×

رأی شماره 194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چنانچه شاکی مستخدم رسمی وزارت آموزش و پرورش نبوده و در ایام تعطیلات فصلی مدارس متصدی شغلی نبوده احتساب آن بعنوان سابقه خدمتی مجوزی ندارد

رأی شماره 194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چنانچه شاکی مستخدم رسمی وزارت آموزش و پرورش نبوده و در ایام تعطیلات فصلی مدارس متصدی شغلی نبوده احتساب آن بعنوان سابقه خدمتی مجوزی ندارد

رأی-شماره-194-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-چنانچه-شاکی-مستخدم-رسمی-وزارت-آموزش-و-پرورش-نبوده-و-در-ایام-تعطیلات-فصلی-مدارس-متصدی-شغلی-نبوده-احتساب-آن-بعنوان-سابقه-خدمتی-مجوزی-نداردرأی شماره 194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چنانچه شاکی مستخدم رسمی وزارت آموزش و پرورش نبوده و در ایام تعطیلات فصلی مدارس متصدی شغلی نبوده احتساب آن بعنوان سابقه خدمتی مجوزی ندارد شماره هـ/87/138تاریخ: 26/3/1387
شماره دادنامه: 194
کلاسه پرونده: 87/138
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آموزش و پرورش خوزستان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 4 و 32 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سی و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1671 موضوع شکایت آقای مهرزاد سلیمانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب تعطیلات سه ماه تابستان به عنوان سنوات خدمت به شرح دادنامه 1671 مورخ 28/8/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 90 مورخ 9/11/1369 و 401 مورخ 8/8/1384 که اقدام به ابطال بند یک بخشنامه شماره 10/1د مورخ 30/1/1362 وزارت آموزش و پرورش گردیده و وزارت مشتکی‎عنه طی بخشنامه شماره 62/710 مورخ 17/8/1385 (اداره کل امور اداری) در اجرای آراء وحدت رویه مذکور احتساب فصلی سه ماهه تابستان را جزء سنوات خدمتی مستخدمینی که خدمت تمام وقت انجام داده و از بودجه دولتی حقوق دریافت نموده بلامانع اعلام داشته است و اظهارات نماینده وزارت مشتکی‎عنه که بیان داشته نیروهای حق‌التدریس و وزارت آموزش و پرورش به عنوان مستخدم غیر رسمی تلقی و از وزارت مذکور حقوق دریافت می‎دارند، از آنجائی که تعطیلات سه ماهه تابستانی طبع کار آموزشی بوده و مستخدم در آن دخالتی نداشته و قطع یا کسر حقوق و مزایای مستخدم به جهت مذکور ممنوع می‎باشد، مگر به حکم صریح مقررات قانونی، بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد و حکم به الزام وزارت مشتکی‎عنه به احتساب ایام تعطیلات تابستانی در دوران حق‌التدریس وی به عنوان سنوات خدمتی نامبرده صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/136 موضوع شکایت خانم صغری گنجعلی‌باوردساد به طرفیت آموزش و پرورش مسجد سلیمان به خواسته احتساب کامل سنوات حق‌التدریس به شرح دادنامه 1367 مورخ 30/8/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه احتساب ایام حق‌التدریس با توجه به میزان فعالیت خود در طول سال تحصیلی و واریز وجه به حـساب صندوق بازنشستگی می‎باشد و ایام عدم تدریس قابل محاسبه نیست و برابر ماده 150 قانون استخدام کـشوری نیز باید خدمت تمام وقت باشدکه با التفات به مراتب مذکور و محاسبه 4 سال و 2 ماه و 27 روز که قبول دارد، محاسبه شده است، نسبت به بقیه ایام خواسته موجه نیست، حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. ج ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/104 موضوع شکایت فیض ذغلاوی به طرفیت آموزش و پرورش اهواز به خواسته احتساب تعطیلات فصلی سه ماه تابستان جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه 1336 مورخ 16/8/1386 چنین رأی صادر نموده است نظر به اینکه شاکی نیروی قراردادی و حق التدریس بوده و برای فصل تابستان قراردادی نداشته است و به جهت عدم اشتغال حقوقی دریافت ننموده است و اینکه رأی شماره212 مورخ30/9/1369 و 401 مورخ 8/8/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم صرفاً مربوط به مستخدمین رسمی آموزش و پرورش می‎باشد که ایام تعطیل را که با توجه به طبیعت کار آموزشی پیش می‎آید حقوق دریافت می‎کنند و ربطی به کارکنان قراردادی حق‌التدریس ندارد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص نگردید و رأی به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. دـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه86/344 موضوع شکایت روزعلی منصوری‌نژاد به طرفیت آموزش و پرورش عشایر خوزستان به خواسته احتساب ایام تعطیلی سه ماه تابستان جزء سابقه خدمت به شرح دادنامه شماره 395 مورخ 30/4/1386 و همچنین شعبه سوم در رسیدگی به پرونده 86/491 موضوع شکایت علی کاظمی به طرفیت آموزش و پرورش عشایر خوزستان به خواسته مطالبه 28 ماه سنوات حق‌التدریس تابستان جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه 1760 مورخ 14/5/1386 با این استدلال که موضوع رأی شماره 212 مورخ 20/9/1369 و 401 مورخ 8/8/1384 هیأت عمومی دیوان هم صرفاً مربوط به مستخدمین رسمی آموزش و پرورش می‎باشد که باید ایام تعطیلات را به عنوان طبع کار آموزش برای کادر رسمی ثابت حقوق پرداخت و سابقه منظور نمایند. بنابراین خواسته موجه نیست و تخلف از مقررات ثابت نمی‎باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی را صادر نموده‎اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض دادنامه‎های فوق‎الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه شاکیان پرونده‎های فوق‎الذکر در عداد مستخدمین رسمی وزارت آموزش و پرورش نبوده‎اند و با تنظیم قرارداد حق‌التدریس به مدت 9 ماه در سال به خدمت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش استخدام شده‎اند و در ایام تعطیلات فصلی آن وزارتخانه متصدی شغلی نبوده و خدمتی انجام نداده و حقوقی دریافت نداشته‎اند، احتساب ایام تعطیلات فصلی مدارس جزو سابقه خدمت دولتی آن مجوزی ندارد و دادنامه‎های شماره 1367 مورخ 30/8/1386 و 395 مورخ 30/3/1386 شعبه چهارم و شماره 1760 مورخ 14/5/1386 و 1336 مورخ 16/8/1386 شعبه سوم که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18452

تاریخ تصویب : 1387/3/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت آموزش و پرورش -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.