جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

رأی شماره 928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین از آزمایشی به رسمی شماره هـ/84/770تاریخ: 4/9/1386
شماره دادنامه: 928
کلاسه پرونده: 84/770
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای بهروز عبدیل زاده.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 31 و 6 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1172 موضوع شکایت آقای بهروز عبدیل‌زاده به طرفیت، وزارت بازرگانی به خواسته، اعتراض به مدلول نامه شماره 25273/21 مورخ 3/8/1378 مدیرکل امور اداری وزارت بازرگانی به شرح دادنامه شماره 12/8/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی از تاریخ 1/7/1373 طبق نظریه هیأت محترم گزینش رسماً از خدمت برکنار شده و سپس بعد از مدتی حکم اعاده خدمت وی از تاریخ اجرای 14/11/1377 صادر گردیده است نامبرده از تاریخ 28/6/1373 لغایت 14/11/1377 اشتغال به کار نداشته لذا پرداخت حقوق در این مدت مجوز قانونی و شرعی ندارد و بلکه مال به باطل" href="/tags/54910/اکل-مال-به-باطل/" class="link">اکل مال به باطل محسوب می‎گردد. لذا از اقدامات انجام‌شده از ناحیه مدیریت کل امور اداری وزارت بازرگانی تخلف از مقررات مشهود نیست و شکایت شاکی بنحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است. الف ـ2ـ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/926 موضوع تقاضای تجدیدنظر بهروز عبدیل‌زاده نسبت به دادنامه شماره 966 مورخ 12/8/1379 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره692 مورخ12/6/1380 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در مدت مذکور اشتغال به کار نداشته است، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/441 موضوع شکایت نادر شرافت‌نژاد به طرفیت، وزارت بازرگانی به خواسته، لغو حکم اخراج شماره 21269ـ 4/4/1374 به شرح دادنامه شماره 198 مورخ 27/2/1377 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی به موجب حکم 59750 ـ 11/12/1370 با تاریخ اجرای 1/9/1370 به استخدام آزمایشی درآمده و حداکثر مدت خدمت آزمایشی به موجب ماده18 لایحه قانونی استخدام کشوری دو سال می‎باشد و پس از پایان دوره خدمت آزمایشی، مستخدم در حکم مستخدم رسمی قطعی تلقی و هسته‎های گزینش هیأت مرکزی گزینش فارغ از رسیدگی است و نظر بـه اینکه هیأت مرکزی گزینش در تاریخ 26/8/1373 با استخدام قطعی شاکی مخالفت نموده است. لذا مستنداً به رأی 243 مورخ 7/12/1369 وحدت رویه دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم اخراج معترض‎عنه و بازگشت به کار سابق صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ2ـ شعبه سوم هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/636 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت بازرگانی نسبت به دادنامه شماره 198 مورخ 27/2/1377 صادره از شعبه اول به شرح دادنامه شماره 1092 مورخ 4/9/1377 رأی به رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه بدوی صادر نموده است. ج ـ1ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/202 موضوع شکایت سید جعفر آذرافروز به طرفیت، وزارت بازرگانی به خواسته، محاسبه سنوات و حقوق و مزایای دوران اخراج شده بر اساس رأی اعاده به خدمت دادگاه، به شرح دادنامه شماره 1210 مورخ 24/5/1383 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادنامه شماره 561 مورخ 18/5/1378 موضوع کلاسه پرونده78/503 اصداری از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که شاکی را در حکم کارمندان رسمی تلقی فرموده و اخراج وی را پس از اتمام دوره آزمایشی فاقد وجاهت دانسته، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1431 موضوع تقاضای تجدیدنظر امور کارکنان و خدمات اداری وزارت بازرگانی نسبت به دادنامه شماره 1210 مورخ 24/5/1383 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 1819 مورخ 24/11/1383 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، با توجه به تفاوت موضوع شکایت و خواسته شاکی در پرونده کلاسه 76/441 شعبه اول دیوان به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم اخراج از خدمت با موضوع شکایت و خواسته سایر شاکیان بین دادنامه صادره از شعبه اول دیوان که مورد تایید شعبه سوم تجدیدنظر نیز قرار گرفته است با دادنامه‎های صادره از شعبه هجدهم و دوم دیوان تناقضی مشهود نیست. ثانیاً نظر به محتویات پرونده کلاسه 78/1172 و محتویات پرونده کلاسه 82/202 بین دادنامه صادره از شعبه هجدهم دیوان و دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان که به ترتیب مورد تایید شعبه ششم وشعبه نهم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته است تناقض وجود دارد. ثالثاً، طبق ماده 18 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری حداقل خدمت آزمایشی شش ماه و حداکثر آن دو سال تعیین گردیده و در ماده 19 قانون مزبور تصریح شده است که « افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.» نظر به اینکه با اتمام موفقیت‌آمیز دوره خدمت آزمایشی، استخدام افراد به صورت رسمی و قطعی و برخورداری آنان از حقوق و مزایای متعلقه به عنوان حق مکتسب قانونی به حکم مقنن تایید و تثبیت شده است و اظهارنظر هسته‎های گزینش مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم دولت پس از پایان دوره خدمت آزمایشی موثر در مقام نیست و اخراج افراد مذکور بدون تمسک به نص قانونگذار و یا حکم قطعی مراجع ذیصلاح وجاهت قانونی ندارد و عدم اشتغال به خدمت شاکیان موصوف مستند به فعل آنان نبوده بلکه معلول حکم اخراج خلاف قانون بوده است. بنابراین دادنامه شماره 1210 مورخ 24/5/1383 شعبه دوم بدوی دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکی که به شرح دادنامه شماره 1819 مورخ 24/11/1383 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان تاییدشده و قطعیت یافته و متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18427
تاریخ تصویب :
1386/9/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :