جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

رأی شماره116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است شماره هـ/87/286تاریخ: 29/2/1387
شماره دادنامه: 116
کلاسه پرونده: 87/286
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداره قوه قضائیه.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض‌آراء صادره از شعب6 و 15 دیوان‌عدالت‌اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/992 موضوع شکایت علیرضا محمدزاده‌چونقرالو به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه به خواسته احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضائی جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه 1780 مورخ 10/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه نامبرده از دانشجویان دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری بوده و طبق تعهدنامه شماره 126929 مورخ 9/11/1372 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 4 تهران متعهد به خدمت با استفاده از امکانات تبصره یک ماده 13 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و بند (ب) تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 در رشته خدمات اداری بوده و کمک هزینه تحصیلی دریافت نموده و پس از دوران تحصیل به تعهد خود عمل‌کرده و اکنون کارمند دادگستری استان آذربایجان‌غربی می‎باشد و نامه‎های شماره 478/42 مورخ 31/6/1376 ریاست دانشکده علوم قضایی و شماره 68039 مورخ31/2/1384 معاونت اداری و مالی حاکی از آن است و نیز مفاد رأی وحدت رویه شماره 239مورخ 30/5/1384 دیوان عدالت اداری از باب وحدت ملاک و نهایتاً عدم کفایت مدافعات مشتکی‎عنه در لایحه جوابیه شماره14032/4/60 مورخ 31/2/1384 این شعبه شکایت علیرضا محمدزاده جونقرالو را وارد دانسته وحکم بر الزام طرف شکایت به احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی، جزء سنوات خدمت نامبرده صادر می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه85/281 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره کل امور اداری و استخدامی نسبت به دادنامه شماره 1780 مورخ 10/10/1384 شعبه ششم به شرح دادنامه 1086 مورخ 11/9/1385 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/992 موضوع شکایت نادر احمدی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته تقاضای احتساب خدمت تحصیل در دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری به شرح دادنامه 2245 مـورخ 10/12/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بر مبنای عمومات و مسلمات استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ایجاد سوابق خدمتی مستخدم مستلزم ثبوت کسورات قانونی ماهیانه از حقوق مالی مستخدم و واریز آن به صندوق بازنشستگی می‎باشد و حال آنکه تا این مرحله از رسیدگی شاکی هیچ گونه دلیل و مدرک مثبته‎ای که مؤید برداشت کسورات قانونی در دوران تحصیلات وی در دانشکده متبوعه و واریز آن به صندوق مربوطه باشد، ارائه و ابراز ننموده فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وی فاقد وجاهت قانونی تلقی و با عدم احراز وقوع تخلفی از مقررات از جانب وزارتخانه مشتکی‎عنه شکایت شاکی را غیر وارد و ناموجه تشخیص و مستفاد از مفهوم مخالف مستنبط از مقررات شق (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ب ـ با عنایت به اینکه بند (ب) تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور منحصراً مبین عدم ممنوعیت استخدام مشمولین ماده 13 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری متعهد خدمت در واحدهای دولتی مربوط است و اشتغال به تحصیل با دریافت هزینه تحصیلی، همچنین تعهد خدمت در واحدهای دولتی پس از فراغت از تحصیل فی‎نفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است. بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه احتساب مدت تحصیل دانشجویان خدمات اداری در دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری به منظور اشتغال به خدمت اداری جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 2245 مورخ 10/12/1384 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته احتساب دوره تحصیلی مذکور جزو سابقه خدمت دولتی صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18450
تاریخ تصویب :
1387/2/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره كل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه
موضوع :