جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)(مصوب جلسه 623 مورخ 10/2/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره1454/دشمقدمه:
با توجـه به لزوم ارتقا نقش ایران در تولیـد و گسترش علم در جهان اسلام و نظر به بیـانات حکیمانه مقام معظم رهبری مبنـی بر ایجاد پایگاه استـنادی علوم جهان اسلام و پیرو مصـوبه نهمین مجمع عمومی وزرای کشورهای اسلامی (آیسسکو) برای تقویت پایگاه اسـتنادی علوم جهان اسلام، سیاست‌های زیر به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد:
ماده 1 ـ مبانی و اهداف کلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به شرح زیر می‌باشد:
1ـ بنیانگذاری پایگاه استنادی مستقل و خاص دانشمندان جهان اسلام و مرکز اسلامی و مرتبط با سایر پایگاه‌های استنادی علمی جهان و تعامل مؤثر و سازنده با آن‌ها.
2ـ ایجاد فرصت و تقویت روح نوآوری در علوم انسانی در جهت اولویت‌های بومی و با معیارها و ارزش‌های اسلامی در راستای الهام بخشی به جهان اسلام.
3ـ فراهم‌سازی بستر مناسب برای گسترش علم و توسعه علم‌سنجی در کشورهای اسلامی.
4ـ توجه به ضوابط اخلاقی و حقوقی اسلامی در تولید و نشر علم.
5 ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای تعاملات بهینه میان دانشمندان مسلمان و مراکز اسلامی.
6 ـ ارائه ابزارهای مناسب برای ارتقاء و پاسخگویی علمی به نیازهای کشورهای اسلامی.
ماده2ـ اهم مأموریت‌ها و وظایف پایگـاه استنادی علوم جهان اسلام به شرح زیر می‌باشد:
1ـ راهبری مناسب و نظارت بر وضعیت انتشارات علمی.
2ـ تشویق و جهت‌دهی به پژوهش‌های علوم انسانی براساس مبانی و ارزش‌های اسلامی و در جهت حل معضلات اجتماعی جهان اسلام.
3ـ برنامه‌ریزی برای ارزیابی استنادی انتشارات علمی.
4ـ ارزش‌گذاری کمی، کیفی و رتبه‌بندی مجلات و سایر تولیدات علمی و ثبت در فهرست ISC پس از طی مراحل علمی ارزیابی با تأکید بر شاخص‌های اسلامی.
5 ـ نمایه‌سازی به منظور دسترس‌پذیر ساختن انتشارات علمی دانشمندان و پژوهشگران جهان اسلام.
6 ـ تعیین اثر بخش‌ترین آثار علمی در رشته‌های موضوعی مختلف.
7ـ پیش‌بینی امکان ثبت اختراعات و نیز ثبت مطالعات بالینی برای حفظ حقوق دانشمندان مسلمان.
8 ـ بسترسازی برای معرفی و توسعه دامنه انتشارات ISC در سطح جهان.
9ـ معرفی پر تألیف‌ترین و پراستنادترین مؤلفان و مقامات علمی در جهان اسلام.
ماده3ـ تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد « پایگاه استنادی علوم» و مدیریت آن، وضعیت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری، حوزه‌های علمیه، نشریات، دانشمندان و نویسندگان مقالات در نشریات علمی ایران و سایر کشورهای اسلامی را بر پایه استنادها ارزیابی می‌نماید.
ماده4ـ اعضاء شورای راهبری پایگاه استنادی علوم عبارتند از:
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا).
2ـ معاونت پژوهشی تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نایب رئیس شورا).
3ـ معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
4ـ معاونت ذیربط سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی.
5 ـ معاونت ذیربط وزارت امور خارجه.
6 ـ معاونت ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.
7ـ معاونت ذیربط وزارت آموزش و پرورش.
8 ـ معاونت ذیربط مدیریت حوزه علمیه قم.
9ـ معاونت جهاد دانشگاهی.
10ـ معاونت دانشگاه آزاداسلامی.
11ـ دونفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
12ـ نماینده سازمان کنفرانس اسلامی.
13ـ رئیس دفتر منطقه‌ای آیسسکو در تهران.
14ـ دو نفر از سردبیران نشریات علمی ـ پژوهشی به انتخاب کمیسیون نشریات علمی تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یک نفـر از سردبیران نشریات علمی ـ پژوهشـی به انتخاب کمیسیون نشریات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
15ـ رئیس مؤسسه مجری پایگاه استنادی علوم (دبیرشورا).
تبصره1ـ عضویت نمایندگان حقیقی با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهدگرفت.
تبصره2ـ دبیر شورای راهبری با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می‌گردد.
تبصره3ـ آیین‌نامه‌های مربوط به راهبری و نظارت پایگاه استنادی علوم و سایر پایگاههای استنادی به تصویب شورای راهبری رسید.
ماده5 ـ فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و فناوری، دولتی و غیردولتی، حوزه‌های علمیه و وزارتخانه‌های امور خارجه، ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط ضمن همکاری با شورای راهبری پایگاه استنادی علوم، موظف به اجرای ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب آن شورا در زمینه روابط با پایگاه استنادی خواهندبود.
ماده6 ـ گزارش‌های پایگاه استنادی علوم در اختیار هیأت‌های ممیزه دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و فناوری فرهنگستان‌ها و حوزه‌های علمیه قرار می‌گیرد تا از این پایگاه همچون دیگر پایگاه‌های معتبر نمایه‌سازی برای ارتقاء اعضای هیأت علمی و ارزیابی مقالات و نشریات استفاده شود.
ماده7ـ وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی موظفند در برقراری ارتباطات لازم برای ترویج پایگاه استنادی علوم در کشورهای اسلامی و تهیه نشریات علمی کشورهای اسلامی با پایگاه استنادی علوم و شورای راهبری آن همکاری نمایند.
ماده8 ـ پایگاه استنادی علوم هر ساله گزارش و تحلیل‌های جامعی از مجموعه فرآورده‌هـای پایگاه استنادی علوم تهیـه و برای استفاده جامعه علمی کشور منتشر می‌نماید.
ماده9ـ دولت موظف است ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب این سیاست‌ها، تشکیلات لازم برای پایگاه استنادی علوم را تصویب و بودجه اعتبارات مربوط به آنها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید.
ماده10ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری شورای راهبری پایگاه استنادی علوم وظیفه نظارت بر حسن اجرای این مصوبات را برعهده خواهدداشت. تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش پیشرفت کار را به صورت سالیانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
ماده11ـ آیین‌نامه‌های اجرایی در چارچوپ این سیاست‌ها به تصویب شورای راهبری می‌رسد.
ماده 12 ـ این سیاسـت‌ها مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره در جلسه 623 مورخ 10/2/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18423
تاریخ تصویب :
1387/2/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :