جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

رأی شماره 1036 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور شماره هـ/85/978تاریخ: 25/9/1386
شماره دادنامه: 1036
کلاسه پرونده: 85/978
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای هاشم کیانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1317 موضوع شکایت هاشم کیانی به طرفیت، وزارت جهاد کشاورزی به خواسته، صدور حکم به سمت همترازی در رتبه دبیر سومی و ابطال احکام کارگزینی مغایر، به شرح دادنامه شماره 3063 مورخ 23/12/1382 چنین رأی صادر نموده است، شاکی عنوان نموده است در سال 1377 در سازمان متبوع به عنوان کارشناس ماشین‌آلات کشاورزی و به عنوان همترازی به عنوان دبیرسومی به کشور تانزانیا اعزام گردیده و مدتی بر همین مبنا حقوق دریافت نموده است لیکن پس از حدود یک سال و نیم به موجب حکم کارگزینی صادره از وزارت متبوع همترازی ایشان به عنوان وابسته تغییر یافته و مبلغ فوق‎العاده شغل بر همین مبنا تعیین و تاریخ اجراء ابتداء حکم ماموریت تعیین شده است و با این استدلال که پرداختهای قبلی بر اساس احکام قانونی صورت گرفته و برای ایشان ایجاد حق نموده است به حکم کارگزینی و اقدامات مذکور اعتراض دارد. نظر به اینکه طرف شکایت اعلام نموده پرداختهای قبلی به عنوان علی‌الحساب صورت گرفته و از آنجا که بر طبق مفاد بند 6 مصوبه شماره 299290ت461 ه‍ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه‎ها و سازمانهای دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می‎شوند (ماموران ثابت) توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاه مربوط تعیین می‎شود و کمیسیون مذکور کارمند دفتری را برای مشارالیه همترازی نموده است و وزارت جهاد کشاورزی نیز قانوناً باید مطابق مصوبه کمیسیون مارالذکر عمل نماید در نتیجه اقدامات معترض‎عنه موافق موازین و مقررات اداری به نظر رسیده، علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/64 موضوع تقاضای تجدیدنظر هاشم کیانی نسبت به دادنامه شماره 3063 مورخ 23/12/1382 شعبه ششم دیوان بـه شرح دادنامه شماره711 مـورخ 13/7/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه میزان فوق‎العاده شغل کارکنان دولت که به خارج از کشور ماموریت یافته‎اند، براساس عنوان شغلی همترازی تعیین شده از کمیسیون ماده 6 آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور موضوع بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری محاسبه می‎شود و هرگونه حکمی بر خلاف نظر کمیسیون مزبور فاقد جایگاه قانونی است، و چون کمیسیون عنوان شغل همترازی وی را به عنوان کارمند دفتری معین نموده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و اصلاح دادنامه شماره 3063ـ23/12/1382 شعبه ششم دیوان باستدلال مارالذکر حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1479 موضوع شکایت شعبان عباس‌پور به طرفیت، وزارت جهاد کشاورزی به خواسته، تقاضای صدور حکم به اصلاح احکام صادره به سمت همترازی در رتبه دبیر سومی با ابطال احکام به شرح دادنامه شماره 445 مورخ 9/3/1383 چنین رأی صادر نموده است، چون صدور حکم ماموریت اولیه از سوی معاونت اداری و مالی به شماره 11005/180/43 ـ 29/9/1377 به موجب حکم ماموریت صادره به شماره 30261/9 مورخ 13/8/1377 از سوی عالیترین مقام وزارت جهاد کشاورزی وقت صورت پذیرفته و صدور احکام تعیین همترازی جدید به سمت و عنوان (وابسته و دفتری) نمی‎تواند امتیازات و حق و حقوق مکتسبه شاکی را از تاریخ 29/9/1377 لغایت 22/12/1378 زایل سازد لهذا شعبه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم کارگزینی صادره به سمت همترازی در رتبه دبیرسومی را موجه و وارد تشخیص و حکم به اصلاح احکام صادره در سمت دبیرسومی منحصراً در تاریخ مذکور و اعاده فوق‎العاده شغل به نامبرده در تاریخ فوق را از 29/9/1377 لغایت 22/12/1378 صادر و اعلام می‎دارد و نسبت به آن قسمت از درخواست شاکی که مربوط به بعد از صدور ابلاغ کارگزینی شماره 19440 مورخ 22/12/1378 بوده شعبه با توجه به قانونی بودن ابلاغ احکام کارگزینی صادره موجه و وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 83/456 و 83/480 موضوع تقاضای تجدیدنظر شعبان عباسپور و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به دادنامه شماره 445 مورخ 9/3/1383 شعبه دوازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره‎های 478 و 477 مورخ 4/5/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 6 آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت مصوب 9/10/1371 هیأت وزیران « تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه‎ها و سازمانهای دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می‎شوند با عناوین مندرج در جدول شماره 2 پیوست توسط کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه مربوط تعیین و فوق‎العاده آنان طبق جدول یاد شده و مقررات این آیین‎نامه قابل پرداخت خواهد بود.» نظر به اینکه عدم رعایت مقررات فوق‎الذکر در تعیین فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور درخصوص مورد و بر اساس آیین‎نامه مذکور موجد حق مکتسب قانونی خاصی نیست و تعیین فوق‎العاده فوق‎الذکر با رعایت مقررات مربوط به عهده کمیسیون مقرر در ماده 6 آیین‎نامه فوق‎الاشعار است، بنابراین دادنامه شماره 711 مورخ 13/7/1384 شعبه 5 تجدیدنظر که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18427
تاریخ تصویب :
1386/9/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :