جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

اصلاح ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره42894/ت38471ک



وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درجلسه مورخ 19/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 27516/7625/56 مورخ 17/7/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب1381ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمود:
ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب1381ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/11/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« ماده10ـ مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (و) ماده (4) قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌شود محاسبه و با رعایت مراتب زیر به حساب شهرداری محل واریز نمایند:
الف ـ مهلت پرداخت عوارض سالانه خودرو مربوط به هر سال حداکثر تا پایان همان سال است و عدم پرداخت آن ظرف مهلت یادشده موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر یک ماه تمام تأخیر خواهدبود.
ب ـ شهرداریها مکلفند در ابتدای هر سال و در مقاطع زمانی مختلف به طرق مقتضی ازجمله رسانه‌ها و الصاق در شعب بانکها و نیز ابلاغ مراتب به نشانی موجود از مالک خودرو میزان عوارض متعلقه به هر نوع خودرو در آن سال را اعلام نمایند و فیشهای مربوط برای پرداخت عوارض مذکور را به تعداد کافی در اختیار شعب بانکها قرار دهند تا مالکین خودروها با مراجعه به شعب بانکها نسبت به پرداخت عوارض متعلق به خودرو خود اقدام نمایند».
این تصـویب‌نامه در تـاریـخ 13/3/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.





معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18437
تاریخ تصویب :
1387/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت بازرگانی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :