جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در سال 1387 شماره35500/ت39959کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

وزیران عضو کار گروه ساماندهی بیمه، همگانی و توسعه پزشک خانواده به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (3) تصویب‌نامه شماره 18360/ت39653هـ مورخ 11/2/1387 تصویب نمودند:
1ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در سال 1387 به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ ویزیت پزشکان
1ـ ویزیت پزشکان عمومی چهل و یک هزار (41.000) ریال
2ـ ویزیت پزشکان متخصص شصت و هشت هزار (68.000) ریال
3ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص هشتاد و پنج هزار (85.000) ریال
4ـ ویزیت روانپزشکان هشتاد و پنج هزار (85.000) ریال
تبصره ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل ده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل پانزده دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص و روانپزشک حداقل بیست دقیقه تعیین می‌گردد.
ب ـ‌ سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی
1ـ ضریب تعرفه داخلی یازده هزار (11.000) ریال
2ـ ضریب تعرفه بیهوشی هفتاد و پنج هزار (75.000) ریال
3ـ ضریب تعرفه جراحی یکصدوسی و دو هزار (132.000) ریال
4ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی دوهزار و هشتصد (2.800) ریال
5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی دو هزار (2.000) ریال
6 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی تخصصی دو هزار و پانصد (2.500) ریال
2ـ به‌استناد بند (الف) ماده(91) قانون برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی، بیمه‌های تکمیلی تجاری و غیرتجاری مجاز به عقد قرارداد بیش از سقف تعرفه‌های مندرج در این تصویب‌نامه نخواهندبود.
تبصره ـ بیمه مرکزی ایران به استناد مواد (2)، (3) و (5) آیین‌نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب‌نامه شماره 192444/ت34662 ک مورخ 27/11/1386 موظف به پیگیری، نظارت بر حسن اجرا و ارائه گزارش مربوط به شورای عالی بیمه خدمات درمانی خواهدبود.
3ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در مراکز استانها و شهرستانهای تابع با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رییس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه‌گر پایه استان (مدیرکل بیمه خدمات درمانی، مدیر درمان تأمین اجتماعی و غیره) تعیین و پس از تأیید استاندار توسط استانداری اعلام می‌شود.
تبصره ـ در استانهایی که بیش از یک علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش غیردولتی در منطقه خواهدبود که هماهنگی لازم را با دانشگاه/دانشکده‌های دیگر موجود در استان انجام خواهدداد.
4ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی بخش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 5255/ت30528هـ مورخ10/2/1383 حداکثر تا پنجاه درصد به طوری که خدمات آزمایشگاهی تشخیصی طبی پنجاه درصد، ژنتیک سی درصد و پاتولوژی پنجاه درصد رشد نماید.
5 ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 5255/ت30528 هـ مورخ 10/2/1383 حداکثر تا پنجاه درصد به طوری که تعرفه خدمات رادیولوژی پنجاه درصد، سونوگرافی سی‌درصد، سی‌تی‌اسکن پنجاه درصد، ام‌ آر آی صفر درصد و اسکن ایزوتوپ پنجاه درصد رشد نماید.
6 ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول ذیل می‌باشد:

(جدول)

7ـ سقف تعرفه حق فنی داروخانه‌ها در صورت رعایت مفاد دستورالعمل نحوه دریافت حق فنی داروخانه به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ برای نسخه‌هایی که مبلغ کل داروهای آن کمتر از سی‌هزار ریال می‌باشد، مبلغ سه هزار ریال به عنوان حق ارائه خدمات فنی تعیین می‌گردد.
ب ـ برای نسخه‌هایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از سی هزار ریال می‌باشد، مبلغ چهار هزار ریال به عنوان حق ارائه خدمات فنی تعیین می‌گردد.
پ ـ حق فنی ارائه داروهای بدون نسخه (O.T.C) پانزده درصد مبلغ کل دارو و حداکثر تا دو هزار ریال می‌باشد.
ت ـ برای داروخانه‌های شبانه‌روزی به ازای پذیرش نسخه‌ها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد، ده درصد به مبالغ فوق افزوده می‌شود.
8 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت رفاه و تأمیـن اجتماعی ساز و کار نظـارت بـر اجرای تعرفـه‌های این تصویب‌نامه را ظرف یـک ماه از تاریخ ابلاغ این تصـویب‌نامه تنظـیم و به دانشگاه / دانشـکده‌های علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای بیـمه‌گر پایـه سـراسر کشور ابلاغ نمایند.
9ـ تعرفه‌های مندرج در این تصویب‌نامه به عنوان اصلاحیه تعرفه‌های اعلامی توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بخش غیردولتی بوده و برای کلیه مبادی ذی‌ربط لازم‌الاجرا می‌باشد.
ایـن تصویـب‌نامه در تاریخ 8/3/1387 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمـهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18423
تاریخ تصویب :
1387/3/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :