جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

رأی شماره 965 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان شماره هـ/85/841تاریخ: 11/9/1386
شماره دادنامه: 965
کلاسه پرونده: 85/841
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدابراهیم شرف الدین.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با صدور بخشنامه مورد شکایت وارد حریم قانونگذاری شده است، در بخشنامه مورد شکایت و در موضوع تقاضای دیوارکشی چنین آورده شده (به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و باغها) بند یک، زمین مورد درخواست دارای سند مالکیت، مفروز، مشعر به درختان میوه ... باشد. در بند 2، در اراضی دارای سند مفروزی ششدانگ که به صورت زراعی باشد مجوز دیوارکشی صادر نمی‎گردد. بند 3ـ در اراضی مشاع و مشجر مجوز دیوارکشی صادر نمی‎گردد. این بخشنامه مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و مواد 30 و 31 قانون مدنی می‎باشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 180/21172 مورخ 9/3/1386 اعلام داشته‎اند، نامه مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره135261/026/53 مورخ 14/10/1381 سازمان امور اراضی اصدار یافته و مغایرتی با بخشنامه مذکور ندارد. بخشنامه فوق‎الذکر نیز با عنایت به دستورالعمل اجرائی مورخ 10/2/1376 مقام عالی وزارت کشاورزی وقت اصدار یافته است. همچنین دستورالعمل اجرائی مذکور نیز با عنایت به تبصره‎های 2 و 3 ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با رعایت ماده 4 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور تنظیم شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 از تاریخ تصویب قانون مزبور کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع شده وحسب قسمت اخیر تبصره 2 ماده مزبور تغییر کاربری اراضی موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‎باشد. بنابراین احداث هرگونه بنا و دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوز قانونی خلاف هدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است و بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که در تبیین حکم مقنن تنظیم و صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18443
تاریخ تصویب :
1386/9/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان
موضوع :