×

شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرائی(موضوع ماده (8) تصویب‌نامه شماره 212767 ت37550ک مورخ 27 12 1386)

شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرائی(موضوع ماده (8) تصویب‌نامه شماره 212767 ت37550ک مورخ 27 12 1386)

شیوه‌نامه-رسیدگی-و-رفع-اختلاف-دستگاههای-اجرائی(موضوع-ماده-(8)-تصویب‌نامه-شماره-212767-ت37550ک-مورخ-27-12-1386)شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرائی(موضوع ماده (8) تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386) شماره49868به کلیه وزراء و معاونان محترم رئیس جمهور و استانداران

در اجرای مواد (8) و (10) آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویبنامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386)، شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی مشتمل بر (19) ماده و (12) پیوست ابلاغ می‌گردد.

شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرائی(موضوع ماده (8) تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386)

باتوجه به اصول (124) و (134) قانون اساسی و در اجرای مواد (8)، (9) و (10) آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرائی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویب‌نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 کمیسیون اصل (138)) و با توجه به بند «22» ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ28/12/1386 هیأت‌وزیران) شیوه‌نامه ذیل به کلیه دستگاههای اجرائی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
فصل یک ـ کلیات
ماده1ـ تعاریف؛ معنی اصطلاحات بکار رفته در این شیوه‌نامه به شرح ذیل است:
آیین‌نامه: آئین‌نامه « چگونگی رفع اختلافات فیمابین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه» (موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386)
دستگاه متقاضی: دستگاه اجرایی که طبق شرایط آیین‌نامه، با رعایت این شیوه‌نامه درخواست رسیدگی نسبت به موضوع اختلاف را از مرجع اختلاف می‌نماید.
دستگاه طرف اختلاف: دستگاه اجرائی که براساس درخواست نامه دستگاه متقاضی به عنوان دستگاه طرف اختلاف معرفی می‌شود.
رسیدگی: بررسی موضوع اختلاف توسط مرجع رفع اختلاف حسب تقاضای دستگاه متقاضی، با استفاده از راهکارهای قانونی و سازوکارهای داخل قوه مجریه بویژه براساس اختیارات قانونی مقامات ذیربط قوه مجریه و هیأت دولت.
مرجع رفع اختلاف: مرجع رسیدگی و رفع اختلاف مندرج در مواد 3، 2 و4 آیین‌نامه که حسب مورد استاندار، رئیس دستگاه ستادی و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور خواهدبود.
معاونت: معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری.
طرفین اختلاف: دستگاههای متقاضی و طرف اختلاف.
دستگاه مرتبط: دستگاه اجرائی که با توجه به شرح وظایف و اختیارات قانونی آن و حسب تشخیص مرجع رفع اختلاف در موضوع مطروحه، ذینفع، دخیل یا مطلع باشد.
تبصره ـ تعریف سایر اصطلاحات به ترتیبی است که در آئین‌نامه ذکر شده‌است.
پیوستها:
پیوستهای این شیوه‌نامه به ترتیب ذیل عبارت است از:
پیوست شماره یک: درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف
پیوست شماره دو: اختیارنامه تعقیب درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع
پیوست شماره سه: شناسه مراجع رفع اختلاف
پیوست شماره چهار: اعلامیه تکمیل درخواست نامه
پیوست شماره پنج: اعلامیه رد درخواست‌نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص
پیوست شماره شش: ابلاغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختلاف
پیوست شماره هفت: اعلامیه تمدید مهلت
پیوست شماره هشت: اعلامیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صلاحیت
پیوست شماره نه: نظرخواهی از دستگاه مرتبط
پیوست شماره ده: اعلامیه دعوت به جلسه
پیوست شماره یازده: صورتجلسه رسیدگی
پیوست شماره دوازده: تصمیم‌نامه مرجع رفع اختلاف
ماده2ـ معاونت، نمونه درخواست نامه و سایر پیوست‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیک در دسترس کلیه دستگاههای اجرایی قرار داده و مراجع رفع اختلاف و طرفین اختلاف طبق نمونه‌ها اقدام خواهند کرد.
ماده3ـ دستگاههای اجرایی باید قبل از طرح درخواست نامه رسیدگی از مرجع رفع اختلاف، بدواً با توجه به نظریه واحد یا کارشناس حقوقی و در حدود اختیارات مقامات اجرایی و اداری خود نسبت به اتخاذ تصمیم جهت حل و فصل موضوع اقدام نمایند.
فصـل دوم ـ طرح درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف و چگونگی تکمیل آن
ماده4ـ در مواردیکه علی‌رغم انجام اقدامات موضوع ماده (3)، اختلاف دستگاههای مربوطه رفع نگردد دستگاه متقاضی با تکمیل « درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف» (طبق پیوست شماره یک) از مرجع رفع اختلاف، درخواست رسیدگی می‌نماید.
ماده5 ـ امضاء مکاتبات و نمونه‌ها (به استثناء درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف و اختیارنامه تعقیب درخواست نامه که باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد برسد) بر عهده معاون مربوط بالاترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی است که به عنوان نماینده به مرجع رفع اختلاف معرفی می‌شود.
تبصره: کلیه دستگاههای اجرایی باید ظرف یکماه از ابلاغ این شیوه‌نامه یک کارشناس مجرب و مطلع از مفاد شیوه‌نامه را نیز به عنوان رابط خود با مرجع رفع اختلاف مربوطه معرفی کنند.
ماده6 ـ دستگاه متقاضی پس از تکمیل درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف (به‌شیوة مندرج در ذیل درخواست نامه رسیدگی) ـ (پیوست شماره یک) مدارک ذیل را باید ضمیمه درخواست نامه نماید:
ـ اختیارنامه تعقیب درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع (طبق پیوست شماره دو).
ـ لایحه متضمن شرح مستندات و ادلة مثبت خواسته.
ـ تصویر کلیه اسناد و ادله ذکر شده درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف
ـ تصویر کلیه مقررات و مستندات قانونی که در درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف به آنها استناد شده‌است.
ـ تصویر اسناد و ادله حاکی از اقدامات موضوع ماده (3)
اسناد فوق‌الذکر باید ممهور به مهر دستگاه متقاضی گردیده باشد.
ماده7ـ دستگاه متقاضی درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف را پس از تکمیل و همراه مدارک ضمیمه به دبیرخانه مرکزی مرجع رفع اختلاف تسلیم و رسیدی مشتمل بر تاریخ ثبت اولیه دریافت خواهدنمود. چنانچه مرجع رفع اختلاف، نقصی در نحوه تکمیل درخواست نامه و ضمائم تسلیمی دستگاه متقاضی مشاهده نماید قبل از ثبت پرونده، به‌موجب اعلامیه تکمیل درخواست نامه (طبق پیوست شماره چهار) ضمن بیان نقص یا نقایص، لزوم تکمیل درخواست نامه ظرف مهلت مقرر در اعلامیه را به معاون یا مقام مجاز متذکر خواهدشد. چنانچه دستگاه مربوطه ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننماید و یا با ذکر دلیل موجه درخواست تمدید مهلت نکند، مرجع رفع اختلاف به موجب اعلامیه « رد درخواست نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص» (طبق پیوست شماره پنج) مراتب را به دستگاه متقاضی ابلاغ خواهدنمود.
چنانچه مرجع رفع اختلاف درخواست نامه و ضمائم آن را کامل تشخیص دهد، نسبت به تشکیل و ثبت پرونده اقدام نموده و به پرونده مزبور، شناسه رقمی اختصاص خواهدداد. این شناسه به ترتیب مرکب از شناسه مرجع رفع اختلاف (براساس شناسه‌های اختصاص یافته به دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست شماره سه) و سال طرح درخواست نامه و شماره عددی اختصاصی به پرونده ثبت شده (از سمت چپ به راست) خواهدبود. کلیه مکاتبات مربوط به پرونده باید با درج شناسه مربوط انجام شود.
ماده8 ـ مرجع رفع اختلاف برای کلیه درخواستها و پرونده‌ها دفتر ثبت اوقات تشکیل داده و به محض ثبت هر درخواست نامه، اوقات مربوط به رسیدگی اعم از اوقات احتیاطی و اوقات رسیدگی را تعیین و درج خواهدکرد.
تبصره ـ در مواردیکه مرجع رفع اختلاف استاندار می‌باشد مسئول رسیدگی به امور فوق مسئول دفتر استاندار و در مواردیکه مرجع رفع اختلاف رئیس دستگاه ستادی یا معاونت است مسئول رسیدگی و انجام امور فوق دفاتر حقوقی مربوط خواهدبود.
ماده9ـ مرجع رفع اختلاف پس از تکمیل و ثبت پرونده، ابلاغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختلاف (طبق پیوست شماره شش) را همراه با نسخه‌ای از درخواست نامه و مدارک ضمیمه آن به دستگاه طرف اختلاف ارسال می‌نماید تا ظرف مهلت 30روز از تاریخ وصول نسبت به تکمیل و ارسال دفاعیه متضمن لایحه دفاعیه، اختیارنامه تعقیب درخواست رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع و مستندات و ادله مثبت دفاع یا ادعا و راهکار موردنظر اقدام نماید. در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف اختلاف و تشخیص مرجع رفع اختلاف می‌توان مدت مقرر را بموجب اعلامیه تمدید مهلت (طبق پیوست شماره هفت) تمدید کرد.
تبصره ـ در مواردی که بنابه تشخیص مرجع رفع اختلاف، فوریت پرونده اعمال ترتیب دیگری در تکمیل درخواست نامه و رسیدگی را اقتضاء نماید مراتب مطابق نظر مرجع رفع اختلاف انجام خواهدشد.
فصل سوم ـ نحوه رسیدگی و رفع اختلاف
ماده10ـ مرجع رفع اختلاف ابتدا با توجه به آئین‌نامه درخصوص صلاحیت خود جهت رسیدگی بررسی و رسیدگی کرده و در مواردیکه رسیدگی به اختلاف را در قلمرو اختیارات قانونی خود نداند با صدور اعلامیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صلاحیت (طبق پیوست شماره هشت) مراتب را به دستگاه متقاضی ابلاغ می‌نماید.
ماده11ـ در صورت لزوم بنا به تشخیص مرجع رفع اختلاف از دستگاه یا دستگاههای مرتبط با موضوع (طبق پیوست شماره نه) نظرخواهی و رونوشت آن برای طرفین ارسال خواهدشد.
ماده12ـ چنانچه رسیدگی به موضوع بنا به تشخیص مرجع رفع اختلاف مستلزم حضور طرفین و ارائه توضیح در جلسه مشترک باشد، مرجع رفع اختلاف به موجب اعلامیه « دعوت به جلسه» (طبق پیوست شماره ده) طرفین اختلاف را برای حضور در جلسه با قید تاریخ، محل و دستور جلسه دعوت می‌نماید. عدم حضور هریک از طرفین مانع از شنیدن اظهارات طرف حاضر نخواهدبود. خلاصه مباحث مؤثر صورت گرفته در صورتجلسه رسیدگی (طبق پیوست شماره یازده) درج و به امضاء نماینده طرفین اختلاف و رئیس جلسه خواهد رسید.
ماده13ـ در مواردی که ادامه روند اجرایی موجود در موضوع مورد اختلاف به‌تشخیص مرجع و مقامات زیر موجب بروز وضعیت یا خسارات غیرقابل جبران گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به ترتیب زیر عمل خواهدشد؛
الف) در مواردی که مرجع رفع اختلاف رئیس دستگاه ستادی است بنا به تشخیص و دستور وی روند اجرایی موجود ممکن است تا زمان مورد نظر متوقف شود.
ب) در مواردیکه موضوع در استانداری رسیدگی می‌شود در صورت اختیار قانونی استاندار طبق نظر وی عمل خواهد شد و در صورتیکه نیاز به تصمیم مرجع دیگری باشد مراتب جهت اقدام مقتضی به معاونت منعکس خواهدشد.
ج) در مواردیکه موضوع توسط معاونت مورد رسیدگی است و طرفین درخصوص تـوقف روند اجـرایی موجود توافق ندارند مراتـب به ترتیـبی که مـعاونت تشخیص دهد انجام خواهدشد.
فصل چهارم ـ صدور تصمیم نامه
ماده14ـ پس از اختتام رسیدگی، تصمیم‌نامه مرجع رفع اختلاف که باید متضمن موارد ذیل باشد (طبق پیوست شماره دوازده) صادر می‌گردد:
1ـ دستگاههای طرف اختلاف 2ـ موضوع اختلاف 3ـ گردشکار رسیدگی و اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی و رفع اختلاف 4ـ وقایع موضوعی و ادله اثبات آن 5 ـ احکام قانونی ناظر بر موضوع 6 ـ مفاد تصمیم‌نامه و اقداماتی که بر مبنای استنادات صورت گرفته باید توسط طرفین انجام گیرد 7ـ تعیین روش اجرای تصمیم‌نامه و مرجع اجراء.
ماده15ـ در مواردیکه رفع نهایی اختلاف طبق مقررات در صلاحیت مرجع قانونی دیگری (مانند هیأت وزیران) است تصمیم‌نامه مرجع رفع اختلاف همراه با ارائه راهکار به‌مرجع مربوطه اعلام می‌گردد.
ماده16ـ رؤسای دستگاه ستادی و استانداران در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعارض یا اختلاف برداشت از قوانین و مقررات مراتب را همراه با نظریه حقوقی دستگاه متبوع از معاونت استعلام کرده و بر مبنای آن اقدام خواهندکرد.
ماده17ـ تصمیم نامه تنظیمی پس از ثبت در دبیرخانه به تعداد طرفین به علاوه یک نسخه تکثیر و با امضای مرجع رفع اختلاف به طرفین اختلاف ابلاغ می‌شود.
ماده18ـ طرفین اختلاف باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ تصمیم نامه را اجرا و نتیجه را به مرجع رفع اختلاف منعکس نمایند.
ماده19ـ در مواردی که رسیدگی و صدور تصمیم‌نامه توسط مراجع موضوع ماده (2) و (3) آئین‌نامه انجام می‌گیرد مراجع مزبور در اجرای ماده (10) آئین‌نامه رونوشتی از تصمیم‌نامه را به معاونت ارسال می‌نمایند و در پایان هرسال نیز گزارشی متضمن تعداد پرونده‌های در حال رسیدگی، پرونده رسیدگی شده و جمع ارزش مالی پرونده‌های اخیرالذکر را تهیه و به معاونت اعلام خواهند نمود.

شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی(پیوست شماره1)

شیوه تکمیل نمونه درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف
ـ در قسمت مرجع رفع اختلاف، پس از مشخص نمودن مرجع صالح رفع اختلاف براساس احکام آئین‌نامه و ذکر عنوان دستگاه متبوع مرجع مزبور، نام و نام خانوادگی مرجع مزبور به عنوان مخاطب درخواست نامه قید می‌شود.
ـ در قسمت دستگاه متقاضی و دستگاه طرف اختلاف، عنوان قانونی دستگاه متقاضی و دستگاه طرف اختلاف، نشانی اقامتگاه دستگاهها و نشانی واحد حقوقی آنها به نحوی که مکاتبه با آنها به سهولت و درستی صورت گیرد و نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه قید می‌شود. چنانچه طرفین‌ اختلاف از دستگاههای زیرمجموعه یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نباشند مشخصات وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع نیز قید می‌گردد.
ـ در قسمت موضوع اختلاف: نوع اختلاف اعم از برداشت متفاوت از حکم یا احکام قانونی، تداخل وظایف و اختیارات قانونی یا اختلاف در اموال و حقوق مالی تصریح گردد. چنانچه اختلاف راجع‌به برداشت از قوانین و مقررات یا ناشی از آن باشد حکم قانونی مورد اختلاف باید صریحاً قید گردد.
چنانچه اختلاف در یکی از موارد فوق، موجب اختلاف در سایر موارد باشد، قید تمام موارد اختلاف اعم از اصلی و تبعی ضروری است.
در مواردی که اختلاف مربوط به اموال و حقوق مالی است، ارزیابی ریالی آن توسط دستگاه متقاضی بر مبنای معیارهای متعارف و واقعی توسط واحد مالی دستگاه متقاضی قید می‌گردد. در مواردیکه اختلاف مربوط به برداشت از قوانین و یا تداخل وظائف و اختیارات باشد میزان اثربخشی از حیث بار مالی یا تشکیلاتی یا از نظر جمعیتی و جغرافیائی و اختیارات و کارکرد مورد عمل قید می‌شود.
‌ـ قسمت دلایل و مستندات باید مشتمل بر بیان ادله مجوز قانونی اقدامات صورت گرفته مرتبط با موضوع اختلاف، سوابق و اسناد ناظر بر رابطه قانونی یا قراردادی منجر به‌اختلاف و مشخصات دلیل مثبت سمت صاحب امضاء مجاز دستگاه متقاضی باشد.
ـ در قسمت گردشکار اختلاف: خلاصه‌ای مشتمل بر مدت، زمینه‌ها و چگونگی بروز اختلاف، اقدامات صورت گرفته جهت رفع اختلاف و نتیجه آن، علل عدم رفع اختلاف، بخصوص سابقه طرح اختلاف در سایر مراجع اعم از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز آثار اجرایی ناشی از وجود اختلاف قید می‌گردد.
ـ در قسمت نظریه حقوقی دستگاه متقاضی، باید نظریه مستند و مستدل دستگاه متضمن اثبات وقایع موضوعی و حکمی مورد ادعا به نحوی که مثبت خواسته مطروحه دستگاه متقاضی باشد به نحو مختصر و موجز بیان شود.
با توجه به اینکه تأکید به استفاده از اختیارات قانونی مقامات اجرایی و هیأت وزیران جهت رفع اختلاف می‌باشد لازم است نظریه‌ دستگاه متضمن راهکار پیشنهادی رفع اختلاف نیز باشد.
در این قسمت همچنین خواسته اصلی دستگاه متقاضی به نحوی که تصمیم‌گیری درخصوص آن به طور قطعی منجر به رفع اختلاف گردد به نحو صریح و منجز قید می‌شود.
ـ در قسمت صاحب امضاء مجاز نام و نام خانوادگی و سمت بالاترین مقام اجرایی دستگاه نیز قید خواهدشد.

شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (پیوست شماره2)
شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (پیوست شماره3)
شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (پیوست شماره4)
شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (پیوست شماره5)
شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (پیوست شماره6)
شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (پیوست شماره7)
شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (پیوست شماره8)
اعلامیة رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صلاحیت
شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (پیوست شماره9)
شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (پیوست شماره10)
شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (پیوست شماره11)
شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (پیوست شماره12)


معاون حقوقی و امور مجلس ـ محمدرضا رحیمی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18448

تاریخ تصویب : 1387/4/5

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.