جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

رأی شماره 225 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون جذب نیروی انسانی در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب1367 به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی شماره هـ/87/169تاریخ: 9/4/1387
شماره دادنامه: 225
کلاسه پرونده: 87/169
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: وزارت جهاد کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/523 موضوع شکایت آقای محمد ملکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای موضوع مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 به شرح دادنامه 566 مورخ 4/4/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه دستگاه متبوع شاکی دارای مقررات خاص بوده لذا قانون جذب، شامل مستخدمین آن نبوده است. تا اینکه در مورخ 13/6/1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان به تصویب رسید که حسب ماده 12 آن کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی حتی آنهایی که مقررات خاص دارند، مشمول این قانون گردیده حسب رأی وحدت رویه شماره 382 و 383 مورخ 5/12/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب مادتین یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم مصوب سال 1367 که در مقام جذب و نگهداری مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انشاء شده پرداخت فوق‎العاده جذب و اعطاء یک ماه مرخصی به نسبت مدت خدمت در نقاط مزبور علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه با رعایت مقررات مربوط تجویز گردیده است و با عنایت به حکم صریح مقنن به شرح مذکور در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب شمول ضوابط و مقررات قانونی اخیرالذکر به مطلق دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بانکها و شهرداریها که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، نظر به اینکه مستخدمین دستگاه متبوع شاکی، حسب مقررات فوق‎الذکر تا مورخ 13/6/1370 مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم نبوده علیهذا استحقاق دریافت فوق‎العاده های مناطق محروم و مرخصی های آن را نداشته و در نتیجه در مورد خواسته شاکی تا مورخ 13/6/1370 حکم به رد شکایت و از مورخ 13/6/1370 به بعد حکم به ورود شکایت و الزام دستگاههای طرف شکایت به پرداخت کلیه فوق‎العاده‌های مناطق محروم و مزایای یک ماه مرخصی آن مناطق از مورخ 13/6/1370 به بعد در حق شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/49 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای علی محمد حاج هاشمی نسبت به دادنامه شماره 2045 مورخ 8/9/1384 شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 109 مورخ 9/2/1385 با توجه به احکام صادره درخصوص برقراری حق جذب مناطق محروم بر تجدیدنظر خواه و ایجاد حق برای وی و اینکه نبود اعتبار نیز نافی حق مکتسبه نمی‎باشد ضمن فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی و برقراری حق جذب مناطق محروم صادر نموده است. ج ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/733 موضوع شکایت وزارت جهاد کشاورزی به طرفیت آقای محمد بخشی به خواسته تجدید نظر در دادنامه شماره 357 مورخ 13/2/1385 شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 748 مورخ 3/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه به صراحت ماده یکم قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی امتیازات مذکور در قانون مرقوم، شامل مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی می‎باشد و قابل تسری به دستگاههایی مثل وزارت جهاد کشاورزی که دارای مقررات استخدامی خاص است، نمی‎شود، لذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است. د ـ شعبه 22 در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1091 موضوع شکایت علی رستمی اتویی به وکالت از آقای سیدعلی‌اصغر منانی به طرفیت منابع طبیعی مازندران به خواسته مزایای مناطق محروم به شرح دادنامه984 مورخ 31/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادنامه شماره 78ـ 75 مورخ 25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقررات شرکت شاکی جزء قوانین خاص است و مجوزی در این زمینه ندارد حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

همانطور که در دادنامه شماره 75 الی 78 مورخ 25/2/1384 تصریح شده است به شرح ماده22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از ضوابط و مقررات قانون مذکور، ملازمه‎ای با تسری سایر قوانین و مقررات استخدامی عمومی مقدم بر تاریخ تصویب و اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بدون شمول قانون یا ذکر نام مؤسسات مذکور ندارد، بنابراین پرداخت فوق‎العاده جذب و نگهداری که به حکم ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 منحصراً در مورد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 تجویز شده است، قابل تعمیم و تسری به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول مقررات استخدامی خاص می‎باشند، محمل قانون ندارد و دادنامه شماره 984 مورخ 31/6/1386 شعبه بیست و دوم و دادنامه شماره 748 مورخ 3/5/1385 شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته فوق‎العاده مزبور صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18455
تاریخ تصویب :
1387/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :