آزادی پنجم حمل و نقل بین این گونه نقاط و سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد مگر این که در این مورد بین دو طرف متعاهد براساس توصیه‌های شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده توافقی به عمل آمده‌باشد.
2ـ از نقاط واسـط و نقاط ماوراء در هر یک از مسیـرهای مشخـص شـده می‌تـوان به اختیار شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده در هر پرواز یا کلیه پروازها صرف نظر نمود.
3ـ تعداد پروازها و انواع هواپیماهای شرکتهای هواپیمای تعیین‌شده به شرط تأیید مقامات هواپیمایی دو طرف متعاهد بین شرکتهای هواپیمایی تعیین‌شده مورد توافق قرار خواهدگرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بیست و یک ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18421
تاریخ تصویب :
1387/2/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :