جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند (31) قانون بودجه سال 1387 کل کشور شماره 33365/ت39541کوزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 8/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 23263/02/111 مورخ 28/12/1386 وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، به استناد بند (31) قانون بودجه سال 1387 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (31) قانون بودجه سال 1387 کل کشور

ماده 1ـ در این آئین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مددجو: افرادی که در نتیجه ارتکاب جرایم غیرعمدی (شبه‌عمد و خطای محض) به حکم دادگاه، محکومیت مالی به دیه و امثال آن پیدا کرده‌اند، لکن به لحاظ نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت محکوم به مزبور نبوده و زندانی شده‌اند و مطابق ضوابط مندرج در این آئین‌نامه نیازمند مساعدت می‌باشند.
تبصره ـ محکومان مذکور که شخص محکوم له اجرای حکم و یا اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب1377ـ را در مورد آنان تقاضا نموده‌است، لکن هنوز روانه زندان نشده‌اند، همچنین محکومانی که با مساعدت و توافق محکوم‌له و یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده‌اند، در صورتی که واجد شرایط باشند، مشمول تعریف مددجو و احکام مندرج در این آئین‌نامه خواهندبود.
ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.
ماده2ـ به منظور کمک به مددجویان، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها، وام پرداخت خواهدشد.
ماده3ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت است.
ماده4ـ اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک ‌عامل، مستقیماً به محکوم‌له یا اولیاء دم یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم‌مقام قانونی وی و در صورت فقدان همه افراد ذکر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهدشد.
تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهندکرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت و تخفیف مبلغی از دیه، جلب نمایند.
ماده5 ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، خواهدبود.
تبصره ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و نادر، در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، پس از احراز موارد با پیشنهاد مدیرعامل ستاد مردمی دیه تصمیم‌گیری نماید.
ماده6 ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بند(31) قانون بودجه سال1387 کل کشور به تفکیک هر استان، براساس تعداد مددجویان هر استان به عهده وزارت دادگستری، با همکاری ستاد مرکزی دیه خواهدبود.
تبصره ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در اجرای این آیین‌نامه به وزارت دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام خواهدشد.
ماده7ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.
ماده8 ـ بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین‌نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تضمین می‌گردد.
ماده9ـ بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام کنند.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 4/3/1387 به تأیـید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده‌است.

جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط برحسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و میزان قسط ماهانه

ردیف : 1
مبلغ وام (ریال) : تا 10.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 20
مبلغ هر قسط (به ریال) : 500.000
ردیف : 2
مبلغ وام (ریال) : 10.000.000 تا 20.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 25
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر 800.000
ردیف : 3
مبلغ وام (ریال) : 20.000.000 تا 20.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 30
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر7.000.000
ردیف : 4
مبلغ وام (ریال) : 20.000.000 تا 40.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 35
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.142.857
ردیف : 5
مبلغ وام (ریال) : 40.000.000 تا 50.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 30
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.250.000
ردیف : 6
مبلغ وام (ریال) : 50.000.000 تا 60.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 45
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.333.323
ردیف : 7
مبلغ وام (ریال) : 60.000.000 تا 70.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 50
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.400.000
ردیف : 8
مبلغ وام (ریال) : 70.000.000 تا 80.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 55
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.452.545
ردیف : 9
مبلغ وام (ریال) : 80.000.000 تا 90.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 60
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.500.000
ردیف : 10
مبلغ وام (ریال) : 90.000.000 تا 100.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 65
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.528.461
ردیف : 11
مبلغ وام (ریال) : 100.000.000 تا 110.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 70
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.571.328
ردیف : 12
مبلغ وام (ریال) : 110.000.000 تا 120.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 75
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.600.000
ردیف : 13
مبلغ وام (ریال) : 120.000.000 تا 130.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 80
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.625.000
ردیف : 14
مبلغ وام (ریال) : 130.000.000 تا 140.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 85
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.647.088
ردیف : 15
مبلغ وام (ریال) : 140.000.000 تا 150.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 90
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.464.666
ردیف : 16
مبلغ وام (ریال) : 150.000.000 تا 160.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 95
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.684.210
ردیف : 17
مبلغ وام (ریال) : 160.000.000 تا 170.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 100
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.700.000
ردیف : 18
مبلغ وام (ریال) : 170.000.000 تا 180.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 105
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.713.285
ردیف : 19
مبلغ وام (ریال) : 180.000.000 تا 190.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 110
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.727.272
ردیف : 20
مبلغ وام (ریال) : 190.000.000 تا 200.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 115
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.729.130
ردیف : 21
مبلغ وام (ریال) : 200.000.000 تا 210.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 120
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.750.000
ردیف : 22
مبلغ وام (ریال) : 210.000.000 تا 220.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 125
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.760.000
ردیف : 23
مبلغ وام (ریال) : 220.000.000 تا 230.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 130
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.769.230
ردیف : 24
مبلغ وام (ریال) : 230.000.000 تا 240.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 135
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.777.777
ردیف : 25
مبلغ وام (ریال) : 240.000.000 تا 250.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 140
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.785.714
ردیف : 26
مبلغ وام (ریال) : 250.000.000 تا 260.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 145
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.793.104
ردیف : 27
مبلغ وام (ریال) : 260.000.000 تا 280.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 150
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.866.666
ردیف : 28
مبلغ وام (ریال) : 280.000.000 تا 300.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 155
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر1.935.483
ردیف : 29
مبلغ وام (ریال) : 300.000.000 تا 330.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 160
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر2.062.500
ردیف : 30
مبلغ وام (ریال) : 330.000.000 تا 360.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 165
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر2.181.818
ردیف : 31
مبلغ وام (ریال) : 360.000.000 تا 390.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 170
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر2.394.117
ردیف : 32
مبلغ وام (ریال) : 390.000.000 تا 430.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 175
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر2.657.164
ردیف : 33
مبلغ وام (ریال) : 430.000.000 تا 466.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 180
مبلغ هر قسط (به ریال) : حداکثر2.588.888
توجه:
کارمزد محاسبه به اقساط ماهانه اضافه می‌گردد.
2ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر دو ماه پس از آزادی زندانی خواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18421
تاریخ تصویب :
1387/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :