×

فروش خانه های سازمانی به متصرفین آنها منوط به عدم نیاز دستگاه بهره برداری کننده ونیزاحرازمقرون به صرفه نبودن نگهداری آن به لحاظ فرسودگی است

فروش خانه های سازمانی به متصرفین آنها منوط به عدم نیاز دستگاه بهره برداری کننده ونیزاحرازمقرون به صرفه نبودن نگهداری آن به لحاظ فرسودگی است

فروش-خانه-های-سازمانی-به-متصرفین-آنها-منوط-به-عدم-نیاز-دستگاه-بهره-برداری-کننده-ونیزاحرازمقرون-به-صرفه-نبودن-نگهداری-آن-به-لحاظ-فرسودگی-است-

وکیلتاریخ 29/2/75 شماره دادنامه 30،31،32 کلاسه پرونده 74/147
75/1-75/4

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق قانون ، فروش خانه های سازمانی به متصرفین آنهامنوط به عدم نیاز دستگاه بهره برداری کننده ونیزاحرازمقرون به صرفه نبودن نگهداری آن به لحاظ فرسودگی است ،که چون نیازواحددولتی مذکوربه نگهداری واحدهای مسکونی موردبحث نهایتادرکمیسیون مربوط مورد تایید قرارگرفته است ، الزام دولت به فروش آن جوازقانونی ندارد و دادنامه شماره 89 مورخ 5/12/71 شعبه چهارم و1301-26/8/70 هیات تجدیدنظر دیوان که متضمن این امراست موافق قانون تشخیص داده می شود.این رای موافق ذیل ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم - الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/5/1 26/3/1375
تاریخ 29/2/75 شماره دادنامه 30،31،32 کلاسه پرونده 74/147
75/1-75/4
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای شفیعی ثابت - آقای غلامرضاانوشا
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب هفتم وچهارم و سیزدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه سیزدهم دررسیدگی به پرونده 70/398موضوع شکایت آقای فتح اله دالوندبطرفیت اداره کل مسکن وشهرسازی استان باختران به خواسته اعتراض به عدم واگذاری خانه های سازمانی بشرح دادنامه شماره 375 مورخ 18/6/71 چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه باالتفات به مفاد ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1/7/65دولت موظف است خانه های سازمانی راکه بهره برداری ازآنهاراضروری نمی داندونیزخانه های سازمانی راکه به علت فرسودگی نگهداری آنهابه صرفه دولت نیست بفروشدو حسب مقررات ماده 2آئین نامه اجرائی قانون مرقوم این تشخیص به کمیسیون واگذارشده است که برابرصورتجلسه 25/9/64کمیسیون مرقوم بافروش خانه های سازمانی واقع درباختران موافقت نموده است ومتعاقب آن نظریه 26/12/64وزیرمسکن وشهرسازی بافروش 176واحدازخانه های سازمانی واقع درکوی 22بهمن باختران موافقت نموده است و63دستگاه آن به افرادواگذار شده است وبالاخره مدیرکل حقوقی وزارت مسکن وشهرسازی طی نظریه مورخ 26/8/65ارسالی به مشتکی عنه واگذاری خانه های سازمانی متصرفی ومسکونی شاکی رابه وی بلامانع اعلام نموده است وطبق گزارش ثبت دستورتحدیدحدودآن هم صادرگردیده است ،بنابه مجموع مراتب فوق الاشعارشکایت وارداست وبه الزام مشتکی عنه به واگذاری واحدمسکونی موردنظرازخانه های سازمانی کوی 22 بهمن باختران وفق مقررات ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1/7/65مجلس شورای اسلامی رای میدهد.
ب - شعبه چهارم دررسیدگی به شکایت آقای مهدی شفیعی ثابت بطرفیت اداره کل مسکن وشهرسازی استان باختران بخواسته واگذاری خانه سازمانی به شرح دادناخه 1209-25/9/69چنین رای صادرنموده است :اولااستنادطرف شکایت به رای وحدت رویه شماره 29-28مورخ 21/7/66هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه نمی باشدزیرارای مزبوردرمحدوده تبصره 36قانون بودجه سال 64کل کشوروماده یک آئین نامه اجرائی قانون مذکورصادرشده ارتباطی به موضوع نداردثانیاباالتفات به ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1/7/65مجلس شورای اسلامی وماده 2آئین نامه اجرائی قانون مرقوم و صورتجلسه مورخ 25/9/64مبنی برتشخیص فروش خانه های سازمانی وموافقت وزیرمسکن وشهرسازی به فروش 176واحدخانه های سازمان درکوی 22بهمن جملگی مدارک مزبوردلالت بروجودشرایط مندرج درماده واحده قانون روش خانه های سازمانی موردبحث است ،شکایت موجه وواردتشخیص وحکم به الزام فروش خانه سازمانی مربوط به شاکی صادرمی گردد.
رای مزبوربااعتراض اداره کل مسکن وشهرسازی باختران درهیات تجدید نظردیوان مطرح وموردرسیدگی وبشرح دادنامه شماره 1301-26/8/70ضمن فسخ رای معترض عنه حکم به ردشکایت صادرشده است .
ج - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/57 موضوع شکایت آقای ابراهیم توکلی بطرفیت اداره آموزش وپرورش استان گیلان واداره کل آموزش وپرورش شهرستان رودسربخواسته الزام وزارت آموزش وپرورش به فروش و واگذاری بک باب خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره 827-15/11/69چنین رای صادرنموده است :باتوجه به اینکه برابرمفادمورخ 22/12/60اداره کل آموزش وپرورش استان گیلان موافقت شده است که خانه سازمانی محل سکونت شاکی بارعایت ضوابط ومقررات به ایشان واگذارگرددواستحقاق شاکی نسبت به واگذاری خانه مذکورحکم به ورودشکایت شاکی صادرواعلام می گردد.
د- شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/167موضوع شکایت آقای ایرج حدیدی بطرفیت اداره کل مسکن وشهرسازی باختران بخواسته صدورحکم فروش اعیان خانه سازمانی شماره 117بشرح دادنامه شماره 89-5/2/71چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه مدیرکل مسکن وشهرسازی استان باختران طی نامه مورخ 7/10/70درپاسخ به شکایت اعلام نموده کمیسیون مقرردرماده 2 آئین نامه قانون فروش خانه های سازمانی مصوب سال 66تااین تاریخ تشکیل نشده وادارات ودستگاه های بهره بردارازخانه های سازمانی ،لیست خانه های مازادبراحتیاج وقابل فروش خودراارائه ننموده اندونظربه اینکه شاکی با توجه به ماده 12آئین نامه مزبوروبند4صورتجلسه مورخ 25/9/64موافقت بالاترین مقام دستگاه بهره برداررااخذنکرده است بنایراین امکان واگذاری خانه موردنظربه شاکی نمی باشد.علیهذانظربه اینکه خانه های سازمانی قابل فروش باتصویب آئیننامه اجرائی قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 9/2/66هیئت وزیران وماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب اول مهرماه 1365مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات مرقوم می باشد،ونظربه اینکه مفادماده واحده فوق الاشعاردرخصوص عدم نیازدولت ومقررات ماده 2آئین نامه مذکورازنظرتشخیص خانه های سازمانی قابل فروش وسیله کمیسیون مقرر درآن ماده وهمچنین مفادمواد4و12آئین نامه یادشده رعایت نشده وباتوجه به اینکه تصمیم مورخ 28/9/69اعضا5 نفری دررابطه اولویت شاکی برای واگذاری زمین بوده است نه مسکن ،شکایت موجه نبوده ومردوداست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه هشتم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15023

7

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 32

تاریخ تصویب : 1375/02/29

تاریخ ابلاغ : 1375/07/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.