جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

قانون الحاق یک تبصره به ماده (80) قانون تأمین اجتماعی مصوب1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370شماره 14897/107 6/3/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 25914/26845 مورخ 13/5/1382 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (80) قانون تأمین اجتماعی مصوب1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 18/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره35334 19/3/1387

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (80) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14897/107 مورخ 6/3/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون الحاق یک تبصره به ماده (80) قانون تأمین اجتماعی مصوب1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (80) قانون تأمین اجتماعی مصوب3/4/1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 اضافه می‌شود:
تبصره ـ هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. درصورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می‌گردد. بازنشستگان کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهندبود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18430
تاریخ تصویب :
1387/2/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :