×

رأی شماره 1498 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی

رأی شماره 1498 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی

رأی-شماره-1498-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-استخدام-آموزشیاران-نهضت-سوادآموزیرأی شماره 1498 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی شماره 84/490تاریخ: 14/12/1386
شماره دادنامه: 1498
کلاسه پرونده: 84/490
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان نهضت سواد آموزی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف‌ـ1ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/684 موضوع شکایت زهره مکاری نژاد به طرفیت، نهضت سواد آموزی کاشان ـ اداره آموزش و پرورش کاشان
به خواسته، الزام به انجام تعهدات دایر بر استخدام در آن اداره به شرح دادنامه شماره 1197 مورخ 22/5/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکیه به صورت نیروی قراردادی با نهضت سوادآموزی همکاری داشته است و پس از انجام فعالیت قرارداد منعقده فسخ و طرفین هیچ‌گونه تعهدی در قبال یکدیگر ندارند از این رو شکایت موجه نبوده و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. الف‌ـ2ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/352 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم زهره مکاری‌نژاد نسبت به رأی شماره 1197 مورخ 22/5/1382 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 361 مورخ 31/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در اوایل سال 1377 و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون الحاق ماده 6 مکرر به اساسنامه نهضت سوادآموزی به‌عنوان آموزشیار جذب نهضت سوادآموزی شده است و تبصره 3 ماده 6 مکرر ناظر به وضعیت استخدامی تجدیدنظرخواه و امثال ایشان بوده که صراحتاً در تبصره مذکور آمده است، افرادی که تا قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به خدمت آموزش نهضت سوادآموزی پذیرفته شده‌اند از لحاظ استخدام کماکان مشمول احکام مقرر در ماده 6 اساسنامه خواهند بود... بنا به مراتب مذکور و مستنداً به ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب خرداد سال 1363 که مقرر می‎دارد، کسانی که در نهضت سوادآموزی سابقه پنج سال خدمت آموزشی منظم و مداوم داشته باشند به عنوان معلم رسمی در وزارت آموزش و پرورش استخدام می‎شوند، استحقاق تجدیدنظرخواه را به استخدام در آموزش و پرورش به عنوان معلم رسمی احراز نموده ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت مشارالیها صادر و اعلام می‌گردد. ب‌ـ1ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه82/2868 موضوع شکایت خانم طیبه شهابی به‌طرفیت، نهضت سوادآموزی داراب به‌ خواسته استـخدام رسمی به‌ شـرح دادنامه شماره 1049 مورخ 13/5/1383 چنین رأی صادر نموده است، اداره خوانده در پاسخ به شکایت شاکیه اعلام کرده است، براساس تبصره 3 قانون لغو مواد 6 و 6 مکرر اساسنـامه سازمان نهـضت سـوادآموزی مصوب آبان ماه سال 1380 مجلس شورای اسلامی آموزشیارانی که قبل از تصویب این قانون به صورت تمام وقت، مداوم و منظم با این سازمان همکاری نموده‎اند، مشمول شرایط و ضوابط مربوطه می‎باشند و چون شاکیه فاقد شرایط مذکور می‎باشد، فلذا براساس قانون فوق الذکر با این گونه افراد رفتار خواهد شد. بدیهی است نیروهای مذکور بنابه نیاز و تامین بودجه کافی با نهضت همکاری نموده و پس از اتمام فعالیت قرارداد منعقده فسخ و طرفین هیچ‌گونه تعهدی در قبال یکدیگر ندارند. با توجه به دفاعیات اداره مشتکی عنه و عدم ارائه دلیل کافی از ناحیه شاکیه، شکایت نامبرده فاقد وجاهت قانونی و غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎گردد. ب‌ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/806 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم طیبه شهابی نسبت به دادنامه شماره 1049 مورخ 13/5/1383 شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 142 مورخ 17/2/1384 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ج‌ـ1ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/278 موضوع شکایت مهردخت زارع به طرفیت، سازمان نهضت سوادآموزی به خواسته، صدور حکم بر الزام خوانده به پذیرش خواهان به عنوان استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 732 مورخ 14/5/1383 چنین رأی صادر نموده است، ... با عنایت به لایحه مورخ 4/6/1380 دولت در خصوص لغو مادتین 6 و 6 مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سواد آموزی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، هر چند که طبق ماده 4 از قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و به ماقبل اثر ندارد، اما اولاً خود قانون جدید مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ نموده است. ثانیاً قانون منسوخ نیز شرط استخدام را سابقه 5 سال خدمت منظم و مداوم ذکر نموده است و ماده 2 آییننامه اجرائی ماده 40 قانون مربوط به احتساب سوابق خدمتی... مصوب1363 و تبصره ماده یک قانون مذکور منظور از خدمت تمام وقت و منظم را حداقل یک سال به طور متوالی (تمدید قرارداد بدون قطع فاصله زمانی) ذکر نموده است و با ملاحظه پرونده، مشارالیها فاقد شرایط می‎باشد. لذا به استناد مادتین 14 و 18 از قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‎گردد. ج ـ2ـ شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/379 موضوع تقاضای تجدیدنظر مهردخت زارع نسبت به دادنامه شماره 732 مورخ 14/5/1383 شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره 760 مورخ 10/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه مطابق رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور رأی مبنی بر الزام به استخدام قانونی نمی‎باشد، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایـجاب نماید، مشهودی نیسـت، بنـابراین با رد تجدیدنـظرخواهی دادنامه بـدوی عیناً تایید و استـوار می‎گردد. هـیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

همان‌طور که در دادنامه شماره 1182 مورخ 9/10/1386 هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، طبق ماده واحده قانون لغو مواد 6 و 6 مکرر الحاقی اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/8/1380 استخدام آموزشیارانی که پس از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر به خدمت نهضت سوادآموزی درآمده‌اند مشمول قانون مزبور خواهند بود و حسب تبصره 3 ماده واحده فوق‌الاشعار، آموزشیارانی که قبل از تاریخ 8/8/1380 براساس مواد 6 و 6 مکرر نهضت سوادآموزی به‌طور تمام وقت، مداوم و منظم به خدمت نهضت سوادآموزی درآمده‌اند، مشمول شرایط و ضوابط مربوط می‎باشند. نظر به‌اینکه مدارک و مستندات شاکیان و سایر محتویات پرونده، مثبت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون به شرح فوق‌الذکر نیست، بنابراین دادنامه‌های شماره 1049 مورخ 13/5/1383 شعبه سیزدهم و شماره 732 مورخ 14/5/1383 شعـبه بیسـتم مبنی بر رد شکایت که به ترتیب در شعب 8 و 4 تجـدیدنظر مورد تاییـد قرار گرفته‎اند، صحیح و موافق اصول و مـوازین قانونی می‎باشـد. این رأی به استناد بنـد 2 ماده 19 و ماده 43 قـانـون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18455

تاریخ تصویب : 1386/12/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : نهضت سواد آموزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.