جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی شماره40260/ت34274کوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت دادگستری

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 16238/020 مورخ 28/9/1384 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (35) قانون تأسیس کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران" href="/tags/28992/سازمان-نظام-مهندسی-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-جمهوری-اسلامی-ایران/" class="link">سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1380ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

فصل اول ـ تعاریف و کلیات:
ماده 1 ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ نظام صنفی: قواعد و مقررات و تشکل‌های حرفه‌ای است که در جهت ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و اختیارات، ساماندهی و نظم بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تنظیم و تنسیق می‌گردد.
ب ـ فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه بهره‌برداری از آب و خاک به منظور تولید محصولات کشاورزی، گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، جنگلداری، جنگل‌کاری، مرتعداری، آبخیزداری، بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل و کرم (ابریشم) و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای کشاورزی و منابع طبیعی قرار می‌دهد.
ج ـ واحد صنفی: هر واحد تولیدی یا خدماتی که توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب از وزارت بازرگانی و سایر مجوزهای لازم از مراجع مربوط، با تأیید وزارت جهادکشاورزی برای فعالیت‌های موضوع بند (ب) این ماده دایر بوده و یا دایر می‌گردد.
تبصره ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانـه تأسیـس، بهره‌بـرداری، اشتغـال از دستگاهها هستند، چنانـچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات موضوع این آئین‌نامه نمایند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذکور، با رعایت این آئین‌نامه و براساس قانون نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.
د ـ عضو صنف: فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در بخش تولید و خدمات مجوزهای لازم را کسب کرده و با تأیید ادارات جهادکشاورزی شهرستانها و استانها به عضویت نظام صنفی درمی‌آیند.
هـ ـ صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع موارد موضوع بند (ب) این ماده باشد.
ماده2ـ ارکان نظام صنفی عبارتند از نظام صنفی بخش ـ شهرستان، نظام صنفی استان، هیئت عمومی، شورای مرکزی، بازرس، رییس و هیئتهای رسیدگی به تخلفات.
فصل دوم ـ نظام صنفی بخش ـ شهرستان:
ماده3ـ نظام صنفی بخش ـ شهرستان با ارائه درخواست حداقل پنج واحد صنفی به عنوان هیئت مؤسس و با تأیید جهاد کشاورزی (شهرستان)، با حداقل (15) واحد صنفی با توجه به نوع فعالیت خود تشکیل می‌گردد.
ماده4ـ ارکان نظام صنفی بخش ـ شهرستان عبارت از مجمع عمومی، هیئت‌مدیره، بازرس و هیئتهای رسیدگی به تخلفات بوده و محل استقرار دائم دفاتر مرکزی آنها در نزدیکترین محل مناسب حوزه بخش یا شهرستان می‌باشد.
ماده5 ـ اساسنامه نظام صنفی بخش ـ شهرستان مشتمل بر وظایف و اختیارات آنها، در چهارچوب قوانین و مقررات به صورت متحدالشکل توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس از تأیید هیئت عالی نظارت در اختیار نظام‌های صنفی بخش ـ شهرستان قرار می‌گیرد.
فصل سوم ـ نظام صنفی استانی:
الف ـ تشکیلات:
ماده6 ـ نظام صنفی هر استان در صورتی که حداقل اعضای زیر را به تشخیص مراجع مربوط در آن پوشش دهد، تشکیل می‌شود:
الف ـ تولیدکنندگان کشاورزی و منابع طبیعی با حداقل (60) عضو، خدمات بخش کشاورزی و منابع طبیعی با حداقل (45) عضو، نمایندگان وزارت جهادکشاورزی با حداقل (5) عضو؛ هر یک به تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان.
ب ـ کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی با حداقل (3) عضو، به تأیید سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی و منابع طبیعی استان.
ماده7ـ ارکان نظام صنفی استان عبارتند از مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس و هیئتهای رسیدگی به تخلفات و محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد.
ب ـ مجمع عمومی:
ماده8 ـ مجمع عمومی نظام صنفی استان از اجتماع نمایندگان نظام‌های صنفی بخش ـ شهرستان تشکیل می‌گردد.
تبصره1ـ هر مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود که با رأی اکثریت اعضای حاضر انتخاب خواهندشد.
تبصره2ـ اعضاء هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.
ماده9ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی نظام صنفی استان به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس؛
ب ـ عزل هیئت مدیره و بازرس؛
ج ـ تصویب خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی؛
دـ تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی؛
هـ ـ بررسی و تصویب ترازنامه ـ صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی؛
و ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیت‌های نظام صنفی؛
ز ـ تصویب اساسنامه و تغییرات در مفاد آن؛
ح ـ انحلال نظام استانی و اعلام آن به هیئت عمومی صنف؛
ط ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که مطابق این آیین‌نامه در صلاحیت مجمع عمومی است.
تبصره ـ اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مندرج در بندهای (ب)، (ز) و (ح) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده است.
ماده10ـ مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک نمایندگان نظام‌های صنفی بخش ـ شهرستان تشکیل می‌گردد. در صورت عدم حصول نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد خواهدبود با حداقل یک سوم از نمایندگان نظام‌های صنفی بخش ـ شهرستان تشکیل می‌شود. چنانچه مجدداً نیز نصاب یادشده حاصل نشود، برای دفعات بعدی با حداقل یک پنجم از نمایندگان نظام‌های صنفی بخش ـ شهرستان برگزار خواهدشد. تصمیمات مجمع عـمومی عادی با رأی اکثـریت نسبی حاضران معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره1ـ نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار است.
تبصره2ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط سازمان جهادکشاورزی استان صورت خواهدگرفت.
تبصره3ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان، مکان و دستور جلسه انجام می‌یابد و باید حداقل (10) روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم نمایندگان نظام‌های صنفی بخش ـ شهرستان برسد. مجمع می‌تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.
تبصره4ـ یک سوم از نمایندگان نظام صنفی بخش ـ شهرستان می‌توانند کتباً درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند و هیئت مدیره مکلف به پذیرش درخواست آنان می‌باشد.
تبصره 5 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده می‌تواند به دفعات تشکیل شود.
ج ـ هیئت مدیره:
ماده11ـ هر نظام صنفی استانی دارای هیئت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی شامل رئیس هیئت مدیره، دبیر اجرایی، خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل است که از میان اعضای داوطلب واجد شرایط (نمایندگان نظام‌های صنفی بخش ـ شهرستان) برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر مجاز است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید کماکان عهده‌دار مسئولیت خواهدبود.
ماده12ـ شرایط انتخاب شوندگان هیئت‌های مدیره استانی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
ب ـ پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی؛
ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
د ـ داشتن حُـسن شهرت اجـتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای بنا به تأیید سازمان جهادکشاورزی استان مربوط؛
هـ ـ نداشتن سوء پیشینیه کیفری مؤثر.
ماده13ـ اولین دوره انتخاب در استان به دعوت و با نظارت سازمان جهاد کشاورزی و با اطلاع استاندار برگزار می‌گردد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استانها و انتخابات شورای مرکزی با رعایت قوانین و مفاد این آیین‌نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تأیید هیئت عالی نظارت خواهدرسید و در اختیار نظام‌های صنفی استانی قرار می‌گیرد.
ماده14ـ اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیـره استانی در چارچوب قوانیـن مربوط به شرح زیر است:
الف ـ نظارت برحُسن انجام امور نظام‌های صنفی بخش ـ شهرستان؛
ب ـ تسهیل روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی؛
ج ـ تلاش در جهت اجرای استانداردهای ارائه شده از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران" href="/tags/28992/سازمان-نظام-مهندسی-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-جمهوری-اسلامی-ایران/" class="link">سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛
د ـ تلاش در جهت تحقق تصمیمات سازمان نظام مهندسی در خصوص نظام‌های صنفی استانی؛
هـ ـ معرفی نماینده نظام صنفی جهت شرکت در مراجع قضایی و اداری از جمله کمیسیون حل‌اختلاف مالیاتی، عوارض، آب‌بهاء، هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین‌اجتماعی و سایر مراجع قانونی؛
و ـ فراهم نمودن امکان پوشش تأمین اجتماعی برای اعضاء صنف؛
ز ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف؛
ح ـ برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ نظام صنفی کشاورزی در استان با برگزاری هم‌اندیشی‌ها، گردهمایی‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات؛
ط ـ انتخاب دبیر نظام صنفی کشاورزی از بین خود و یا خارج از آن یا عزل وی؛
ی ـ تعیین حق‌الزحمه کارکنان اداری نظام صنفی استانی در چارچوب قوانین جاری کشور.
ک ـ تنظیم دستورالعمل‌های اداری ـ مالی ـ نظام استانی طبق مقررات و نظام‌نامه‌های مصوب هیئت عمومی؛
ل ـ معرفی اعضای هیئتهای رسیدگی به تخلفات وفق مقررات این آیین‌نامه؛
م ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادهای نظام استانی؛
ن ـ گزارش تخلفات اعضاء و واحدهای صنفی به مراجع ذی‌صلاح.
ماده15ـ هیئت مدیره نظام صنفی استانی در اولین نشست خود یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر اجرایی انتخاب می‌نماید. دبیر نظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است:
الف ـ استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام صنفی و در صورت لزوم مشاور و کارشناس، پس از تصویب هیئت مدیره؛
ب ـ انجام مکاتبات و نامه‌های اداری و نظارت بر حُـسن اجرای مقررات داخلی نظام صنفی؛
ج ـ گشایش حساب‌های بانکی نظام صنفی؛
د ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام صنفی؛
هـ ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء؛
و ـ تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام صنفی با امضای خود و رییس هیئت مدیره و تهیه و نگهداری مهر رسمی نظام صنفی؛
ز ـ ارسال شکایات واصل شده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات؛
ماده16ـ خزانه‌دار مسئول امور مالی نظام است و وظایف وی به شرح زیر است:
الف ـ تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی؛
ب ـ امضاء کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور، به همراه رییس هیئت مدیره؛
ج ـ وصول و جمع‌آوری حق عضویت‌ها و سایر کمک‌های مالی؛
د ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس؛
هـ ـ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عملیات مالی در چارچوب مصوبات هیئت‌مدیره؛
و ـ رسیدگی و تأیید اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها؛
زـ حفظ مدارک، اموال منقول و غیرمنقول؛ وجوه و اسناد مالی؛
ح ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.
ماده17ـ منابع مالی نظام صنفی و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، کمک‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری هم‌اندیشیها و نمایشگاه‌ها تأمین خواهدشد.
تبصره ـ نظامنامه مالی و اداری از جمله میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء، به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیئت عمومی به تصویب خواهدرسید.
د ـ بازرس:
ماده18ـ مجمع عمومی استان یک نفر را ترجیحاً از میان اعضای صنف به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
الف ـ بررسی و اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی و ترازنامه و عملکرد هیئت مدیره و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی، حداقل (5) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی؛
ب ـ نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و مجموع فعالیت آنها و ارائه نقطه نظرات خود به هیئت مدیره؛
تبصره ـ هیئت مدیره موظف است اطلاعات و اسناد و مدارک درخواستی بازرس را در اختیار او قرار دهد.
ج ـ شرکت در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی؛
د ـ ارائه پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی به هیئت مدیره‌ برای حسابرسی صورت‌های مالی، در صورت نیاز؛
تبصره ـ هیئت‌مدیره موظف است نسبت به عقدقرارداد با مؤسسات مذکور اقدام کند.
فصل چهارم ـ هیئت عمومی:
ماده19ـ به منظور هماهنگی در امور نظام‌های استانی و سیاستگزاری کلان نظام صنفی، هیئت عمومی نظام صنفی از اعضای هیئت مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود.
هیئت عمومی حداقل هر سال یک بار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده وزارت جهادکشاورزی جلسه خواهدداشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضاء رسمیت خواهدیافت. در صورت عدم حصول حدنصاب مذکور، جلسه یادشده برای بار دوم، با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره ـ تشکیل اولین جلسه هیئت عمومی، بنا به دعوت وزارت جهادکشاورزی خواهدبود.
ماده20ـ وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:
الف ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیت‌های نظام صنفی؛
ب ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی؛
ج ـ بررسی و تصویب سیاست‌های کلان و پیشنهادی شورای مرکزی؛
د ـ دریافت گزارش از فعالیت‌ها و مشکلات نظام‌های استانی؛
هـ ـ اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام‌های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی؛
و ـ بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل‌ها از قبیل دستورالعمـل پرداخت حق‌الزحمـه اعضـای شورای مرکـزی، اعضای هیئتهای رسیـدگی به تخلفات، بازرسان استانی و بازرس نظام صنفی به پیشنهاد شورای مرکزی؛
ز ـ بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی؛
ح ـ بررسی و تصویب نظام‌نامه‌ پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام صنفی؛
ط ـ ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای تصویب مراجع ذی‌صلاح از طریق وزارت جهادکشاورزی؛
ی ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت عمومی می‌باشد:
ک ـ انتخاب بازرس شورای مرکزی؛
تبصره ـ شرح وظایف و اختیارت بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (18) این آیین‌نامه خواهدبود.
فصل پنجم ـ شورای مرکزی:
ماده21ـ برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از نمایندگان وزارت جهادکشاورزی، وزارت کار و اموراجتماعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و دبیرخانه هیئت عالی نظارت موضوع ماده (54) قانون صنفی کشور (هرکدام یک نفر) و یک نفر از اعضای هیأت مدیره نظام صنفی هر استان تشکیل می‌شود که به عنوان اعضای اصلی شورای یادشده محسوب می‌گردند.
ماده22ـ شورای مرکزی بالاترین رکن اجرایی نظام صنفی می‌باشد و دارای وظایف زیر است:
الف ـ پیشنهاد سیاست‌های کلان، جهت تصویب هیئت عمومی؛
ب ـ برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و سیاست‌های مصوب هیئت عمومی؛
ج ـ ایجاد زمینه‌ مناسب و هماهنگی‌های لازم برای تحقق اهداف و انجام وظایف ارکان نظام صنفی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تعامل با سایر مراجع ذی‌ربط؛
د ـ تعیین ضوابط صلاحیت اعضای صنف کشاورزی؛
هـ ـ همکاری با مراجع ذی‌صلاح برای احراز صلاحیت و رتبه‌بندی اعضای صنف؛
و ـ برگزاری و مشارکت در برگزاری همایشها و گردهمایی‌های تخصصی داخل کشور و در سطح بین‌المللی؛
ز ـ داوری بین ارکان داخلی نظام‌های استانی یا بین نظام‌های استانی با یکدیگر؛
ح ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی مرتبط؛
ط ـ حمایت و دفاع صنفی از اعضای نظام صنفی و همچنین حمایت متقابل از حقوق مصرف‌کنندگان؛
ی ـ تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها؛
ک ـ انتشار نشریه نظام صنفی و سایر نشریات تخصصی؛
ل ـ همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه کشاورزی در کشور؛
م ـ نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی به منظور حُسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای آنان.
ماده23ـ جلسات شورای مرکزی حداقل هر سه ماه یک‌بار، به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نایب رئیس تشکیل و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات و مصوبات آن با آرای موافق اکثریت نسبی اعضای حاضر معتبر می‌باشد.
تبصره1ـ تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی‌ربط ابلاغ و عنداللزوم پیگیری می‌شود.
تبصره2ـ ترتیب، نحوه و زمان تشکیل جلسات شورای یادشده، طی دستورالعملی که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد، خواهدبود.
فصل ششم ـ رییس نظام صنفی:
ماده24ـ شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای غیردولتی شورا را انتخاب و برای تعییـن رییس به وزیر جهادکشاورزی پیشنهاد می‌نماید تا یکـی از آنان را به این سمت منصوب کند.
تبصره1ـ نایب رییس و خزانه‌دار در اولین نشست شورا از بین اعضای غیردولتی انتخاب می‌گردند.
تبصره2ـ وظایف خزانه‌دار، مشابه وظایف خزانه‌دار نظام استانی است.
ماده25ـ وظایف و اختیارات رییس نظام صنفی به شرح زیر است:
الف ـ رییس بالاترین مقام اجرایی و اداری نظام صنفی بوده و نمایندگی نظام با حق توکیل به غیر را در مراجع داخلی و بین‌المللی عهده دارد؛
ب ـ مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی؛
ج ـ نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی؛
د ـ هماهنگی در نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی؛
هـ ـ ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌ها؛
و ـ انجام سایر اموری که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکزی محول می‌شود و همچنین سایر اموری که برای اداره نظام صنفی ضروری است؛
ز ـ امضای مکاتبات عادی و اداری نظام صنفی؛
ح ـ رابط نظام صنفی با دبیرخانه هیئت عالی نظارت.
تبصره ـ نایب رییس در غیاب رییس عهده‌دار وظایف رییس خواهدبود و رییس می‌تواند برخی اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به نایب رییس تفویض کند.
ماده26ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، رییس نظام صنفی می‌تواند به عنوان نماینده وزیر جهادکشاورزی در هیئت عالی نظارت شرکت نماید و به صورت ادواری گزارشی از روند تشکیل و نحوه اجرای آیین‌نامه و فعالیت‌های نظام صنفی مربوط را به دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارائه نماید و رابط و هماهنگ کننده نظام صنفی کارهای کشاورزی با دبیرخانه هیئت عالی نظارت می‌باشد.
فصل هفتم ـ تخلفات و ضمانت اجراهای مربوط:
ماده27ـ هر موسسه یا دفتر یا محل کسب و پیشه‌ای که بدون دریافت مجوزهای لازم، برای انجام فعالیتهای موضوع این آئین‌نامه دائر شده‌باشد، با اعلام نظام صنفی شهرستان مربوط طبق مقررات قانون نظام صنفی از طریق نیروی انتظامی پلمپ می‌شود.
ماده28ـ تخلفات صنفی اعضاء از جمله شامل موارد زیر است:
الف ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382 ـ در صورت انطباق با فعالیت اعضای صنف؛
تبصره ـ در صـورت انطباق تخـلف عضو صنفـی با یکـی از مـوارد فصـل مذکـور به تشخیص هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، موضوع مطابق مقررات قانون یادشده رسیدگی و مورد اتخاذ تصمیم و صدور رأی قرار می‌گیرد.
ب ـ عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی؛
ج ـ سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی؛
د ـ عدم رعایت استانداردها و ضوابط فنی؛
هـ ـ اجحاف به سایر شاغلان بخش کشاورزی؛
و ـ صدور گواهی و گزارش خلاف واقع؛
زـ اشتغال در کارهای خارج از صلاحیت حرفه‌ای؛
ح ـ عدم رعایت شرایط مقرر در مجوزهای صادره؛
ط ـ سوء استفاده از عضویت یا موقعیت صنفی به نفع خود یا دیگری؛
ی ـ دریافت و یا پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط.
ماده29ـ مجازات تخلفات موضوع بندهای (ب) تا (ی) ماده (28) این آئین‌نامه، با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:
الف ـ اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی؛
ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام صنفی؛
ج ـ محرومیت از دریافت تسهیلات؛
د ـ جریمه نقدی از یک تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعالیت غیرمجـاز به تشخیص هیئت‌ها؛
هـ ـ تعلیق پروانه از یک ماه تا یک سال؛
و ـ لغو پروانه (تعطیل محل کسب) در صورت لزوم.
تبصره1ـ هیئت‌ها می‌توانند برای ارزیابی میزان سود و منافع حاصل از فعالیت غیرمجاز از نظر کارشناس رسمی دادگستری که با هزینه جهادکشاورزی شهرستان مربوط انتخاب می‌گردد، استفاده نمایند.
تبصره2ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهدگردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت جهادکشاورزی برای اجرای آیین‌نامه هزینه شود.
ماده30ـ شاغلان عضو نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی، از شمول این آیین‌نامه مستثنا بوده و تابع مقررات مربوط خواهندبود.
ماده31ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته‌باشد، هیئتها مکلفند مراتب را برای رسیدگی جنبه جزایی آن به مراجع قضایی صالحه اعلام نمایند. رسیدگی مراجع قضایی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهدبود.
فصل هشتم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات:
ماده32ـ برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی و اعمال مجازاتهای مقرر در این آیین‌نامه، هیئت‌رسیدگی بدوی در هر شهرستان، مرکب از سه نفر شامل نماینده اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط، نماینده دادگستری به حکم رییس قوه‌قضاییه و نماینده نظام صنفی بخش شهرستان، تشکیل می‌گردد.
ماده33ـ شروع به رسیدگی در هیئت‌های بدوی، با اعلام گزارش از سوی بازرسان، شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات اداری ذی‌ربط می‌باشد.
ماده34ـ هیئت‌های بدوی مکلفند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت شکایت یا گزارش، در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نمایند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی نخواهدبود.
ماده35ـ هر یک از طرفین می‌توانند در صورت اعتراض به رأی صادره، مراتب را کتباً ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، به هیئت تجدیدنظر تسلیم نمایند.
هیئت تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط یا یکی از معاونین ذی‌ربط، رییس دادگستری یا نماینده وی، رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی بخش شهرستان مربوط، می‌باشد که ظرف یک ماه با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به درخواست تجدیدنظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رأی هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هریک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی نخواهدبود.
ماده36ـ جلسات هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با نظر اکثریت معتبر می‌باشد.
ماده37ـ هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات و گزارشات دریافتی می‌باشند و چنانچه شکایت یا گزارشی را وارد تشخیص ندهند یا رسیدگی به آن را در صلاحیت خود ندانند، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت، پس از اخذ دفاعیات، اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
ماده38ـ در صورت عدم امکان تشکیل هیئت بدوی و تجدیدنظر در هر شهرستان، یکی از هیئتهای نزدیکترین شهرستان همجوار همان استان یا مرکز استان وظایف مقرر را عهده‌دار خواهدبود.
ماده39ـ اداره امور هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، مسئولیت تشکیل جلسات و انجام هماهنگی‌ها، تشکیل پرونده، تعیین نوبت و وقت رسیدگی، ابلاغ و اجرای آراء و سایر امور دبیرخانه‌ای و همچنین رسیدگی به تخلفات هیئتها، به عهده اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط می‌باشد.
ماده40ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین‌نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 13/3/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18432
تاریخ تصویب :
1387/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :