جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

رأی شماره 926 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام متعهدین خدمت به آموزش و پرورش با اتمام موفقیت‌آمیز دوره مربوطه شماره هـ/85/252تاریخ: 4/9/1386
شماره دادنامه: 926
کلاسه پرونده: 85/252
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای صمد عجم.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، یازدهم، سیزدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/235 موضوع شکایت آقای عبد آزمانی فرزند حسن به طرفیت، اداره آموزش و پرورش به خواسته، بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 851 مورخ 10/5/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه لغو تعهد خدمت به لحاظ عدم وجود ردیف استخدامی نمی‎تواند سالب حق دیگران گردد و در نتیجه ادعای شاکی موجه و قانونی تشخیص و مستنداً به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 33ـ 34ـ 35ـ 36ـ 37 مورخ 14/4/1376 حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات اداره ذیربط صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/767 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان لامرد نسبت به دادنامه شماره 851 مورخ 10/5/1381 شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 573 مورخ 19/10/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2039 موضوع شکایت صمد عجم به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش استان فارس به خواسته، بازگشت به کار و اخذ سند تعهد خدمت مجدد به شرح دادنامه شماره 2352 مورخ 26/12/1381 چنین رأی صادر نموده است، ... طرف شکایت به شرح لایحه جوابیه اظهار داشت، شاکی طی نامه‎ای درخواست لغو تعهد خدمت خود نموده که به دلیل عدم نیاز به استناد ماده 8 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مجلس شورای اسلامی بـا درخواست ایشان موافقت و بدون دریافت غرامت و بـا تحویل گواهینامه پایان تحصیلات سند تعهد خدمت وی در وزارت آموزش وپرورش لغو گردید نظر به مراتب مذکور چون شاکی شخصاً به شرح اوراق پرونده درخواست لغو تعهد خدمت را نموده است، لذا شکایت نامبرده موجه نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎نماید. ج ـ1ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/567 موضوع شکایت آقای اکبر سعیدی به طرفیت، اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد به خواسته، بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1272 مورخ 12/6/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده در پاسخ به شکایت شاکی اعلام کرده است، با عنایت به اینکه عدم بکارگیری ایشان به دلیل درخواست شاکی صورت گرفته است، مضافاً اصل بر عدم نیاز بر اساس ماده 8 قانون متعهدین خدمت مصوبه 8/3/1369 مجلس شورای اسلامی می‎باشد با توجه به مراتب که اقدامات اداره خوانده در راستای مقررات صورت گرفته و حقی از وی تضییع نگردیده است، علیهذا شکایت شاکی فاقد جایگاه قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده 83/1395 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اکبر سعیدی نسبت به دادنامه شماره1272 مورخ12/6/1383 شعبه سیزدهم دیوان به‌شرح دادنامه شماره1140 مورخ8/12/1383 چنین رأی صادر نموده است،... اقدام آموزش و پرورش لامرد بر اساس مفاد رأی33 الی 37 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای قطعی صادره از شعبه دیوان عدالت اداری، اخراج به دلیل عدم وجود ردیف خالی، فاقد وجاهت قانونی بوده نمی‎تواند موجبات تضییع حقوق اشخاص گردد، علیهذا بنابه مراتب موصوف حکم به ورود شکایت و بازگشت شاکی با سمت قبلی و احتساب ایام اشتغال وی را صادر و اعلام می‎دارد. دـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/865 موضوع شکایت آقای مهران رضائیان به طرفیت، اداره کل آموزش و پرورش اصفهان به خواسته، اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 1396 مورخ 9/6/1379 چنین رأی صادر نموده است، .. نظر به اینکه هسته گزینش درخصوص لغو حکم استخدامی اظهار نظر نکرده و از سوی دیگر لغو حکم استخدامی به لحاظ عدم وجود ردیف استخدامی نمی‎تواند سالب حق دیگران گردد در نتیجه ادعای شاکی محمول بر صحت تشخیص حکم به ورود شکایت به نفع شاکی و ابطال اقدامات اداره ذیربط صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مقررات قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 به ویژه حکم مذکور در ماده 6 آن قانون مبین ضرورت تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص مورد نیاز به منظور جذب آنان از طریق استخدام رسمی برای ارائه خدمات آموزشی در وزارت آموزش و پرورش است. بنابراین با وجود سپردن تعهد خدمت و اتمام موفقیت‌آمیز دوره آموزشی مربوط و تحقق و اجتماع سایر شرایط قانونی، جهت استخدام قطعی افراد واجد شرایط، تمسک به معاذیر غیر موجه از قبیل فقد ردیف استخدامی و پایان دادن به خدمت افراد واجد شرایط استخدام رسمی در وزارت آموزش و پرورش وجاهت قانونی ندارد و دادنامه‎های صادره از شعب دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکیان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18427
تاریخ تصویب :
1386/9/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره آموزش و پرورش
موضوع :