جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

رأی شماره1470 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی شماره هـ/85/831تاریخ: 12/12/1386
شماره دادنامه: 1470
کلاسه پرونده: 85/831
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اصغر محمودزاده.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 10، 14، 19 و 20 بدوی و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1622 موضوع شکایت مرتضی باجغلی به طرفیت، 1ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان 2ـ سازمان بازنشستگی کشور به شرح دادنامه شماره2534 مورخ 5/10/1383 چنین رأی صادر نموده است، اولاً طبق ماده 71 قانون استخدام کشوری هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق‎العاده‎های مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‎گردد. ثانیاً به دلالت محتویات پرونده پرسنلی ارسال‌شده از سال 1368 لغایت 1375 فوق‎العاده جذب به خواهان پرداخت شد ثالثاً بر اساس پاسخ اخیر واصله از سوی خوانده ردیف یکم فوق‎العاده جذب و حق اشعه به ایشان پرداخت و بابت این عناوین حق بازنشستگی کسر و به حساب صندوق بازنشستگی واریز گردید که با توجه به کسر حق بازنشستگی از فوق‎العاده جذب و حق اشعه بنا به قرار دانشگاه به مراتب مذکور و شمول ماده 71 مذکور بر فوق‎العاده‎ها و جواز کسر حق بازنشستگی از آنها و با توجه به کسر حق بازنشستگی از فوق‎العاده جذب و حق اشعه بنا به قرار دانشگاه محل خدمت مستخدم و نظر به اینکه با کسر حق بازنشستگی، سازمان متبوع مستخدم مکلف به احتساب آن فوق‎العاده‎ها در تعیین حقوق بازنشستگی می‎گردد. بنا به مراتب مذکور دادخواست مطروح وارد تشخیص می‎گردد... الف ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2170 و 2259 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کشوری ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به دادنامه 2534 مورخ 5/10/1383 صادره از شعبه بیستم به شرح دادنامه 3266 و 3265 مورخ 23/11/1384 رأی به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه83/402 موضوع شکایت علی بلوریان به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری 2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته اصلاح حقوق بازنشستگی به لحاظ فوق‎العاده حق جذب پرداخت شده به شرح دادنامه شماره 15 مورخ 25/12/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مستندات پیوستی دادخواست حکایت از کسر 5/8 درصد بازنشستگی از حق جذب خواهان در زمان اشتغال دارد و با کسر حق بازنشستگی از حق جذب باید این حق در تعیین حقوق بازنشستگی لحاظ و اعمال گردد و ماده 71 قانون استخدام کشوری موید این حق است، بنابراین دادخواست مطروحه وارد تشخیص و خواندگان ملزم به احتساب و اعمال حق جذب در تعیین حقوق بازنشستگی خواهان از تاریخ شروع بازنشستگی او می‎شود. ب ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2151 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کشوری 2ـ دانشگاه علوم پزشکی نسبت به دادنامه شماره 15 مورخ 25/12/1383 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 3371 و 3370 مورخ 1/12/1384 رأی به رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است. ج ـ1ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/902 موضوع شکایت آقای محمد سوزنگر به خواسته، اصلاح حقوق بازنشستگی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکی به شرح دادنامه شماره 710 مورخ 11/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، ... نظر به اینکه فوق‎العاده جذب مذکور جزو فوق‎العاده‎های مستمر بوده که در ماده 71 قانون استخدام کشوری به آن اشاره شده و از طرفی جزو مستثنیات ماده مذکور هم قرار نگرفته لذا حکم به ورود خواسته خواهان صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1118 و 1127 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 710 مورخ 11/4/1384 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1992ـ1991 مورخ 8/12/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. دـ1ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1371 موضوع شکایت حجت‌اله سالکی به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری، وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی به خواسته، اصلاح حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 827 مورخ 27/5/1380 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه کسر فوق‎العاده جذب از حقوق شاکی مبتنی بر اشتباه بوده علیهذا با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده مندرجات لایحه تقدیمی طرف شکایت، احتساب کسور فوق‎العاده جذب در حقوق بازنشستگی فاقد مجوز قانونی بوده و از ناحیه شاکی نیز ایراد و اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده شکایت شاکی غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. دـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1790 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی حجت‌اله ملکی نسبت به دادنامه شماره 827 مورخ27/5/1380 شعبه یازدهم دیوان به شرح دادنامه شـماره 543 مورخ 14/5/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب ماده 71 قانون استخدام کشوری وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه 5/8 درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق‎العاده‎های مستخدمین رسمی و آزمایشی را به استثناء فوق‎العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه و کارانه کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند و نیز بند (ب) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مقرر نموده و در احتساب حقوق وظیفه و بازنشستگی موضوع ماده یک و بند (ج) ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری حقوق، تفاوت تطبیق حقوق، فوق‎العاده شغل و سایر فوق‎العاده‎هائی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت می‎شود، مورد محاسبه قرار گیرد. از آنجا که دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان طی نامه مورخ 29/9/1378 خطاب به سازمان بازنشستگی کشوری گواهی نموده که از حق جذب پرداختی به شاکی عضو هیأت علمی در زمان اشتغال 5/8 درصد بازنشستگی کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی واریز گردیده است و معاونت امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی نامه مورخه 10/4/1380 خطاب به معاونت پشتیبانی حقوقی و امورمجلس وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری کسر کسورات بازنشستگی از فوق‎العاده جذب اعضاء هیأت علمی را قانونی دانسته و مورد ملاک عمل در تعیین حقوق بازنشستگی اعلام داشته است. بنابه مراتب مذکور شاکی نسبت به خواسته معنونه محق تشخیص داده می‎شود. علیهذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ه‍ـ1ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1726 موضوع شکایت فریدون سهرابی به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی به خواسته اصلاح حقوق بازنشستگی و پرداخت فوق‎العاده جذب به شرح دادنامه شماره 963 مورخ 19/5/1383 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه حق جذب اعضاء هیأت علمی از 1/1/1379 قابل پرداخت بوده که در تاریخ 1/3/1379 به تصویب هیأتهای امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی در پنجمین اجلاس مشترک رسیده و با توجه به اینکه شاکی در تاریخ 15/5/1378 بازنشسته گردیده که با این وصف مشمول شرایط وی نمی‎گردد و در صورت برداشت کسور بازنشستگی می‎بایست به وی مسترد گردد. علیهذا بنا به مراتب موصوف حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. وـ شعبه چهارم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2524 موضوع شکایت حسین فرید معیر به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری و غیره بخواسته، اصلاح حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 3353 مورخ 5/12/1381 چنین رأی صادر نموده است، ... نظر به اینکه اقدامات برابر مقررات و ضوابط قانونی انجام پذیرفته و تخلفی صورت نگرفته لذا ادعای مشارالیه غیرموجه تلقی، حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. زـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1541 موضوع شکایت کامبیز حاذقی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، اصلاح حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1014 مورخ 6/7/1382 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مندرجات دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم مربوط و لایحه جوابیه واصله از مدیریت امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری مورخ 23/10/1381 و مورخ 17/11/1381 مسئول امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان توجهاً به تاریخ بازنشستگی شاکی (13/6/1375) و با عنایت به اینکه بند (ی) ماده 7 قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسات مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اختیار وضع فوق‎العاده‎هایی را جهت اعضای هیأت علمی و غیره را داده حق جذب مورد نظر صرفاً از تاریخ 1/1/1379 برقرار گردیده (مصوبه پنجمین اجلاس مشترک هیأتهای امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی مصوب 1/3/1379) لذا مجوز توجیهی برای برقراری آن برای قبل از مصوب (سال 1375) موجد نمی‎باشد و لذاتضییع حقی مشهود نیست وحکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اختیارات قانونی هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در وضع مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی واحدهای مذکور و از جمله تعیین میزان فوق‎العاده‎های اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و اجازه پرداخت به آنان و اینکه هیأت امناء فوق‎الذکر بر اساس اختیار مذکور به شرح پنجمین اجلاس مشترک هیأتهای امناء دانشگاهها و مراکز پژوهشی مورخ 1/3/1379 پرداخت فوق‎العاده حق جذب را از 1/1/1379 تجویز کرده است. بنابراین مفاد دادنامه شماره 3353 مورخ 5/12/1381 شعبه چهارم، دادنامه شماره 963 مورخ 19/5/1383 شعبه یازدهم و دادنامه شماره 1014 مورخ 6/7/1382 شعبه نوزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته اصلاح حقوق بازنشستگی و احتساب حق جذب در تعیین آن صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18443
تاریخ تصویب :
1386/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان بازنشستگی كشوری
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان
موضوع :