جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

مصوبه « اصلاح و تکمیل ماده3 آیین‌نامه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» (مصوب جلسه 533 مورخ 7/11/1382)(مصوب جلسه 622 مورخ 27/1/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره1452/دششورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 622 مورخ 27/1/1387، براساس مصوبه جلسه مورخ16/11/1386 شورای معین، اصلاح و تکمیل ماده3 آیین‌نامه « تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» (مصوب جلسه 533 مورخ 7/11/1382) را به شرح ذیل تصویب نمود:
1ـ بند 1 ماده 3 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
« 1ـ رئیس هیأت».
2ـ تبصره ذیل بعنوان تبصره الحاقی به بند1 ماده3 اضافه می‌شود:
« تبصره ـ رئیس هیأت از میان اعضاء و با رأی اکثریت آنها انتخاب و به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهدرسید».
3ـ تبصره ذیل بعنوان تبصره الحاقی به بند10 ماده3 اضافه می‌شود:
« تبصره ـ یک نفر از اعضای موضوع بند10 از میان صاحبنظران زن و به معرفی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان انتخاب می‌شود».
4ـ بند ذیل بعنوان بند 15 به ماده 3 اضافه می‌شود:
«15ـ رئیس پژوهشگاه آموزش و پرورش».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18423
تاریخ تصویب :
1387/1/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
فرهنگستان علوم
ریاست جمهوری
موضوع :