×

رأی شماره 212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری

رأی شماره 212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری

رأی-شماره-212-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-اعتراض-به-رأی-کمیسیون-ماده-صد-شهرداریرأی شماره 212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری شماره هـ/87/146تاریخ: 2/4/1387
شماره دادنامه: 212
کلاسه پرونده: 87/146
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : اداره کل حقوقی شهردار تهران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 30 و 26 دیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف‌ ـ شعبه سی دررسیدگی به پرونده کلاسه 85/825 موضوع شکایت احمدعلی امام جمعه به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 831028 مورخ 29/7/1383 کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1220 مورخ 3/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‌عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است واز طرفی رأی اصداری صحیحاً صادر و هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به‌موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد، مشهود نیست، رای به رد شکایت را صادر نموده است. ب‌ـ شعبه بیست وششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/948 موضوع شکایت محمدرضا مومنی به‌طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 831028 تاریخ 19/7/1383 کمیسیون تجدیدنظر شهرداری به شرح دادنامه 2402 مورخ 12/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و مستندات آن که دلالت دارد براینکه ملک در محل تجاری، اداری قرار گرفته و رأی معترض‌عنه با استناد به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری حکم به جمع آوری مستحدثات و قلع و قمع مستحدثات زائد و اعاده به وضع مجاز و تعطیل شده که فراتر از قانون است وجمع آوری و قلع و قمع، مستندی ندارد و رأی مخدوش می باشد و نظر به‌اینکه مشتکی‌عنه علیرغم دوبار ابلاغ و اخطار به این شعبه با شماره85/948 تاریخ 25/7/1385 ابلاغ شده است، نسبت به ارسال پاسخ اقدامی نکرده است، علیهذا با استناد ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری و جهات مارالذکر حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض‌عنه را صادر واعلام نموده است . هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با احراز تناقص آراء فوق‌الذکر با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری درصورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون مذکور مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر یا تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید درمورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می‌کند. نظر به اینکه کاربری واحدهای ساختمانی منتقله به شاکیان، مسکونی و استفاده تجاری و اداری از آنها خلاف مندرجات پروانه ساختمانی بوده و ایجاد مستحدثات جدید در آنها پس از صدور گواهی پایان کار نیز با ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر الزام مالکین به اعاده ملک به وضعیت منطبق با پروانه ساختمانی و استفاده مسکونی از آن صحیح و موافق مقررات بوده است و دادنامه شماره 1220 مورخ 3/6/1386 شعبه سی دیوان مشعر بر رد اعتراض و شکایت شاکی به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده صد صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به‌استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18455

تاریخ تصویب : 1387/4/2

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : شهرداری منطقه 5 تهران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.