جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص خرید و تحویل‌گیری برگ سبز چای مازاد بر فروش کشاورزان به کارخانه‌های بخش خصوصی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی شماره 35830/ت39584هـوزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 6387/100 مورخ 31/1/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب 1368ـ تصویب نمود:
1ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان دستگاه مباشر، مسؤول خرید و تحویل‌گیری بـرگ سبز چای مازاد بر فروش کشـاورزان به کارخانه‌های بخش خصوصـی به نرخ خرید تضمینی در کارخانه‌های چای (وفق ابلاغیه شماره 139991/100 مورخ 7/11/1386 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) و در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تولید، فرآوری و بازرگانی چای و اصلاحات آن به عنوان مراکز خرید تعیین و اقدام خواهدنمود.
2ـ به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید برگ سبز چای تسهیلات مورد نیاز در جدول گردش نقدینگی سازمان مرکزی تعاون روستایی تعیین و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌شود.
3ـ قیمت خرید هر کیلوگرم برگ سبز چای از کشاورزان چای‌کار با حداکثر ده درصد رطوبت و برحسب درجه کیفی 1و2 به ترتیب سه هزار و ششصد و پنجاه (3650) ریال و دو هزار و یکصد و چهل (2140) ریال تعیین می‌شود.
4ـ جهت تشویق کارخانه‌های چای به فعالیت بر مبنای ساز و کار بازار، در صورت تمایل کارخانه‌ها به خرید برگ سبز چای و فرآوری و فروش چای خشک در بازار، دستگاه مباشـر مجاز اسـت ضمن انعقاد قـرارداد با کارخانه‌هـایی که از بابـت قراردادهـای قبـلی به سازمان مرکزی تعاون روستایی بدهی ندارند، برگ سبز خریداری شده از کشاورزان را برحسب برگ سبز درجه 1و2 به طور میانگین معادل یک هزار و پانصد و نود (1590) ریال و هفتصد و نود (790) ریال به فروش رساند.
تبصره ـ کارخانه‌های فرآوری چای می‌توانند رأساً نسبت به خرید برگ سبز چای به صورت توافقی از کشاورز اقدام و از معافیتهای لازم برخوردار گردند.
5 ـ میانگیـن قیمـت چـای خشـک تحویلـی از کارخانه‌ها بابـت بدهی کارخانـه‌ها به دستگاه مباشر از محل برگ سبز دریافتی به ازای هر کیلوگرم هفت هزار و دویست (7200) ریال تعیین می‌شود.
6 ـ ضوابط کیفی چای خشک مذکور براساس ساز و کار مندرج در مصوبه شماره 25719/34 مورخ 20/2/1384 شورای اقتصاد تعیین و مورد عمل قرار خواهدگرفت.
7ـ دوره زمانی خرید برگ سبز از اول اردیبهشت تا 15/8/1387 می‌باشد و به هیچ وجه قابل تمدید نمی‌باشد.
8 ـ کارخانه‌ها موظفند حداکثر ظرف دو ماه بعد از تحویل برگ سبز نسبت به تسویه حساب به صورت ریالی و یا تحویل چای خشک با دستگاه مباشر اقدام نمایند.
9ـ دستگاه مباشر موظف است تمهیدات لازم را برای فروش چای خشک خریداری شده در سال جاری و از طریق مزایده فراهم نماید. در صورت عدم امکان فروش چای خشک خریداری شده، وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام خواهدکرد.
10ـ کارخـانه‌هایـی که بدهـی قبلی دارند، موظفـند تـا پایان 31/3/1387 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و تسویه حساب قطعی نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18426
تاریخ تصویب :
1387/2/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :