جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

اصلاح ماده (6) اساسنامه‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق (1) الی (11) شماره42716/ت38279هـوزارت بازرگانی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 15426/1 مورخ 11/6/1386 وزارت بازرگانی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
ماده (6) اساسنامه‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق (1) الی (11) به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
1ـ ماده (6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (1)، موضوع تصویب‌نامه شماره 26137/ت31375هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ812،944،600،000 ریال می‌باشد که به 8،129،446 سهم 100،000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد».
2ـ ماده (6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (2)، موضوع تصویب‌نامه شماره 26130/ت31375هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ251،024،500،000 ریال می‌باشد که به 2،510،245 سهم 100،000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد».
3ـ ماده (6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (3)، موضوع تصویب‌نامه 26126/ت31375هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ 214،500،000 ریال می‌باشد که به 2.145 سهم 100،000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد».
4ـ ماده (6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (4)، موضوع تصویب‌نامه 26128/ت31375هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ 45،550،000،000 ریال می‌باشد که به 455،500 سهم 100،000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد».
5 ـ ماده (6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (5)، موضوع تصویب‌نامه 26123/ت31375هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ 19،145،700،000 ریال می‌باشد که به 191،457 سهم 100،000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد».
6 ـ ماده (6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (6)، موضوع تصویب‌نامه 26121/ت31375هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ 16،824،850،000 ریال می‌باشد که به 1،682،485 سهم 10،000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد».
7ـ ماده (6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (7)، موضوع تصویب‌نامه 26119/ت31375هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ 474.300.000 ریال می‌باشد که به 147.430 سهم 10،000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد».
8 ـ ماده (6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (8)، موضوع تصویب‌نامه 26117/ت31375هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ 38.704.000.000 ریال می‌باشد که به 387.040 سهم 100،000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد».
9ـ ماده (6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (9)، موضوع تصویب‌نامه 26114/ت31375هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ 18.520.000.000ریال می‌باشد که به 185.200 سهم 100،000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد».
10ـ ماده(6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (10)، موضوع تصویب‌نامه 26109/ت31375هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ 530.600.000 ریال می‌باشد که به 5.306 سهم 100،000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد».
11ـ ماده(6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه(11)، موضوع تصویب‌نامه 26107/ت31375هـ مورخ 1/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ 2.681.000.000 ریال می‌باشد که به 26.810 سهم 100،000 ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشد».
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 27148/30/87 مورخ 5/3/1387 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18437
تاریخ تصویب :
1387/2/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت بازرگانی
موضوع :