جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند2 مصوبه شماره 28576 /ت31657 هـ مورخ 10/5/1384 هیأت وزیران شماره هـ/85/328تاریخ: 2/4/1387
شماره دادنامه: 203
کلاسه پرونده: 85/328
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند2 مصوبه شماره 28576 /ت31657 هـ مورخ 10/5/1384 هیأت وزیران .
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی خود معنون می دارد که بند 9 مصوبه شماره 29981/ت27026 هـ مورخ 24/6/1381 که مبین تجویز انتقال یا مأموریت مستخدمین پیمانی به سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج کشور می‌باشد، از آن حیث که با استخدام آنان برای تصدی پست‌های موقت و مشخص در مدت محدود و معین منافات داشته است، به موجب دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. هیأت وزیران در اصلاح آیین‌نامه پیمانی به موجب بند 2 مصوبه شماره 28576/ت31657هـ مورخ 10/5/1384 مجدداً مأموریت مستخدمین پیمانی به سایر دستگاهها واعزام آنان را برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی داخل یا خارج کشور را مورد تصویب قرار داده است که اصلاحیه مزبور همانند بند (9) تصویب نامه سابق برخلاف مفاد ماده 6 قانون استخدام کشوری و بوده و مالاً مأموریت و اعزام اینگونه مستخدمین برخلاف سیاستگذاری مالی، اداری دستگاه مربوط می‌باشد. النهایه با عنایت به مواد 4 و 6 و تبصره (1) ماده 8 قانون استخدام کشوری دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال تصویب‌نامه فوق‌الذکر را دارد مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درمقام دفاع طی نامه شماره 98352/1604 مورخ 2/7/1385، بیان داشته‌اند که بعد از صدور دادنامه شماره 597 الی 652 هیأت محترم وزیران براساس اختیارات قانونی ناشی از تبصره ذیل ماده 6 قانون استخدام کشوری برخی‌از موارد آئین‌نامه استخدامی پیمانی را در قالب تصویب‌نامه شماره 28576/ت31657هـ مورخ10/5/1384 اصلاح نموده‌است که تاکنون مورد اقبال مستخدمین مشمول بوده است و توسط مراجع ذیصلاح (مجلس شورای اسلامی و آن دیوان) مغایر با قانون هم تشخیص داده نشده است و ضرورت وجود این ضوابط نوین برای کارکنان پیمانی دستگاههای دولتی کاملاً محسوس است. بنابراین تقاضای رد دادخواست شاکی را نموده است. هیئت عمومی دیوان در تاریخ مقرر فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

همانطور که در قسمت دوم بند ب دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت نیز تصریح شده است. به حکم مادتین 10و11 قانون استخدام کشوری انتقال یا مأموریت مستخدم دولت به سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی درداخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط در مورد مستخدمین رسمی تجویز شده است وانتقال یا مأموریت مستخدمین پیمانی و یا اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور باهدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت ومشخص در مدت محدود و معین منافات دارد. بنابراین ماده21 اصلاحی آئین‌نامه استخدام پیمانی که مفید جواز انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی به سایر سازمانها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دوره‌های آموزشی و یاکارآموزی در داخل یا خارج ازکشور است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18455
تاریخ تصویب :
1387/4/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :