جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

رأی شماره 1139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مستخدمان دولت شماره هـ/86/399تاریخ: 2/10/1386
شماره دادنامه: 1139
کلاسه پرونده: 86/399
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2643 موضوع شکایت آقای اکبر نجفی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 29/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی طبق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اجازه پرداخت کمک هزینه مسکن به طور نقدی اعطاء گردیده و اینکه جواز پرداخت برابر رویه و عرف اداری برای مستخدمین دولت ایجاد حق می‎نماید و لفظ جواز در مقررات مالی اداری، افاده تکلیف و الزام می‎نماید، لذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به الزام خوانده به پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی در حق شاکی وفق مقررات صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/353 موضوع شکایت آقای اکبر عبدی به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره 1867 مورخ 18/4/1385 با توجه به اینکه عدم تامین اعتبار نمی‎تواند مسقط حقوق مکتسبه شاکی باشد حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1263 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1867 مورخ 18/4/1385 شعبه 4 دیوان به شرح دادنامه شماره1222 مورخ 20/8/1385 چنین رأی صادر نموده است، حسب مفاد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 صرف اعتبارات برنامه خدمات رفاهی برای تسهیلات رفاهی از جمله کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت نامه‎ای خواهد بود که با سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تنظیم گردد، و با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه بـا وصف درخواست سازمان تجدیدنظرخواه توافقنامه مذکور تحقق نیافته است و اصـولاً میزان مبلغ پرداختی نیز مشخص نشده است و از طرف تجدیدنظرخوانده نیز دلیلی که حاکی از تنظیم توافقنامه مذکور بین اداره تجدیدنظرخواه و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی باشد، ارائه نگردیده است و در دادخـواست مرحله بـدوی نیز سازمان اخیرالذکر، طرف شکایت قرار گرفته است، علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص و با فسخ آن قرار رد شکایت صادر می‎شود. ج ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1990 موضوع شکایت آقای موسی علی حسینی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 4173 مورخ 25/11/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اجرای قانون مستلزم تنظیم و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و یا استان می‎باشد و برای اجرای آن صرفاً سازمان آموزش و پرورش نمی‎تواند طرف دعوی قرار گیرد در شرایطی که اعتبار لازم را دریافت نکرده باشد، بنابراین با شرایط مذکور شکایت در حال حاضر مسموع نیست، لذا قرار رد دادخواست صادر می‎گردد. دـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1821 موضوع شکایت آقای پرویز مروت به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک‌هزینه مسکن به صورت نقدی به شرح دادنامه شماره437 مورخ 20/4/1386 با توجه به اینکه می‎بایستی بر علیه سازمان متبوع و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی طرح شکایت می‎شد، دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. ه‍ـ ـ شعبه چـهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/990 موضوع شکایت آقای بهمن شیروانی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه ناحیه 3 به خواسته پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 3541 مورخ 6/9/1385 با توجه به عدم مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و طرف شکایت قرار گرفتن سازمان آموزش و پرورش شکایت را مسموع ندانسته و قرار رد دعوی را صادر نموده است. وـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/313 موضوع شکایت آقای علی باقر کرمی مال امیری به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 1346 مورخ 30/7/1385 با توجه به اینکه دعوی می‎بایست به طرفیت سازمان متبوع و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی مطرح می‎شد، قرار رد شکایت را صادر نموده است. زـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 85/2011 و 85/1937 موضوع شکایت آقایان جهاندار ملکی و صفدر مرادی بیستونی به طرفیت سازمان آمـوزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مابه‌التفاوت آن به شرح دادنامه‎های شماره 731 مورخ 3/5/1386 و شماره754 مورخ 7/5/1386 با توجه به عدم تبادل موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و دستگاه اجرائی شکایت را در شرایط فعلی قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

در ماده 40 الحاقی به قانون موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 تصریح شده است که « اجازه داده می‎شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویقی کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت‌نامه‎ای که با سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشـور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود» نظر به اینکه قانونگذار برخورداری مستخدمان دولت از خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مقرر در ماده فوق‎الذکر را موکول به تبادل موافقت نامه‎ها با سازمان مدیریت و برنامه نموده که حسب لایحه جوابیه اداره آموزش و پرورش کرمانشاه تاکنون موافقتنامه مزبور مبادله نشده و بودجه آن در اختیار واحدهای دولتی ذیصلاح قرار نگـرفته است، بنابراین مفاد دادنامه شـماره 754 مورخ 7/5/1386 شعـبه اول مبنی بر قرار رد شکایت صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18427
تاریخ تصویب :
1386/10/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
آموزش و پرورش كرمان
موضوع :