جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

مصوبه « الحاق یک تبصره به ماده3 و تکمیل بند5 ماده5 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» (مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386)(مصوب جلسه 623 مورخ 10/2/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره1453/دششورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 623 مورخ 10/2/1387 بنا به پیشنهاد مورخ 10/2/1387 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی، الحاق یک تبصره به ماده3 و تکمیل بند5 ماده5 آیین‌نامه « تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» (مصوب جلسه608 مورخ19/4/1386) را به‌شرح ذیل، تصویب نمود:
1ـ تبصره ذیل بعنوان تبصره الحاقی به ماده3 اضافه می‌شود:
« تبصره ـ متناظر با بند4 فوق و در خارج از موضوع جذب اعضای هیأت علمی، وظیفه بررسی و تأیید صلاحیت اعضای هیأت مؤسس، اعضای هیأت امناء و رئیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی بر عهده هیأت مرکزی جذب وزارتین می‌باشد.»
2ـ بند5 ماده5 به شرح ذیل تکمیل می‌شود:
« 5 ـ شرایط ویژه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاههای تربیت معلم و تربیت مدرس و رشته‌های الهیات، معارف اسلامی، علوم انسانی و هنر به تصویب شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی خواهدرسید.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18423
تاریخ تصویب :
1387/2/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :