جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

اصلاح تبصره بند (1) ماده (4) آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهر‌ها به سایر شهرهای کشور شماره57869/ت39583هـمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/4/1387 بنا به پیشنهاد شماره 1386 مورخ 8/1/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تبصره بند (1) ماده (4) آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهر‌ها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 به عنوان تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به بند یادشده الحاق می‌گردد:
« تبصره2 ـ مصادیق موارد استثناء با پیشنهاد رییس دستگاه متبوع و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین می‌شود.»

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودینوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18458
تاریخ تصویب :
1387/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :