جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی برای اعمال اختیارات هیئت وزیران درخصوص آزادراه تهران ـ شمال با مسئوولیت وزیر راه و ترابری شماره42705/ت39815هـوزارت راه و ترابری ـ وزارت دادگستری ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ19/3/1387 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ کـارگروهی متشـکل از آقـایان محمـد رحمتی ـ وزیر راه و ترابری، محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی، محـمدرضا اسکندری ـ وزیر جـهاد کشـاورزی، غلامحـسین الهام ـ وزیر دادگستری، خانم فاطمه واعظ‌جوادی ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیسـت و مدیرعـامل شرکـت آزادراه تهران ـ شمال، برای اعمال اختیـارات هیئـت وزیران در خصـوص آزادراه تـهران ـ شـمال بـا مسئـوولیت وزیر راه و ترابری تشکیل می‌شود.
2ـ تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی موضوع یادشده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
3ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18437
تاریخ تصویب :
1387/3/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت راه وترابری
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :