جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

رأی شماره 902 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده کارانه شماره هـ/85/552تاریخ: 29/8/1386
شماره دادنامه: 902
کلاسه پرونده: 85/552
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اسماعیل گلشنی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 بدوی و 2 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2063 موضوع شکایت مرتضی اردبیلی حقیقی به طرفیت، علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زمانی 1375ـ 1376 ـ 1377ـ 1378 به مأخذ کامل، به شرح دادنامه شماره 2410 مورخ 21/11/1381 چنین رأی صادر نموده است، اداره خوانده در لایحه دفاعیه تقدیمی خود اعلام کرده است، به استناد بند (پ) ردیف 3 ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه موضوع بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و پرداخت فوق‎العاده کارانه توسط دستگاهها صرفاً از محل صرفه جوئی و دستگاه ذیربط مجاز بوده و در این خصوص اعتبار جداگانه منظور نگردیده و مسئولین وقت دانشگاه در حد اعتبارات و صرفه‎جوئی‎های انجام پذیرفته و میزان عملکرد و افراد تصمیم‌گیری نموده‎اند، لذا در حال حاضر با توجه به کسری بودجه و عدم امکان تامین آن و عدم برآورد کیفیت و کمیت فعالیت وی در سنوات مذکور امکان پرداخت مطالبات متقاضی امکان‌پذیر نیست. با توجه به دفاعیات غیرموجه اداره خوانده و تجویز قانون و ارائه اسناد و مدارک از سوی شاکی، شکایت نامبرده دارای اعتبار قانونی و موجه می‎باشد، علیهذا شکایت نامبرده وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/429 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مرتضی اردبیلی حقیقی نسبت به دادنامه شماره 2410 مورخ 21/11/1381 صادره از شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1335 مورخ 1/9/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده است و از طرفی مطالب مطروحه در تجدیدنظرخواهی، تکرار همان مطالب معنونه در مرحله بدوی است که در دادنامه معترض‎عنه مردود اعلام شده است، بنابراین با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید متصور نیست، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2215 موضوع شکایت اسماعیل گلشنی به طرفیت علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زمانی سالهای 1375 الی 1378 به مأخذ کل حقوق مبنا، به شرح دادنامه شماره 3236 مورخ 11/12/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه خوانده دلیلی بر اینکه شغل خواهان جزو پرسنل بهداشتی و درمانی که از مشاغل خاص است، ارائه ننموده است و با توجه به ماده 5 و تبصره‎های آن از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب13/6/1370 مجلس شورای اسلامی و اینکه خوانده هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر پرداخت مبلغ 30% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان محل اشتغال خواهان و 50% کارکنان آن نیاورده است، لذا با توجه به جمیع جهات معنونه و اینکه لایحه جوابیه نیز دفاعیاتی بی وجه می‎باشد، حکم به ورود دعوای خواهان صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/338 موضوع تقاضای تجدیدنظر علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی نسبت به دادنامه شماره 3236 مورخ 11/12/1383 شعبه دهم، به شرح دادنامه شماره 935 مورخ 21/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه حق کارانه تجدیدنظر خوانده، به شرح مدارک ارائه شده پرداخت گردیده که به نظر می‎رسد تجدیدنظر خوانده به عدم پرداخت 100% کارانه اعتراض نموده و از آنجا که سازمان متبوع (تجدیدنظرخواه) در پرداخت کارانه با توجه به میزان بودجه و کارائی کارمندان سلطنت دارد و حداکثر پرداخت کارانه نیز 100% می‎باشد علیهذا با توجه به میزان بودجه و چنانچه مبلغی کمتر از 100% به شاکی پرداخت گردیده باشد، منطبق با موازین قانونی بوده و تخلفی از ناحیه مشتکی‎عنه بنظر نمی‎رسد، اعتراض تجدیدنظرخواه به نظر موجه تشخیص و شعبه تجدیدنظر دیوان ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ1ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1251 موضوع شکایت آقای اسماعیل ثنایی ذاکر به طرفیت، علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خواسته، درخواست پرداخت حق کارانه در فاصله زمانی سالهای 1375 لغایت 1378 به مأخذ کل حقوق مبنا به شرح دادنامه شماره 610 مورخ 11/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب ماده 5 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی فوق‎العاده کارانه باید معادل حقوق مبنای مستخدمین در هر ماه پرداخت شود در حالیکه طبق اسناد و مدارک تقدیمی از جمله اسناد هزینه به وسیله دانشگاه در باب پرداخت حق کارانه شاکی از سال 1375 لغایت 1378 برمبنای حقوق مبنای شاکی صورت‌نگرفته و این موضوع موجب تقلیل مبلغ ریالی حق کارانه شاکی گردیده و توجهاً به اینکه با پرداخت حق کارانه به وسیله دانشگاه به شاکی در حقیقت تایید گردیده شاکی بیش از استاندارد تعیین‌شده انجام وظیفه نموده است، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه طرف شکایت به پرداخت فوق‎العاده کارانه سالهای 1375 لغایت 1378 شاکی بر اساس حقوق مبنا در حق شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه84/809 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به دادنامه 610 مورخ 11/4/1384 صادره از شعبه 18 به شرح دادنامه شماره 1703 مورخ 15/9/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و جهات و دلایل مقیده در آن صادر گردیده و از طرف دانشگاه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری نشده و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید، ارائه نکرده است، علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض تایید می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت حکم مقرر در ماده 5 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 فوق‎العاده کارانه در صورت اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور حداکثر معادل حقوق مبنا قابل پرداخت است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید الزام واحدهای دولتی مشمول قانون مزبور به پرداخت فوق‎العاده کارانه به میزان حداکثر حقوق مبنا نیست، بنابراین دادنامه شماره 935 مورخ 21/6/1384 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان که با نقض دادنامه بدوی، شکایت شاکی به خواسته پرداخت فوق‎العاده مذکور به میزان حداکثر مقرر در قانون را مردود اعلام داشته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18427
تاریخ تصویب :
1386/8/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دانشگاه علوم پزشكی مشهد
موضوع :