جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

20ـ3ـ7ـ3ـ در موارد تعمیر واگنها بدون درخواست قطعات یدکی، از روز بعد از جداشدن واگن از قطار تا روز بهره‌برداری مجدد معافیت از پرداخت حق ‌استفاده از واگنها منظور می‌گردد اما این مدت نباید بیش از هفت روز باشد این امر توسط اظهاریه در مورد حذف واگن از بهره‌برداری مطابق پیوست (43) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) تأیید می‌شود.
20ـ3ـ7ـ4ـ در موارد به‌کارگیری واگنهای خالی به عنوان حائل یا حفاظ و یا جهت تأمین فشار ترمز (اگر این واگنها تنها بین ایستگاههای مرزی رفت و آمد می‌کند و به هیچ وجه بارگیری نمی‌شود و حرکت آنها در توافقنامه‌ها بین طرفهای ذی‌نفع پیش‌بینی گردیده است)، جهت به‌کارگیری واگنهای خدماتی که کارکنان (رئیس قطار، واگن بان و تکنیسین واگن) را حمل می‌کند، جهت به‌کارگیری واگنهای اختصاصی توریستی اگر بین طرفین در این مورد توافقنامه‌هایی وجود دارد که این امر در بارنامه مربوطه قید می‌شود.
20ـ3ـ7ـ 5 ـ جهت واگنهای تعمیری که برای آنها قطعات یدکی درخواست گردیده، از فردای روز واگذاری جهت تعمیر، تا روز رسیدن قطعات به علاوه دو روز این اقدام توسط اظهاریه مطابق پیوست (43) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) در مورد حذف واگن از بهره‌برداری و فرم درخواست قطعات یدکی تأیید می‌شود.
20ـ3ـ7ـ6 ـ واگنها با آسیبهای سنگین از روز آسیب‌دیدگی. این موضوع باید توسط راه‌آهن استفاده‌کننده بوسیله تلگرام تأیید شود.
20ـ3ـ7ـ7ـ در مواردی‌که در چهارچوب کمکهای متقابل، واگنها دو روز قبل از وقت مقرر تحویل داده شود. این مواردتوسط فرم مربوط و تلگرام تأیید می‌شود.
20ـ3ـ7ـ 8 ـ در موارد قبول واگن با نواقص نامرئی که بعداً بارگیری و یا تخلیه آن امکان‌پذیر نمی‌شود و تشخیص این نواقص در حین تحویل در ایستگاه ممکن نمی‌گردد (پیوست 11ـ آ مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و)) این موضوع توسط صورتجلسه که در مورد وضعیت فنی واگن حاوی بار و خالی تنظیم می‌شود تأیید می‌گردد.
در مواردی‌که راه‌آهن استفاده کننده در بعضی از روزها شامل معافیت از پرداخت مطابق پاراگرافهای 20ـ3ـ7ـ 5 و20ـ3ـ7ـ1 و20ـ3ـ7ـ2 این قسمت بوده، جهت محاسبه حق ‌استفاده از کلیه روزهای استفاده شده، روزهای معاف‌شدن از پرداخت را کسر نموده و برای بقیه روزها صورتحساب صادر می‌کنند. در مواردی‌که تعداد کل روزها برابر با روزهای معاف شده از پرداخت باشد حق‌استفاده جهت یک روز مطابق فهرست بهای دوره اول حساب می‌شود.
20ـ3ـ 8 ـ قبل از 48 ساعت بابت استفاده از واگنهای خالی متصل شده:
20ـ4ـ هر راه‌آهن حق دارد مطابق پاراگراف 17ـ4 از راه‌آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) درخواست اعاده سریع واگنهای خود را نماید. این کار توسط مخابره تلگراف از طرف مالک واگن انجام می‌گیرد. در تقاضای برگشت واگنها، شماره واگنها در مواردی که فقط برگشت تعدادی از واگنها درخواست می‌شود و تاریخ شروع عملیات برگشت واگنها ذکر می‌شود را می‌توان هرسال و برای تعداد روزهای کمتر از نود روز استفاده نمود. در موارد عدم اجراء درخواست عودت سریع واگنها جهت استفاده از واگنها که در پاراگراف20ـ1 پیش‌بینی شده است حق استفاده از روز یازدهم دو برابر محاسبه می‌شود.
این حق ‌استفاده از روز دریافت اظهاریه توسط راه‌آهن استفاده کننده شروع و با اظهاریه لغو درخواست عودت سریع واگنها تمام می‌شود. راه‌آهنی که اظهاریه عودت سریع واگنها را دریافت می‌کند تاریخ دریافت اظهاریه را به راه‌آهن درخواست کننده اعلام می‌کند.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) این پاراگراف شامل روابط بین راه آهنهای بلغارستان،مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواکی از یک طرف و راه آهنهای بلاروس، لیتوانی، لتونی، مولداوی، روسیه، اکراین و استونی از طرف دیگر به استثناء راه آهن مغولستان نمی‌شود.
20ـ 5 ـ محاسبه جهت واگنهای راه‌آهنهای بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی و اسلواکی که به راه‌آهنهای بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، لیتوانی، لتونی، مولداوی، روسیه، اوکراین، تاجیکستان و استونی تحویل داده می‌شود در طول مدت حضور واگنها در این راه‌آهنها مستقیماً بین راه‌آهن مالک وراه‌آهن استفاده کننده انجام می‌گیرد.
به همین ترتیب محاسبات جهت واگنهای راه‌آهنهای بلاروس، لیتوانی، لتونی، مولداوی، روسیه، اوکراین و استونی که به راه‌آهنهای بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواکی عبوری از راه‌آهنهای ذکر شده تحویل داده می‌شود انجام می‌گیرد.
فصل سوم ـ واگنهای باری خصوصی
ماده 21ـ مقررات عمومی
21ـ1ـ در حمل‌ونقل بین‌المللی به‌کارگیری واگنهای باری خصوصی به عبارت دیگر واگنهایی که متعلق به افراد حقیقی و یا حقوقی هستند که در یکی از راه‌آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) ثبت شده است و همچنین واگنهای راه‌آهنها که به شخص ثالث اجاره داده شده است و واجد شرایط فنی مندرج در پیوست 5 مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) و دارای علامت «پ» هستند مجاز می‌باشد. از این به بعد افراد حقیقی یا حقوقی که در بالا به آنها اشاره شد «مالک واگن» و واگنهای باری استیجاری « واگنهای استیجاری» نامیده خواهد شد.
21ـ2ـ واگنهای استیجاری و واگنهایی که به اجاره داده شده است باید شماره دوازده‌گانه داشته باشد و بر روی آنها علامت و نوشته‌های پیش‌بینی شده در پاراگراف 21ـ10 و قسـمت دوازدهم پیوسـت (5) مقررات اسـتفاده از واگـنها در حمل ‌و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) و همچنین یادداشت پ581 مربوط به سازمان همکاری راه‌آهنها (اُ.اس.جی.دی) باشد.(1)
21ـ3ـ تصمیم‌گیری در مورد به‌کارگیری واگنهای استیجاری در حمل‌ونقل بین‌المللی با راه‌آهنی است که این واگنها نزد وی ثبت شده است.
21ـ3ـ1ـ در مواردی‌که مشخصات فنی واگنهای استیجاری دارای انحرافاتی نسبت به شرایط مندرج در پیوست (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) باشد.
راه‌آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است جهت شرایط سیر و مبادله آنها قبلاً باید توافقهای لازم را از سایر راه‌آهنهای ذی‌ربط کسب نماید.
21ـ4ـ اگر واگنهایی که از طرف راه‌آهن به شخص ثالث اجاره داده شده است براساس پاراگراف 21ـ1 می‌باشد، این واگنها باید مانند واگن استیجاری به اسم موجر ثبت و علامتگذاری شود.
21ـ 5 ـ اگر به یک راه‌آهن، مجموعه واگنهای استیجاری جهت ثبت ارسال ‌شود که قبلاً در ناوگان راه‌آهن دیگر بوده است، مسأله باید با توافق راه‌آهنی که قبلاً واگنها جزو ابواب جمعی آن به ثبت رسیده است باشد.
21ـ6 ـ راه‌آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است باید هماهنگی‌های لازم را در مورد مسائل مربوط به آسیب دیدگی، تعمیرات، گم شدن واگن و قطعات آن و حذف آن از دارایی را با مالک واگن به‌عمل‌آورد.
21ـ7ـ مبلغی جهت حضور واگن استیجاری و واگن اجاره داده شده در راه‌آهن استفاده‌کننده پرداخت نمی‌شود.
ماده 22ـ تبادل واگنهای خصوصی
22ـ1ـ شرایط به‌کارگیری واگنهای خصوصی مطابق ماده (14) مقررات حاضر می‌باشد.
22ـ2ـ تحویل واگنهای خصوصی و امتناع از قبول آنها مطابق ماده (15) این‌مقررات انجام می‌گیرد.
ماده 23ـ نگهداری واگنهای خصوصی (مسؤولیت)
23ـ1ـ مقررات عمومی
23ـ1ـ1ـ به پاراگراف (18) این مقررات مراجعه شود.
در زمان حمل‌ونقل، نگهداری جاری واگنهای استیجاری به‌عهده راه‌آهنی می ‌باشد که واگنها در خطوط آن راه‌آهن قرار دارد. شرایط نگهداری مشابه واگنهای خود راه‌آهن مذکور می‌باشد.
23ـ2ـ تمیز کردن، شست‌ و شو و ضدعفونی کردن
23ـ2ـ1ـ تمیز کردن، شست‌ و شو و ضدعفونی کردن واگنهای استیجاری مطابق ماده (15) این مقررات انجام می‌گیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اجازه داده می‌شود که تا تکمیل کدگذاری در راه‌آهنهای بلاروس، لیتوانی، لتونی، مولداوی، روسیه، اکراین و استونی واگنهای خصوصی و واگنهای به اجاره داده شده که کد هشت شماره‌ای داشته باشند مشخصه واگنهای خصوصی این راه آهنها وجود عدد 5 در اول کد هشت شماره است. عدد دوم شماره نوع واگن را نشان می دهد: 2ـ مسقف 6 ـ کفی‌مسطح 7 ـ مخزندار 5 ـ یخچالها 3 و 9 ـ انواع دیگر.
23ـ2ـ2ـ تمیز کردن داخل مخازن و واگنهای اختصاصی دیگر جزو وظایف راه‌آهنها نمی‌باشد.
23ـ3ـ قسمتهای باز شونده واگنهای استیجاری.
23ـ3ـ1ـ قسمتهای بازشونده واگنهای خصوصی به آن دسته از اجزاء واگن اطلاق می‌شود که محکم به واگن نصب نشده است و در بهره‌برداری به‌صورت موقت برداشته و سپس به محل خود برگردانده می‌شود. فهرست این قطعات در ضمیمه (57) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) آمده است.
23ـ3ـ2ـ قسمتهای واگنهای خصوصی باید دارای علامت مالک واگن و کد راه‌آهنی که در آن به ثبت رسیده است باشد.
23ـ3ـ3ـ تعداد و نوع قسمتهای باز شونده واگنهای خصوصی در دو طرف واگن با علامتهای اختصاصی خود باید نوشته شود. طبق ضمیمه مقررات استفاده از واگنها در حمل ‌و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) مسؤولیت جهت فقدان و یا آسیب قطعات بازشونده واگنهای خصوصی فقط در مواردی به‌وجود می‌آید که آنها در دو طرف واگن درج شده است و حل و فصل مسأله مطابق پاراگراف ماده 23ـ 8 ـ4 انجام می‌پذیرد. پرداخت خسارتها مطابق پاراگرافهای ماده‌های 23ـ 8 ـ1 و 23ـ9ـ2 انجام می‌گیرد.
23ـ3ـ4ـ قطعات بازشونده واگنهای‌خصوصی باید مجدداً در محلهای تعیین شده خود قرارگیرد. اگر بار امکان دهد پایه‌های متحرکه در گیره‌های خود قرار می‌گیرد. زنجیرهای پایه‌های طرف مقابل باید به هم بسته شود و یا به روش دیگر محکم شده باشد.
اگر بار امکان نمی‌دهد که قسمتهای باز شونده واگنهای استیجاری در محلهای خود نصب شود آنها را داخل واگن طوری قرار می‌دهد که به سادگی به چشم دیده شود.
آنها را باید طوری بست که گم نشود و یا با افتادن از واگن ایمنی حرکت قطارها را به مخاطره نیندازد. اگر واگنهای خصوصی دارای جعبه‌های مخصوص جهت نگهداری پایه باشد پایه‌ها را در آنها قرار می‌دهند.
در زمان تحویل، نبود قطعات قابل برداشت واگنهای خصوصی و یا فقدان این قطعات که ایمنی حرکت قطارها را به مخاطره نمی‌اندازد، نباید دلیلی برای امتناع از قبول واگن گردد. کمبود قطعات قابل برداشت با تنظیم فرم پیوست (2) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) ثبت می‌شود که به امضاء دوطرف می‌رسد.
واگن با برچسب طبق فرم ضمیمه (15a) یا (15b) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) مجهز می‌گردد.
23ـ3ـ 5 ـ قطعات قابل برداشت نباید از واگن مربوطه جدا شود. اگر آنها برداشته و جدا شود، راه‌آهنی که آنها را برداشته رایگان قطعات را با تنظیم اسناد حمل برطبق فرم موجود در موافقتنامه فی‌مابین راه‌آهن ذی‌نفع به راه‌آهنی که واگن خصوصی در آن به ثبت رسیده است برگشت می‌دهد و مطابق آدرسهای مندرج در پیوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ‌و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) ارسال می‌نماید. در نامه همراه قطعات، لیست قطعات و شماره واگنی که از آن قطعات برداشته شده ‌است نوشته می‌شود.
23ـ3 ـ6 ـ راه‌آهن استفاده کننده جهت گم شدن قطعات قابل برداشت واگنهای خصوصی، به راه‌آهنی که واگن خصوصی در آن به ثبت رسیده مبلغی به ارزش قطعات نو پرداخت می‌کند.
23ـ4ـ واگـنهای استیجاری آسیب‌دیده، آسیبهای سنگین واگنهای استیجاری و یا بوژیها.
23ـ4ـ1ـ واگنهای استیجاری آسیب دیده
23ـ4ـ1ـ1ـ اگر واگن خالی استیجاری آسیب‌دیده قابل بهره‌برداری بعدی نباشد و از قطار منفصل شود راه‌آهن استفاده کننده باید واگن را به حالت قابل حرکت درآورده و آن را برای حمل ‌و نقل آماده سازد. واگنهای خالی استیجاری آسیب دیده که نمی‌تواند بر روی چرخهای خود حرکت کند از این قاعده مستثنی است (رجوع به پاراگراف 23ـ4ـ2ـ2).
در مواردی که ارزش تعمیرات واگن استیجاری برای راه‌آهن استفاده‌کننده ارزان‌تر از فهرست بهای مندرج در پیوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) باشد، راه‌آهن استفاده‌کننده می‌تواند تعمیرات را انجام دهد.
ـ واگن خالی استیجاری را جهت حمل‌ و نقل آماده سازد.
ـ خرابیهایی را که مشکلی برای بارگیری ندارد اما اشکالاتی برای بهره‌برداری بعدی ایجاد می‌نماید رفع کند.
این دستورالعمل شامل واگن استیجاری حاوی بار که دارای خرابیهای مشابه نیز می‌باشد که بهره‌برداری بعدی آن امکان‌پذیر نمی‌باشد و باید برای تعمیر تخلیه شود یا بدون تخلیه بار تعمیر گردد. اگر مسؤولیت خرابیها با راه‌آهن نبوده هزینه تعمیر واگن استیجاری توسط مالک واگن پرداخت می‌شود.
مقررات فوق شامل تعمیرات دوره‌ای واگنهای استیجاری نمی‌باشد.
23ـ4ـ1ـ1ـ1ـ خرابیها تا حد 500 فرانک سوئیس را راه‌آهن کشف‌کننده خرابیها انجام می‌دهد.
تعمیرات بالای مبلغ ذکر شده را می‌توان تنها با توافق راه‌آهنی که واگن استیجاری در آن ثبت گردیده انجام داد. این بند مربوط به بازدیدهای جاری نمی‌شود.
23ـ4ـ1ـ2ـ راه‌آهن استفاده‌کننده می‌تواند علاوه بر عملیاتی که در پاراگراف
23ـ4ـ1ـ1ـ1 آمده است، با داشتن موافقت راه‌آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است و همچنین مالک واگن عملیات دیگر نیز انجام دهد. اگر راه‌آهن مقصر آسیبهای وارده بر واگن نباشد تعمیرات به حساب مالک واگن انجام می‌گیرد.
23ـ4ـ1ـ3ـ تغییرات در ساختمان واگن استیجاری بدون داشتن توافق از مالک واگن و راه‌آهنی که این واگن در آن به ثبت رسیده است ممنوع می‌باشد.
23ـ4ـ1ـ4ـ چنانچه هنگام حمل واگنهای استیجاری برروی فرابر (فریبوت)، پذیرش آنها تنها پس از عبور صورت پذیرد در آن صورت راه‌آهن تحویل گیرنده باید این واگنها را مطابق پاراگراف 23ـ4ـ1ـ1 نگهداری کند.
23ـ4ـ1ـ 5 ـ واگنهای استیجاری که جهت تعمیرات به واحدهای تعمیراتی راه‌آهنی مطابق پاراگرافهای 23ـ4ـ1ـ1 و 23ـ4ـ1ـ2 ارسال می‌شود باید تاحدی که برای بازرسی، تعمیرات واستقرار ظرف این واگن لازم است تمیز شود. هزینه‌های تمیزکردن واگنها را مالک واگن می‌پردازد. مشروط به این‌که این تمیزی مربوط به آسیب‌دیدگی نباشد که مسؤولیت آن با راه‌آهنی است که آسیب را وارد نموده است.
23ـ4ـ1ـ6 ـ اگر واگنهای خصوصی دارای خرابیهایی باشد که رفع نشده باشد و این خرابیها مانعی برای بارگیری آنها و ایمنی حرکت قطارها ایجاد نمی‌کند باید با برچسبهای پیوستهای (15A) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) مجهز شود تا بر روی فرم مربوطه خرابیهای موجود اشاره شود.
23ـ4ـ1ـ7ـ واگنهای خصوصی آسیب دیده حاوی بار و یا خالی که خرابی آنها را راه‌آهن استفاده‌کننده مطابق پاراگرافهای23ـ4ـ1ـ1 و 23ـ4ـ1ـ2 نمی‌تواند رفع‌کند اما این واگنها قادرند بر روی چرخهای خود حرکت کنند باید با برچسبهای پیوست (15b) مجهز شود.
23ـ4ـ2ـ واگنهای استیجاری با آسیبهای سنگین.
23ـ4ـ2ـ1ـ اگر بدنه، شاسی و بوژیهای واگنهای استیجاری طوری آسیب ببیند که واگن نتواند بر روی چرخهای خود حرکت کند و وجود این واگن در قطار حتی در انتخاب آن ایمنی حرکت را به مخاطره می‌اندازد واگن دارای آسیب سنگین به‌شمار خواهد آمد. در واگنهای استیجاری بوژی‌دار (دارای بیش از چهار محور) هر بوژی، شاسی و بدنه جداگانه بررسی می‌شود. هر بوژی را باید مانند واگن دومحوره در نظر داشت.
23ـ4ـ2ـ2ـ وقتی واگن با بوژی‌دارای آسیب سنگین مطابق پاراگراف 23ـ4ـ1ـ2 تعمیر گردیده باید پاراگرافهای 23ـ4ـ1ـ3 و 23ـ4ـ1ـ7 رعایت شود.
23ـ4ـ2ـ3ـ تصمیم‌گیری در مورد تعمیر واگن با آسیب سنگین و یا بوژی با آسیب سنگین با راه‌آهنی است که در آن واگن به ثبت رسیده است و آن راه‌آهن باید تصمیم خود را توجیه کند.
23ـ4ـ2ـ4ـ اگر راه‌آهن استـفاده‌کننده، تعمیـرات واگـن استیـجاری بـا آسیبهای سنگین (و یا بوژی با آسیبهای سنگین) را انجام نمی‌دهد باید به راه‌آهنی که واگن استیجاری در آن به ثبت رسیده است اطلاعات زیر را بدهد: میزان خرابیها، وزن خالی و ساخت واگن، ضمناً توافق مربوط به برگشت واگن و یا بوژی را درخواست کند. واگنهای استیجاری و یا قطعات آنها فقط با موافقت راه‌آهنی که واگن در آن به ثبت رسیده است، برگردانده می‌شود.
راه‌آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است توافق خود را به راه‌آهنهای عبوری (ترانزیتی) ابلاغ می‌کند. عدم کسب این توافق می‌تواند دلیلی جهت عدم قبول واگن استیجاری (یا بوژی) گردد.
23ـ4ـ2ـ 5 ـ بعد از دریافت توافقنامه که در پاراگراف 23ـ4ـ2ـ4ـ به آن اشاره شد راه‌آهن استفاده‌کننده واگن آسیب دیده را (یا بوژی را) روی واگن دیگر بارگیری کرده و به ایستگاهی که راه‌آهن ثبت کننده واگن استیجاری درخواست نموده است می‌فرستد. هزینه‌های بارگیری واگن استیجاری با آسیبهای شدید به نحو زیر پرداخت می‌شود.
ـ توسط راه‌آهن استفاده کننده اگر مسؤولیت آسیب دیدگی با آن است.
ـ توسط مالک واگن اگر مسؤولیت آسیب به عهده آن باشد.
واگن استیجاری آسیب دیده که مطابق پاراگراف 23ـ4ـ2ـ3 تعمیر گردید می‌تواند بر روی چرخهای خود به راه‌آهنی که در آن ثبت شده است اعزام گردد.
درموارد زیر واگن (و یا بوژی) استیجاری آسیب دیده به نحو زیر برگردانده می‌شود:
ـ رایگان طبق بارنامه اگر مقصر راه‌آهن باشد.
ـ با اجرت، اگر مقصر مالک واگن است و یا هنوز مقصر تشخیص داده نشده باشد.
اگر بعداً مشخص شود که مقصر راه‌آهن می‌باشد اجرت دریافت شده به مالک واگن برگردانده می‌شود
23ـ4ـ2ـ6 ـ اگر واگن خصوصی آسیب‌دیده (و یا بوژی) روی واگن دیگر بارگیری می‌شود راه‌آهن استفاده کننده باید بر روی آن برچسب قرمز رنگ مطابق پیوست (15ـ و) مقررات استفاده از واگنها در حمل ‌و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) نصب نماید. اگر واگن خصوصی آسیب دیده برروی چرخهای خود برگردانده می‌شود بر روی آن برچسب پیوست (15ـ و) به رنگ آبی مقررات استفاده از واگنها در حمل ‌و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) چسبانده می‌شود.
23ـ4ـ2ـ7ـ تصمیم‌گیری در مورد این‌که واگن خصوصی می‌تواند در شبکه راه‌آهنهای دیگر همسایه بدون خطر ایمنی حرکت کند با اولین راه‌آهن گیرنده واگن می‌باشد.
23ـ 5 ـ قطعات یدکی
23ـ 5 ـ1ـ قطعات یدکی موردنیاز برای تعمیر واگن استیجاری از راه‌آهنی که در آن واگن به ثبت رسیده است با تنظیم فرم مطابق پیوست (18) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) درخواست می‌شود درخواستها به زبان روسی یا چینی نوشته می‌شود و به آدرسهای مندرج در پیوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) فرستاده می‌شود.
23ـ 5 ـ1ـ1ـ قطعات یدکی را به‌صورت آماده جهت نصب می‌فرستند. قطعات یدکی را باید به‌صورت فوری ارسال نمود و اگر ابعاد آنها اجازه می‌دهد با سرعتهای بالا و اگر ارسال قطعات به‌صورت فوری امکان‌پذیر نیست، درخواست کننده را در اولین فرصت باید مطلع ساخت.
23ـ 5 ـ1ـ2ـ قطعات یدکی آسیب دیده صرف‌نظر از وضعیت آنها باید به راه‌آهنی که واگن‌ استیجاری در آن به ثبت رسیده است برگردانده ‌شود. آدرسها مطابق پیوست شماره (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) می‌باشد.
23ـ 5 ـ1ـ3ـ مدارک مربوط به قطعات یدکی واگن استیجاری در موارد ارسال باید در پاکت پلاستیکی قرار گیرد و به قطعات وصل شود.
23ـ 5 ـ1ـ4ـ قطعات یدکی جهت تعمیر قطعات آسیب‌دیده و برگشتی، بدون اخذ مجوز و عوارض گمرکی و غیره رایگان و اگر امکان است با سرعت بالا حمل می‌شود. مطابق ماده (18).
23ـ 5 ـ1ـ 5 ـ ارزش قطعات ارسالی جهت تعمیر و یا قطعات آسیب‌دیده در موارد گم شدن و نرسیدن به راه‌آهن مقصد توسط راه‌آهنی پرداخت می‌شود که نتواند تحویل قطعات را به راه‌آهن همسایه اثبات کند. ارزش مانند قطعات تازه دریافت می‌شود.
23ـ 5 ـ1ـ6 ـ استفاده از قطعات واگنهای دیگر منع می‌شود مگر این‌که واگن دیگر متعلق به راه‌آهنی است که واگن آسیب دیده استیجاری در آن به ثبت رسیده است و آن راه‌آهن توافق خود را اعلام کرده است.
23ـ6 ـ گم شدن واگنهای استیجاری.
23ـ6 ـ1ـ اگر سه ماه از وقت مقرر برای رسیدن واگن استیجاری به گیرنده بگذرد واگن گم شده به حساب می‌آید. راه‌آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده ‌است با درخواست مالک واگن باید درجستجوی واگن گم شده شرکت کند.
23ـ6 ـ2ـ اگر راه‌آهنی نتواند واگنی را که برای حمل‌ و نقل قبول شده بود در اختیار مالک بگذارد اما در شبکه آن قرار نداشته به درخواست مالک، راه‌آهن اقداماتی را جهت یافتن واگن انجام می‌دهد. اگر بعد از درخواست سه ماه بگذرد و راه‌آهن قادر نباشد واگن را تحویل مالک بدهد واگن استیجاری گم شده به حساب می‌آید.
23ـ6 ـ3ـ مهلت سه ماه پیش‌بینی شده در بندهای 23ـ6 ـ1 و 23ـ6 ـ2 درمواردی که واگن استیجاری آسیب دیده و یا به دلایلی که راه‌آهن در آن مقصر نیست به میزان مربوطه افزوده می‌شود.
23ـ6 ـ4ـ راه‌آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است راه‌آهنی را که برای آخرین بار در آن واگن قرار داشته در مورد گم شدن واگن مطلع می‌سازد.
23ـ6 ـ 5 ـ راه‌آهنی که در شبکه آن برای آخرین بار واگن استیجاری قرار داشته باید خسارت واگن را به راه‌آهن ثبت کننده واگن از روز تحویل (پاراگراف 23 ـ 8) پرداخت کند. صورتحساب را باید تا هشت ماه بعد از دریافت اظهاریه مطابق پاراگراف 23ـ4ـ6 پرداخت نمود.
23ـ6 ـ6 ـ اگر واگن استیجاری گم شده بعد از پرداخت خسارت پیدا شود و راه‌آهنی که در آن واگن ثبت شده است در این مورد مالک واگن را مطلع سازد، مالک واگن می‌تواند در مدت شش ماه به شرط بازپرداخت خسارت، برگشت واگن را به صورت مجانی به ایستگاه مربوطه درخواست کند. مالک واگن درصد مربوط به تأخیر واگن را از مبلغ پرداختی کسر می‌نماید.
اگر واگن به خود مالک برگردانده شود راه‌آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است باید خسارت دریافتی را به راه‌آهن پرداخت کننده خسارت برگرداند.
23ـ6 ـ7ـ راه‌آهن ثبت‌کننده واگن استیجاری و راه‌آهنی که باید واگن را برمی‌گرداند طی پنج‌سال به جستجو ادامه می‌دهد. در این مدت شماره واگن استیجاری شده به واگن دیگر واگذار نمی‌شود.
23ـ7ـ پرداخت هزینه‌های تعمیر واگنهای استیجاری.
23ـ7ـ1ـ اگر راه‌آهن استفاده کننده مطابق پاراگراف 23ـ4 واگن استیجاری را تعمیر و یا تجهیز کند صورتحساب مربوطه را به راه‌آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است ارائه می‌کند، به‌جز عملیاتی که باید به حساب خود انجام دهد.
23ـ7ـ2ـ در صورتحساب ارائه‌شده به راه‌آهن ثبت‌کننده واگن استیجاری، هزینه‌های واقعی تعمیرات (هزینه‌های کلی و فرعی) و همچنین عوارض مسیر حمل را که در بارنامه مربوطه منظور نگردیده است درج می‌نماید باوجود این در صورتی‌که هزینه‌های تعمیرات کمتر از مبلغ مندرج در پیوست شماره (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) می‌باشد صرف‌نظر از مسؤولیت آسیبها به‌عهده راه‌آهن استفاده کننده خواهد بود.
23ـ7ـ3ـ راه‌آهن استفاده کننده برای تنظیم صورتحساب از پیوست شماره (51) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) استفاده می‌کند. صورتحسابها باید در دو نسخه تنظیم شود و دارای شرح آسیب و عملیات انجام شده باشد صورتحسابها و پیوست (51) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) باید روشن و دقیق تنظیم گردد که راه‌آهن ثبت کننده واگن استیجاری بتواند مسؤولیت آسیبها را تعیین و در صورت نیاز درجهت تعمیر در حمل واگن استیجاری آسیب دیده و همچنین جبران از دور خارج شدن واگن تصمیم بگیرد.
23ـ7ـ4ـ فرم پیوست (51) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) همراه با صورتحساب تعمیرات باید زودتر از شش ماه بعد از تشخیص آسیب به راه‌آهنی که واگن استیجاری در آن ثبت شده است بفرستد. اگر مدت شش ماه مذکور رعایت نگردد آن وقت راه‌آهن ثبت کننده واگن استیجاری می‌تواند از آن صرف نظر کند به جز مواردی که راه‌آهن استفاده کننده با ذکر دلایلی درخواست افزایش این مدت زمان را کرده باشد.
23ـ7ـ 5 ـ راه‌آهن ثبت کننده واگن استیجاری که فرم پیوست (51) و صورتحساب را دریافت می‌کند در مدت دو ماه دریافت آنها را تأیید کرده و باید نشان دهد که در کدام ماه مبلغ هزینه‌ها پرداخت خواهد شد و همچنین ذکر کند که نمی‌تواند این‌مسأله را فوراً حل و فصل کند.
23ـ 8 ـ مبلغ خسارتهایی که توسط راه‌آهن ثبت‌کننده واگن استیجاری تقسیم می‌شود در مواردی که خرابیها ناچیز است و یا مبلغ خسارت که توسط راه‌آهن استفاده‌کننده به راه‌آهن ثبت کننده واگن استیجاری در موارد آسیبهای سنگین مطابق پاراگراف (23ـ9) پرداخت می‌شود به نحو زیر تعیین می‌گردد.
23ـ 8 ـ1ـ1ـ در صورتی‌که تعمیرات واگن استیجاری (و یا بوژی) انجام می‌گیرد هزینه تعمیرات که از هزینه‌های حقیقی اصلی و اضافی تشکیل می‌شود با در نظر داشتن کلیه خرابیهای به‌وجود آمده تا برگشت به راه‌آهن ثبت کننده واگن استیجاری محاسبه گردد. در مواردی‌که منظور واگن آسیب‌دیده شدید (و یا بوژی) است که باید به طرف واحد تعمیراتی به‌صورت بارگیری شده بر روی واگن دیگر حمل گردد هزینه‌های مربوط به تخلیه و بارگیری که راه‌آهن ثبت‌کننده واگن استیجاری انجام داده است باید در هزینه‌های تعمیراتی منظور گردد. اگر مبلغ کلی هزینه بیش از مبلغ پرداختی جهت واگن گم شده باشد (ارزش واگن بدون ارزش قطعاتی که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد) باید کوچکترین آنها را جهت پرداخت منظور نمود.
23ـ 8 ـ1ـ2ـ اگر واگن استیجاری (و یا بوژی) از دور خارج می‌گردد جبران هزینه‌ها مطابق پاراگراف 23ـ 8 ـ2 محاسبه می‌شود. اگر مبلغ کل مطابق پاراگراف23ـ 8 ـ1ـ1 کمتر از مبلغ خسارت از دور خارج شدن واگن است مبلغ کل باید مطابق پاراگراف 23ـ 8 ـ1ـ1 محاسبه شود. به‌خصوص در مواردی‌که واگن استیجاری (و یا بوژی) به‌خاطر آسیبهای وارده تعمیر نشود بلکه به دلایلی دیگر.
23ـ 8 ـ2ـ در موارد از دور خارج شدن واگن استیجاری (و یا بوژی) و یا در مواردی‌که در پاراگراف 23ـ 8 ـ1ـ1 ذکر شده است ارزش تجدید اموال واگن استیجاری (و یا بوژی) به نحو زیر تعیین می‌گردد:
23ـ 8 ـ2ـ1ـ مبنای ارزش واگن (یا بوژی) از ارزش یک کیلوگرم واگن جدید
(یا بوژی) مطابق پیوست (16ب) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) ضرب در وزن خالی واگن خصوصی (و یا بوژی)محاسبه می‌گردد. در ارتباط با چین، کره، مغولستان، بلاروس، لتونی، لیتوانی، مولداوی، روسیه، اوکراین و استونی مبناء عبارت است از ارزش واگن نوع مشابه طبق جدول (16 ب) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و).
23ـ 8 ـ2ـ2ـ بابت هرسال استهلاک واگن چهار درصد از ارزش واگن‌خصوصی (یا بوژی) کسر می‌شود. اما حداکثر تا سقف هشتاد درصد (80%) در محاسبات عمر مفید سال ساخت و آسیب دیدگی و یا سال گم شدن روی هم رفته یک سال در نظر گرفته می‌شود.
23ـ 8 ـ2ـ3ـ مابه‌التفاوت بین ارزش واگن مطابق 23ـ 8 ـ2ـ1و مبلغ استهلاک که در 23ـ 8 ـ2ـ2 آمده است ارزش واگن خصوصی (و یا بوژی) را برای لحظه آسیب‌دیدگی و یا گم شدن تعیین می‌کند.
23ـ 8 ـ2ـ4ـ ارزش قطعات واگنی که در صورت از دور خارج شدن آن قابل استفاده می‌باشد از حاصل ضرب وزن این قطعات در بهای یک کیلوگرم که از تقسیم ارزش واگن (مطابق پاراگراف 23ـ 8 ـ2ـ3) بر وزن خالص واگن (یا بوژی) به دست می‌آید منتج می‌گردد.
23ـ 8 ـ2ـ 5 ـ اگرراه‌آهن ثبت کننده واگن خصوصی قطعات واگن را برای استفاده مجددقبول می‌کند، مابه‌التفاوت محاسبات مطابق پاراگرافهای 23ـ 8 ـ2ـ3 و 23ـ 8 ـ2ـ4 مبلغ خسارتهای پرداختی را تعیین می‌کند. در غیراین صورت مبلغ محاسبه شده مطابق پاراگراف 23ـ 8 ـ2ـ3 پرداخت می‌گردد.
23ـ 8 ـ3ـ اگـر محـورها و چرخهای واگن استیجاری که با تقـصیر راه‌آهـن استـفاده‌کننده آسـیب‌دیده است و قابل تعمـیر نیست به راه‌آهـن ثبت‌کننـده واگن برگردانـده ‌شود باید حمل آنها رایـگان و تا ایسـتگاهی که راه‌آهن ثبت‌کننده واگن تعیین می‌کند انجام پذیرد.
23ـ 8 ـ4ـ اگر قسمتهای قابل برداشت واگن استیجاری که در دو طرف آن نشان داده شده است گم شود و مسؤولیت این امر با راه‌آهن باشد صورتحسابی جهت ارزش این قطعات ارائه می‌شود که دیگر خسارتها را منتفی می‌کند.
23ـ 9ـ ارائه و تقسیم هزینه‌های تعمیر واگنهای استیجاری و پرداخت خسارتها جهت آسیبهای وارده.
23ـ 9ـ1ـ اگر در طی مدتی که واگن استیجاری تحویل حمل‌ونقل راه‌آهن گردیده است واگن و یا قطعات آن آسیب ببیند و یا گم شود راه‌آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است با توافق راه‌آهن استفاده کننده میزان مسؤولیتها را بین راه‌آهنها توزیع می‌کند و هماهنگی‌های لازم درجهت پرداخت خسارتهای درخواستی مالک واگن را به‌عمل می‌آورد.
23ـ 9ـ2ـ در موارد آسیب و یا گم شدن واگن استیجاری و یا قطعات آن، هزینه‌هایی که براساس آن راه‌آهن استفاده کننده صورتحسابی را به راه‌آهن ثبت‌کننده واگن استیجاری ارائه می‌دهد به نحو زیر تقسیم می‌گردد:
23ـ 9ـ2ـ1ـ اگر در حمل‌ونقل بین‌المللی واگن استیجاری و یا قسمتهای قابل برداشت آن آسیب‌دیده است و کشف این آسیبها در هنگام تحویل امکان‌پذیر نبوده (آسیبهای غیرآشکار)، راه‌آهن ثبت کننده واگن مبلغ هزینه‌های مربوطه را که به حساب راه‌آهنهای مسیر پرداخت گردیده است برحسب تن کیلومترهای تعرفه‌ای طی شده، بین راه‌آهنهای شرکت کننده در حمل این واگن تقسیم می‌کند. در این موارد سهم پرداختی توسط یک راه‌آهن نباید بیش از شصت و پنج درصد (65%) کل ارزش تعمیرات باشد. اگر در حمل‌ونقل بیش از دو راه‌آهن شرکت داشتــه‌اند مابقی هزینه‌های تعمیـر بین آنها با روش مشابه تقسیم می‌گردد.
23ـ 9ـ2ـ2ـ حق تقسیم هزینه با گذشت دو سال بعد از ارائه درخواست جبران خسارتها ساقط می‌شود. این حق همچنین با گذشت دو سال بعد از انقضاء هشت‌ماهی که در آن درخواست تازه جهت پیگیری درخواست اولیه نباشد ساقط می‌شود، این مدت اعتبار حق را در شرایطی می‌توان تمدید کرد که راه‌آهن ثبت کننده واگن استیجاری اعلام کند که به دلایلی که در کنترل ایشان نیست بررسی علت آسیب امکان‌پذیر نبوده و این اعلام باید قبلاً ازمنقضی شدن زمان تعیین شده انجام پذیرد.
اگر تقسیم هزینه در طی فرصت بعدی نیز امکان‌پذیر نباشد، راه‌آهنی که تقسیم را انجام می‌دهد دلایل تأخیر در این امر را اطلاع می‌دهد، اگر این مسأله با انقضاء دوسال آخر به اطلاع طرفین مقابل نرسد حق تقسیم به‌صورت کامل ساقط می‌شود. راه‌آهنی که ثبت‌کننده واگن استیجاری است تأییدیه‌های مبنی بر پرداخت هزینه‌ها را جمع‌آوری کرده و سهم راه‌آهنهای شرکت‌کننده را به ارز پرداخت می‌کند. راه‌آهن ثبت‌کننده بلافاصله پس از پرداخت خسارت، راه‌آهنهای دیگر را مطلع ساخته و تاریخ و میزان خسارت پرداختی و سهم هریک از راه‌آهنها در آن را توسط فرم تقسیم مطابق پیوست (53) مقررات استفاده از واگنها در حمل ‌و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) اعلام می‌کند. فرم تقسیم درجهت مسیر حمل ‌و نقل انجام شده ارسال می‌گردد، اگر یادداشتی در مورد بیمه در بارنامه وجود دارد در فرم تقسیم اسم و آدرس شرکت بیمه و همچنین مبلغ بیمه مشخص می‌شود. اگر یکی از عملیات تعمیراتی ارزانتر از ارزش تعیین شده در پیوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) باشد پرداخت هزینه آن به حساب راه‌آهن استفاده‌کننده انجام می‌گیرد.
23ـ9ـ2ـ3ـ اگر آسیب بر روی خطوط داخلی راه‌آهن ثبت‌کننده واگن استیجاری و یا در خطوط خارج از قرارداد حمل‌ونقل به واگن رسیده باشد هزینه پرداختی به حساب راه‌آهن که می‌تواند شامل هزینه‌های حمل خود واگن آسیب دیده نیز باشد توسط راه‌آهن استفاده کننده پرداخت می‌شود.
اگر واگن استیجاری (و یا بوژی) توسط راه‌آهن استفاده کننده تعمیر نمی‌شود راه‌آهن ثبت‌کننده واگن صورتحساب هزینه‌های تعمیراتی را مطابق پیوست (52) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) به آن راه‌آهن ارائه می‌دهد، در تقسیم و پرداخت مبلغ فوق، مفاد پاراگرافهای 23ـ7ـ3 و 23ـ7ـ 5 اعمال می‌گردد.
23ـ 9ـ3ـ اگر واگن استیجاری (و یا بوژی) طوری آسیب ببیند که باید به واگن دیگر بارگیری شود و آسیب وارده به تقصیر راه‌آهنی است که در مقابل راه‌آهن ثبت‌کننده واگن مسؤولیت دارد، راه‌آهن ثبت‌کننده واگن استیجاری حق دارد مطابق پاراگراف 23ـ 8 از راه‌آهنی که در آن آسیب شدید به واگن (یا بوژی) رسیده است درخواست خسارت نماید.
23ـ 9ـ4ـ راه‌آهنی که واگن استیجاری را به ثبت رسانده فرم مطابق پیوست (52) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) را به همراه صورتحسابهای مطابق پاراگرافهای 23ـ 9ـ3 و 23ـ 9ـ2 در مدتهای تعیین شده زیر ارسال نماید:
23ـ 9ـ4ـ1ـ برای واگنهای آسیب دیده
23ـ 9ـ4ـ1ـ1ـ در طی شش ماه بعد از برگشت واگن به راه‌آهن ثبت کننده آن اگر واگن در راه‌آهن دیگر آسیب دیده و جهت تعمیر به راه‌آهن ثبت کننده واگن ارسال گردیده است.
23ـ9ـ4ـ1ـ2ـ در طی شش ماه بعد از دریافت فرم پیوست (52) با صورتحساب مربوطه اگر واگن استیجاری در راه‌آهن دیگر آسیب‌دیده وهمان‌جا تعمیر شده است.
23ـ9ـ4ـ1ـ3ـ در طی شش ماه بعد از منفصل شدن واگن استیجاری اگر آن واگن در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) در خود راه‌آهن ثبت کننده آسیب‌دیده و در آنجا تعمیر شده است.
23ـ9ـ4ـ1ـ4ـ اگر بعد از گذشت شش ماه مدارک مربوطه ارائه نگردد راه‌آهنهایی که باید خسارت را پرداخت کنند می‌توانند از قبول مدارک امتناع ورزند به‌جز مواردی که راه‌آهن ثبت‌کننده واگن استیجاری به موقع با اشاره به دلایل تأخیر، درخواست تمدید مدتهای مذکور را بنماید.
23ـ9ـ4ـ2ـ برای واگنهای (یا بوژیهای) استیجاری با آسیبهای شدید.
23ـ9ـ4ـ2ـ1ـ در طی هشت ماه بعد از برگشت واگن (و یا بوژی) استیجاری با آسیبهای شدید به راه‌آهن ثبت‌کننده آن.
23ـ9ـ4ـ2ـ2ـ در طی هشت ماه از تاریخ اعلام راه‌آهن ثبت‌کننده واگن استیجاری مبنی‌بر عدم قبول واگن (و یا بوژی) با آسیبهای شدید.
23ـ9ـ4ـ2ـ3ـ اگر راه‌آهن استفاده‌کننده فرم پیوست (54) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) را ارسال نکرده است و یا اطلاعات موردنیاز جهت بررسی مسأله از طرف راه‌آهن ثبت‌کننده واگن کافی نیست مدت زمانهای فوق‌الذکر از لحظه رسیدن اطلاعات دقیق به راه‌آهن ثبت‌کننده واگن شروع می‌شود.
23ـ9ـ 5 ـ راه‌آهنهای استفاده‌کننده در قبال آسیب دیدگی یا گم شدن قطعات قابل‌برداشت که در دو طرف واگن علامتگذاری نشده باشد مسؤولیتی ندارند (مانند ابزارآلات، شیلنگهای تخلیه وغیره).
23ـ9ـ6 ـ راه‌آهن استفاده کننده در مواردی‌که تقصیر آن اثبات شود و یا در موارد زیر در مقابل راه‌آهن ثبت کننده واگن استیجاری مسؤولیت دارد:
ـ برای شکستن ظرفهای سفالی، شیشه و غیره اگر این خرابیها همزمان با آسیبهای دیگر وارده بر واگن که مسؤولیت آنها با راه‌آهن می‌باشد، به‌وقوع پیوسته است.
ـ برای خرابیهای ظرفهایی که دارای پوشش داخلی (لعابی) می‌باشد اگر برروی ظرفها آسیبهایی وجود داشته باشد، مسؤولیت این خرابیها با راه‌آهن می‌باشد.
هزینه‌های تعمیراتی این نوع خرابیها مانند تعمیر خود واگن آسیب‌دیده مدنظر قرار می‌گیرد و مطابق پاراگرافهای 23ـ9ـ2 و 23ـ9ـ3 محاسبه می‌شود.
23ـ10ـ پرداخت خسارتهای ناشی از خواب (توقف) واگن آسیب‌دیده استیجاری.
23ـ10ـ1ـ اگر واگن استیجاری به علت آسیب‌دیدگی که راه‌آهن مسؤول آن می‌باشد از قطار منفصل شده باشد:
ـ در طول مدت اعتبار قرارداد حمل‌ و نقل اگر واگن بعد از تعمیر به ایستگاه اولیه فرستاده نشده است.
ـ به ایستگاه مقصد
ـ در ایستگاههای دیگر
در این صورت راه‌آهن ثبت کننده واگن استیجاری خسارتها را به مالک واگن پرداخت می‌کند به شرط این‌که می‌توانست واگن را تعمیر کند. میزان پرداختها طبق فیش سازمان همکاری راه‌آهنها (اُ.اس.جی.دی) به شماره (P.O 1/4) شرایط ثبت وبهره‌برداری واگنهای خصوصی در زیر تعیین گردیده است:
ـ واگنهای یخچالدار بوژی‌دار با ظرفیت بالای (30) تن.
ـ واگنهای بوژی‌دار جهت حمل گاز.
ـ واگنهای باری دوطبقه جهت حمل ماشینهای سواری.
ـ واگنهای باری با چهار محور مستقل و با ظرفیت بالای چهل تن.
نرخهای جبران از دست‌رفته برای سایر واگنهای خصوصی از برگه (فیش) فوق‌الذکر آمده است.
هزینه‌ها به شکل زیر پرداخت می‌شود.
ـ از روز ششم منفصل‌شدن واگن.
از روز ششم بعد از منقضی شدن قرارداد حمل ‌و نقل چنانچه واگن استیجاری قبل از سپری‌شدن مدت قرارداد جدا شده باشد تا آخرین روز تعمیر و یا اگر خود مالک واگن را تعمیر می‌کند و یا تعمیر را به مؤسسه دیگر واگذار می‌کند تا روز مقرر جهت تعمیر، اما نباید بیشتر از چهارده روز باشد.
اگر مدت تعمیر بیش از چهارده روز باشد پرداختهای فوق‌الذکر به شکل زیر انجام می‌پذیرد:
ـ از روز اول منفصل شدن واگن.
ـ از روز اول بعد از انقضاء قرارداد حمل‌ونقل وقتی که واگن در ظرف مدت اعتبار قرارداد منفصل شده است.
23ـ10ـ2ـ پرداخت خسارت بابت در آمد از دست رفته بهتر است همزمان با پرداخت هزینه‌های‌تعمیراتی انجام گیرد که در پاراگراف 23ـ9 عنوان شده‌است.
فصل چهارم ـ ملحقات و تجهیزات جانبی بارگنجها (کانتینرها) و تخته‌ها (پالتها)
ماده 24ـ ملحقات و تجهیزات جانبی
24ـ1ـ تجهیزات جانبی مندرج در پیوست (6) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) می‌تواند همراه بار تا ایستگاه مقصد و یا ایستگاه تخلیه و بارگیری همراه باشد به شرط اینکه از طرف راه‌آهن گیرنده سریعاً برگردانده شود. لوازم مخصوصی که جزو واگن می‌باشد و دارای شماره است (تخته ها ی حفاظتی چوبی جهت درهای واگن، پایه‌ها) جزو ملحقات و تجهیزات جانبی به حساب نمی‌آید. مسؤولیت راه‌آهن استفاده‌کننده در مقابل قطعات مذکور براساس پاراگراف (18) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) می‌باشد.
24ـ2ـ تجهیزات جانبی باید دارای اتیکت کشور مالک باشد و برزنتها علاوه ‌بر این باید دارای شماره و اندازه در متر مربع باشد، بر روی ملحقات و تجهیزات جانبی می‌تواند علامتها و نوشته‌های مربوط به راه‌آهن مالک وجود داشته باشد.
24ـ3ـ تحویل تجهیزات جانبی در ایستگاههای مرزی براساس فهرست تحویل مطابق فرم پیوست (7) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) که طرف تحویل‌دهنده آنها در چهار نسخه تنظیم می‌کند انجام می‌گیرد. هر طرف دو نسخه از فرم را دریافت می‌کند.
علاوه‌براین جهت برزنتها لیست مشخصات همراه مطابق فرم پیوست (13) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) در ایستگاههای مبدأ تنظیم می‌گردد. جهت تجهیزات جانبی دیگر که در واگن وجود دارند فقط یک لیست همراه با تعیین تعداد تجهیزات تهیه می‌شود، لیست همراه تا برگشت تجهیزات به راه‌آهن مالک با آنها حرکت می‌کند.
شماره لیست همراه در ستون « عنوان» فرم بارنامه نوشته می‌شود، جهت لیستهای گمشده راه‌آهن تحویل‌دهنده، لیستهای همراه جدید تنظیم می‌کند. بر روی لیستهای جدید نوشته می‌شود « مدارک المثنی به جای گم شده».
در موارد سیر تجهیزات جانبی تا ایستگاه مرزی راه‌آهن مجاور که عملیات جابه‌جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) بارها آنجا انجام می‌گیرد، تهیه لیست همراه ضروری نیست.
اگر لیست دارای اطلاعات مغایر با وضعیت حقیقی تجهیزات می‌باشد و یا کسری دارد، در ستون « ملاحظات» لیست همراه وضعیت موجود تجهیزات نوشته و با امضاء، تاریخ و مهر ایستگاه تأیید می‌گردد. نوشته‌های ایستگاه مبدأ دست نخورده می‌ماند. برای راه‌آهنهای خط 1520 میلیمتر به استثناء مغولستان ایستگاه مبدأ عبارت است از مبادله مرزی.
24ـ4ـ کنترل ماهانه تحویل تجهیزات جانبی بجز برزنتها توسط ایستگاههای مرزی طرفین مطابق فرم ترازنامه‌های پیوست (8) مقررات استفاده از واگنها در حمل ‌و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) انجام می‌گیرد. ترازنامه‌ها جداگانه برای تجهیزات جانبی هر راه‌آهن تنظیم می‌گردند.
فرمهای ترازنامه ماهیانه توسط راه‌آهن تحویل دهنده در چهار نسخه و در تاریخ پنجم ماه بعدی تنظیم می‌گردد که هرطرف دو نسخه آن را دریافت می‌کند. ترازنامه‌های ماهانه را رؤسـای ایستـگاههای مرزی امـضاء کرده و به مـهر تاریـخدار ایستـگاهها تأیید می‌کنند.
طرفها به‌طور جداگانه برای هر راه‌آهن مالک ترازنامه کنترل را در یک نسخه تنظیم می‌کنند، نتایج تحویل انتقال روزانه و باقیمانده آن بین نمایندگان دو طرف توافق می‌گردد. برمبناء ترازنامه‌ها که در ایستگاههای مرزی تنظیم می‌شود طرف گیرنده باقیمانده تجهیزات جانبی هر راه‌آهن مالک را تعیین می‌کند.
بر مبناء باقیمانده‌های روزانه ترازنامه ماهانه تهیه می‌گردد و تا سی‌ام ماه بعدی به پیوست یک نسخه ترازنامه‌های روزانه ایستگاههای مرزی به راه‌آهن مالک ارسال می‌کنند. کنترل برزنتها با شمارش و برطبق لیست انجام می‌گیرد.
24ـ 5 ـ در مواردی‌که در نتیجه آسیب دیدگی واگن، بارها به واگن دیگر منتقل می‌شود، تجهیزات جانبی همراه بار تا ایستگاه مقصد و یا ایستگاه مرزی که آنجا جابه‌جایی از یک وسیله‌نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) انجام خواهد شد سیر می‌کند، در این مورد موضوع عملیات جابه‌جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) و شماره واگن که با آن تجهیزات سیر می‌کند در لیست همراه قید می‌شود.
24ـ6 ـ تجهیزات جانبی متعلق به یک راه‌آهن باید بلافاصله بعد از تخلیه بار در مقصد و یا عملیات جابه‌جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) در ایستگاههای مرزی از سوی راه‌آهن مقصد به راه‌آهن مالک برگردانده شود. راه‌آهن مقصد و راه‌آهنهای عبور(ترانزیت) این تجهیزات را در برگشت فقط برای بارهای به مقصد راه‌آهن مالک می‌تواننداستفاده کنند.
تجهیزات جانبی که متعلق به فرستنده‌ها می‌باشد جزو بار است و در ترازنامه‌ها در نظرگرفته نمی‌شود. بعد از رسیدن تجهیزات جانبی به مقصد که متعلق به فرستنده می‌باشد آنها را در اختیار گیرنده بار می‌گذارند.
24ـ7ـ تجهیزات جانبی که برای بارگیری در برگشت استفاده می‌شود می‌تواند از هر ایستگاه مرزی عبور کند، تجهیزات جانبی که در برگشت استفاده نمی‌شود باید از کوتاه‌ترین مسیر به راه‌آهن مالک برگردانده شود.
تجهیزات جانبی که در تملک راه‌آهن می‌باشد مجاناً و حتی‌الامکان با سرعت بالا برگردانده می‌شود. در راه برگشت، تجهیزات جانبی با تنظیم لیست مطابق 24ـ3 به‌عنوان خرده بار یا بار دربست، بسته به تعداد آنها حمل می‌شود.
برزنتها در هنگام استفاده نشدن باید خشک و با طناب بسته شود و طوری چیده باشند که نشانه راه‌آهن و شماره برزنت دیده شود. طنابها و سیمها نیز داخل برزنت گذاشته شود. برزنتهایی که در راه‌آهن مالک به‌صورت عبور (ترانزیت) از چند راه‌آهن عودت داده می‌شود باید توسط راه‌آهن استفاده‌کننده مهر (پلمپ) شود.
در تحویل این برزنتها از یک راه‌آهن‌عبوری(ترانزیتی) به راه‌آهن‌عبوری(ترانزیتی) دیگر وضعیت آنها مدنظر قرار نمی‌گیرد فقط مهرها (پلمپها) کنترل می‌شود. به‌جز آخرین راه‌آهن تحویل‌دهنده (که با راه‌آهن مالک تحویل می‌دهد) که با نماینده راه‌آهن مالک وضعیت برزنتها را بررسی می‌کنند.
اگر برزنتها داخل واگن حمل می‌شود مهر (پلمپ) کردن خود واگن کافی می‌باشد، در تحویل این برزنتها از یک راه‌آهن عبوری(ترانزیتی) به راه‌آهن عبوری(ترانزیتی) دیگر فقط مهر (پلمپ) کنترل می‌شود به جز آخرین راه‌آهن عبوری (ترانزیتی) که برزنتها را به راه‌آهن مالک تحویل می‌دهد که نمایندگان دوطرف وضعیت برزنتها را نیز کنترل می‌کنند. اگر آسیبهایی در ابعاد برزنت مشاهده شود که در ماده 24ـ13 به آنها اشاره شده است نمایندگان دو طرف در صد آسیب را تعیین کرده و آن را در کلیه نسخه‌های لیست همراه و لیست تحویل قید می‌کنند.
در لیسـت همراه و لیـست تحویل از روی مهرها (پلمپها) اسم راه‌آهن شماره مهر (پلمپ) تاریخ و ایستگاه فرستنده برزنت نوشته می‌شود. این اطلاعات از طرف تحویل‌دهنـده امضاء می‌شود و با مهرهای تاریخدار ایستگاههای مرزی دو طرف تأیید می‌شود.
24ـ 8 ـ تجهیزات جانبی که برای حمل بار در واگنها مطابق بند 15ـ 5 استفاده شده بود (پاراگرافهای 5 و 6) در ارتباطات حمل ‌و نقل مستقیم به حساب راه‌آهن گیرنده شست ‌و شو و ضدعفونی شده و تحویل داده می‌شود، راه‌آهن گیرنده تجهیزات جانبی حق دارد از پذیرش تجهیزات جانبی شسته نشده و ضدعفونی نشده امتناع ورزد.
24ـ 9ـ تجهیزات جانبی در حمل‌ و نقل بین‌المللی بدون دریافت حق‌استفاده، تحویل می‌شود. جهت هرروز تأخیر بیشتر از حد مقرر برزنتها، راه‌آهن استفاده‌کننده به راه‌آهن مالک هزینه‌های مندرج در بند 9 پیوست 46 مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) پرداخت می‌نماید.
طبق فرم، برزنتها می‌تواند چهارده روز در راه‌آهن مقصد و شش ‌روز در هر راه‌آهن عبوری (ترانزیتی) از پرداخت حق‌التأخیر معاف باشد.
برای راه‌آهنهای با عرض 1520 میلیمتر و راه‌آهن چین برزنتها باید در راه‌آهن مقصد و راه‌آهنهای عبور (ترانزیت) روزانه 200 کیلومتر طی کنند و در ایستگاههای تخلیه و یا ایستگاههای که در آن جابه‌جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) انجام می‌گردد حداکثر شش روز توقف منظور می‌شود. فاصله طی شده برزنتها در راه‌آهن مقصد در لیست همراه توسط ایستگاه مقصد تأیید می‌شود. در موارد محاسبه مدت حرکت برزنتها، روز تحویل گرفتن و روز تحویل دادن آن روی هم رفته یک روز محاسبه می‌شود.
24ـ10ـ تجهیزات جانبی که در مدت چهارماه به راه‌آهن مالک برگردانده نشده است گم شده به حساب می‌آید.
راه‌آهن استفاده‌کننده باید راه‌آهن مالک را در مورد گم شدن تجهیزات جانبی مطلع سازد و هزینه‌های آنها را مطابق فهرست بهای مندرج در پیوست 6 مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) پرداخت کند.
اگر راه‌آهن استفاده کننده در مورد گم شدن تجهیزات جانبی به راه‌آهن مالک اطلاع ندهد، راه‌آهن مالک صورتحساب تجهیزات گم شده را به راه‌آهن استفاده‌کننده می‌فرستد. هزینه‌های تجهیزات جانبی که در فهرست بها مشخص نشده است مطابق نرخهای راه‌آهن مالک پرداخت می‌شود.
تجهیزات جانبی گم شده از لیست ترازنامه حذف می‌شود.
24ـ11ـ راه‌آهن فرستنده بار باید آن را با تجهیزات جانبی سالم ارسال نماید و راه‌آهن استفاده‌کننده باید تجهیزات را خوب نگهداری نموده و سالم برگرداند.
24ـ12ـ در مواردی که تجهیزات جانبی آسیب می‌بیند راه‌آهن استفاده‌کننده باید آن را با نیروهای خود و به حساب خود تعمیر کند.
24ـ13ـ اگر تجهیزات جانبی از طرف راه‌آهن استفاده‌کننده به‌صورت آسیب دیده برگردانده شود میزان آسیبها در لیست تحویل و لیست همراه قید می‌شود.
میزان آسیبها و مبالغ هزینه‌های مربوطه به شکل زیر می‌باشد:
24ـ13ـ1ـ برزنتها
در موارد آسیب بین 10 الی 25% ـ 10% قیمت برزنتها در موارد آسیب بین 25 الی 60%ـ 25% قیمت برزنتها
24ـ13ـ2ـ تجهیزات جانبی دیگر.
در موارد آسیب 25 الی 60%ـ 35% قیمت آنها
اگر تجهیزات جانبی بیش از 60% آسیب ببیند آنها گم شده به حساب می‌آید.
تعمیر برزنتها با آسیب کمتر از 10% و تجهیزات کمتر از 25% به حساب راه‌آهن مالک انجام می‌پذیرد.
24ـ14ـ در صد آسیب تجهیزات جانبی توسط نمایندگان طرفین تحویل دهنده و گیرنده در محل تحویل انجام می‌گیرد. تعداد تجهیزات از کار افتاده در لیست مبادله نوشتـه می‌شود. علاوه ‌براین در مورد تجهیزات آسیب‌دیده در لیـست همراه و در سـتون « ملاحظات» درصد آسیب و نام راه‌آهنی که در آن آسیب رخ داده است درج می‌شود. این ملاحظات با امضاء نمایندگان طرفین تحویل دهنده و گیرنده تأیید می‌شوند و برروی آنها مهر تاریخ‌دار ایستگاههای مرزی زده می‌شود.
24ـ 15ـ صورتحساب جهت تجهیزات آسیب‌دیده، گم‌شده و یا به تأخیر افتاده فرستاده می‌شود.
24ـ16ـ اگر تجهیزات جانبی گم شده در مدت یک سال از روز گم شدن پیدا شود و به راه‌آهن مالک برگردانده شود راه‌آهن مالک هزینه‌های دریافتی با کسر 6% برمی‌گرداند، 6% مذکور از لحظه اطلاع دادن در مورد گم شدن تجهیزات تا لحظه برگشت آنها محاسبه می‌شود.
ماده 25ـ بارگنجها (کانتینرها)
25ـ1ـ در حمل‌ونقل بین‌المللی، بارگنجهای (کانتینرهای) زیر مورد قبول می‌باشد:
ـ با حجم زیر 3 مترمکعب و با وزن ناخالص 5/2 الی 5 تن [بارگنجهای (کانتینرهای) متوسط]
ـ با حجم 1 الی 3 متر مکعب با وزن ناخالص 5/2 تن [بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک]
بارگنجهای(کانتینرهای) دیگر من‌جمله بارگنجهای (کانتینرهای) اختصاصی (یخچالدار، حمل مشتقات نفتی، سیمان و غیره)
در مواردی مورد قبول می‌باشد که طرفهای شرکت کننده در حمل‌ونقل بین خود توافقنامه‌ای در این رابطه داشته‌باشند.
بارگنجهای (کانتینرهای) متوسط از کلیه ایستگاههای باز (مفتوح) برای حمل‌ونقل بارگنجی (کانتینری) می‌تواند ارسال شود اما مقصد باید به ایستگاههایی که لیست آنها در توافقنامه توسط راه‌آهنهای شرکت کننده تعیین گردیده باشند.
بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک می‌تواند بین کلیه ایستگاههای باز (مفتوح) جهت عملیات باری حمل شود به استثناء:
ـ بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک با وزن ناخالص 5/1 تن و در ارتباطات از راه‌آهن بلغارستان و لهستان با وزن بیش از 25/1 تن.
ـ بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک با جابه‌جایی از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) به مقصد راه‌آهنها با عرض 1520 میلیمتر و راه‌آهن چین. این بارگنجها (کانتینرها) فقط به ایستگاههایی که لیست آنها در توافقنامه راه‌آهنهای شرکت‌کننده در حمل‌ونقل درج شده است فرستاده می‌شود.
حمل بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک و متوسط به راه‌آهن ویتنام ممنوع می‌باشد.
بارگنجها (کانتینرها) باید مناسب برای جابه‌جایی توسط جرثقیل باشد. علاوه‌ براین بارگنجهای (کانتینرهای) کوچک باید مجهز به دستگاه گردان (غل دهنده) باشد.
بارگنجها (کانتینرها) باید سلامتی بارهای داخل آن را تأمین کند.
25ـ2ـ بارگنجها (کانتینرها) باید دارای علامتها و نوشته‌های زیر باشد:
25ـ2ـ1ـ نام راه‌آهن مالک
25ـ2ـ2ـ شماره
25ـ2ـ3ـ ظرفیت
25ـ2ـ4ـ وزن خالی
25ـ2ـ 5 ـ حجم برحسب مترمربع
علاوه ‌براین بر روی بارگنجها (کانتینرها) علامتها و نوشته‌هایی که راه‌آهن مالک تعیین کرده است درج می‌گردد.
25ـ3ـ ایستگاه مبدأ جهت هر بارگنج (کانتینر) لیست همراه را تنظیم می‌کند که تا برگشت بارگنج (کانتـینر) به راه‌آهن مالک همراه بارگنج (کانتینر) سیر می‌کند(1) لیست همراه مطابق پیوست 13 مقررات استفاده از واگنها در حمل ‌و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) تهیه می‌گردد.
در لیست همراه بارگنج (کانتینر) در ستون بارگنج (کانتینر) شماره آن و راه‌آهن مالک، در ستون « ملاحظات» نوع بارگنج (کانتینر) (فلزی یا چوبی) ظرفیت و حجم در ستون « عنوان بار» خالی و یا حاوی بار بودن آن قید می‌شود به لیست همراه شماره و زنجیره (سریال) داده می‌شود.
داخل بارنامه در ستون « اسم بارها» شماره لیست همراه نوشته می‌شود.
اگر به دلایلی ایستگاه اعزام کننده، لیست همراه بارگنج (کانتینر) را تنظیم نکرده باشد و یا لیست گم شده باشد ایستگاه مرزی تحویل‌دهنده موظف است لیست جدیدی با قید « المثنی» تنظیم نماید.
25ـ4ـ تحویل بارگنج (کانتینر) از یک راه‌آهن به راه‌آهن دیگر با تنظیم لیست تحویل انجام می‌گیرد که مطابق فرم پیوست (7) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) نوشته می‌شود.
لیست تحویل توسط راه‌آهن تحویل دهنده در چهار نسخه نوشته می‌شود که هر طرف دو نسخه از آن را دریافت می‌کند.
بارگنجها (کانتینرها) بعد از امضاء و زدن مهر تاریخدار در لیست تحویل توسط نمایندگان طرف گیرنده تحویل داده به حساب می‌آید.
25ـ 5 ـ بازدیدهای فنی و تجاری بارگنجها (کانتینرها) که بر روی واگنهای مسطح قرار دارد یا مطابق پاراگراف ماده 15ـ4 همزمان با بازدید واگن و به‌صورت جداگانه که در توافقنامه‌های مرزی پیش‌بینی گردیده انجام می‌پذیرد. بازدید بارگنجها (کانتینرها) که در واگنهای مسقف بارگیری شده است مطابق مقررات مرزی انجام می‌پذیرد.
ایستگاه مرزی حق دارد بارگنجهای (کانتینرهای) تمیز نشده و ضدعفونی نشده را قبول نکند. در مواردی‌که در پاراگراف ماده 15ـ 5 (بند 5 و 6) مشخص شده است بارگنجها (کانتینرها) باید ضدعفونی شود.
25ـ6 ـ تحویل بارگنجها (کانتینرها) از یک راه‌آهن به راه‌آهن دیگر در موارد زیر که ایمنی حرکت و همچنین سلامتی بار به مخاطره می‌افتد منع می‌شود:
25ـ6 ـ1ـ آسیبهای دیوارها، درها، سقف و کف بارگنج (کانتینر) که امکان دسترسی به بار را فراهم می‌کند.
25ـ6 ـ2ـ خرابیهای کلید و گیره‌های درها که ورود به داخل بارگنج (کانتینر) را بدون آسیب به مهر (پلمپ) امکان‌پذیر می‌نماید.
25ـ6 ـ3ـ خرابیهای سقف، پاره شدن ورقها، سوراخها و جدا شدن دیوارها در لبه‌ها.
25ـ6 ـ4ـ خرابیهای حلقه‌های کششی و گیره‌ها.
25ـ6 ـ 5 ـ قطع شدن نوار کششی.
خرابیهای ذکر شده را راه‌آهنی که این آسیبها در آن به وقوع پیوسته است به‌حساب خود و بدون تغییر در ساختمان بارگنج (کانتینر) انجام می‌دهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) برای راه آهنهای با عرض 1520 میلیمتر و راه آهن مغولستان ایستگاه تحویل دهنده مرزی به جای ایستگاه اعزام منظور می‌گردد.
تعمیرات دوره‌ای بارگنجها (کانتینرها) در راه‌آهن مالک بارگنجها (کانتینرها) انجام می‌‌پذیرد. بارگنجهای (کانتینرهای) اختصاصی را می‌توان جهت تعمیر با توافق جداگانه به راه‌آهن مالک ارسال نمود.
اگر به راه‌آهن مالک و یا راه‌آهن ترانزیت کانتینر آسیب‌دیده کوچک و یا متوسط تحویل داده می‌شود وضعیت آن در صورت جلسه‌ای مطابق فرم پیوست 2 مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) منعکس می‌شود. این صورتجلسه توسط طرف گیرنده تنظیم و از طرف نمایندگان هردو طرف امضاء می‌شود. مسؤولیت جهت خرابیها و کمبودهای مندرج در صورتجلسه برعهده راه‌آهن استفاده کننده می‌باشد. صورتجلسه مزبور مبناء محاسبات بین راه‌آهن استفاده کننده و راه‌آهن مالک قرار می‌گیرد. محاسبات بین راه‌آهنهای بلاروس، بلغارستان، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مولداوی، لهستان، روسیه، رومانی، اسلواکی، اوکراین و استونی مطابق فرم پیوست 16 مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) انجام می‌پذیرد.
25ـ7ـ راه‌آهنهای مقصد و یا عبور (ترانزیت) می‌توانند بارگنجها (کانتینرها) را مطابق 25ـ1 مجدداً به ایستگاههای راه‌آهن مالک و یا ایستگاههای راه‌آهن مسیر اگر نزدیکتر از راه‌آهن مالک قرار دارند بارگیری کنند. تحویل بارگنجها (کانتینرها) به راه‌آهن غیرعضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) با کسب اجازه از راه‌آهن مالک امکان‌پذیر می‌باشد.
25ـ 8 ـ بارگنجهای (کانتینرهای) خالی باید مطابق لیست همراه اولیه به راه‌آهن مالک مجاناً و حتی‌الامکان با سرعت بالا برگردانده شود.
25ـ9ـ مدت گردش بارگنجها (کانتینرها) به شرح زیر تعیین گردیده است.
25ـ9ـ1ـ در راه‌آهن مقصد دوازده شبانه روز.
25ـ9ـ2ـ در راه‌آهن عبور (ترانزیت)، شش شبانه روز در یک جهت اگر بارگنجها (کانتینرها) فاصله‌های طولانی را طی می‌کند (یعنی بیش از 500 کیلومتر رفت و برگشت) مبناء محاسبات 130 کیلومتر در روز منظور می‌گردد.
روز تحویل و روز قبول روی‌هم رفته یک روز به حساب می‌آید.
25ـ10ـ در مواردی‌که گردش بارگنجها (کانتینرها) بیش از زمانهای مقرر شود راه‌آهن مقصد و راه‌آهنهای عبور (ترانزیت) خسارت تأخیرات را مطابق بندهای 10 و 11 پیوست 46 مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) و به راه‌آهن مالک پرداخت می‌کنند.
25ـ11ـ اگر بارگنج (کانتینر) آتش بگیرد و از بین رود، بشکند و یا بعد از گذشت شش ماه از مدتهای مقرر در بند 25ـ13 به راه‌آهن مالک برگردانده نشود گم شده به‌حساب می‌آید.
در مورد هر بارگنج (کانتینر) گم شده راه‌آهن استفاده کننده راه‌آهن مالک را با ذکر اسم راه‌آهن مالک و شماره بارگنج (کانتینر) مطلع می‌سازد.
25ـ12ـ راه‌آهن مالک در عرض سی روز بعد از دریافت اطلاعیه در مورد گم شدن بارگنج (کانتینر) به راه‌آهن گم‌کننده بارگنج (کانتینر) صورتحساب ارزش بارگنج (کانتینر) را ارائه می‌دهد.
اگر پیش از انقضاء مهلت مذکور در بند ماده 25ـ11 از راه‌آهن استفاده‌کننده اطلاعیه‌ای در مورد گم شدن بارگنج (کانتینر) نرسیده باشد راه‌آهن مالک صورتحساب مربوطه را به راه‌آهن گم‌کننده بارگنج (کانتینر) ارائه می‌کند. خسارتهای بابت بارگنجهای (کانتینرهای) گم شده مطابق نرخهای مندرج در پیوست 6 مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) محاسبه می‌شود.
با توافق راه‌آهن مالک بارگنج (کانتینر) گم شده را می‌توان با بارگنج (کانتینر) دیگر جایگزین کرد.
25ـ13ـ در مورد گم شدن بارگنج (کانتینر)، پرداخت هزینه‌های تأخیر از روز ارسال اطلاعیه و اگر اطلاعیه‌ای وجود نداشته باشد بعد از ده ماه از مهلتهای تعیین شده در بند 25ـ12 قطع می‌شود.
25ـ14ـ اگر بارگنجها (کانتینرها) در مدت یک سال از روز گم شدن پیدا شود و به راه‌آهن مالک برگردانده شود راه‌آهن مالک خسارتهای دریافتی را با کسر 6% برمی‌گرداند.
این 6% از روز اطلاع یافتن در مورد گم شدن بارگنج (کانتینر) تا روز برگشت محاسبه می‌گردد.
ماده 26ـ تخته‌ها (پالتها)
26ـ1ـ جهـت گردش در حمل ‌و نقل بین‌المللی باری، تخـته‌های (پالتهای) زیر
مجاز است:
26ـ1ـ1ـ تخته‌های (پالتهای) چهار طرف چوبی با ابعاد 800×1200 میلیمتر.
26ـ1ـ2ـ تخته‌های (پالتهای) جعبه‌ای فولادی چهار طرفه با ابعاد 1200×800 میلیمتر.
تخته‌ها (پالتها) باید واجد شرایط فنی زیر که در یادداشتهای سازمان همکاری راه‌آهنها (اُ.اس.جی.دی) آمده است باشد:
برای تخته‌های (پالتهای) مسطح چوبی با ظرفیت 1000 کیلوگرم مطابق یادداشت
(1/591 P.O) سازمان همکاری راه‌آهنها ( اُ.اس.جی.دی )
برای تخته‌های (پالتهای) جعبه‌ای فولادی روباز در حمل ‌و نقل بین‌المللی با مساحت کف 200×800 مطابق یادداشت (1/591 P.O) سازمان همکاری راه‌آهنها (اُ.اس.جی.دی) در ارتباطات بین اعضاء ناوگان اروپایی تخته‌ها (پالتها) باید واجد شرایط فنی ناوگان اروپایی باشد.
26ـ2ـ تخـته‌ها (پالتها) فقط به ایسـتگاههایی فرستاده می‌شود که لیست آنها در « مقررات حمل بار توسط تخته‌ها (پالتها)» آمده است (پیوست توافقنامه که راه‌آهنهای جداگانه‌ای در حمل بار در آن شرکت دارند).
26ـ3ـ تحویل تخته‌های (پالتهای) حاوی بار و خالی از یک راه‌آهن به راه‌آهن دیگر به‌صورت تبادل پایاپای، با ارزش برابر جداگانه برای هر نوع انجام می‌پذیرد.
در موقع تحویل، تخته‌ها (پالتها) باید قابل استفاده و عاری از معایب مندرج در پیوست 45 مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) باشد.
26ـ4ـ تحویل تخته‌های (پالتهای) خالی و حاوی بار در ایستگاههای مرزی با تنظیم لیست تحویل مطابق پیوست (7) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد. این لیست توسط طرف تحویل دهنده در چهار نسخه تنظیم می‌شود و هرطرف دو نسخه آن را دریافت می‌کند.
از لحظه امضاء لیست تحویل توسط نمایندگان طرف گیرنده و با زدن مهر تاریخ‌دار تخته‌ها (پالتها) تحویل داده به‌شمار می‌آید.
اطلاعات در مورد تعداد و نوع تخته‌ها (پالتها) تحویل داده شده از پیوست لیست برداشته می‌شوند. حمل‌ونقل تخته‌های (پالتهای) خالی بابت تسویه حساب بین راه‌آهنهای مجاور مجاناً و با تنظیم بارنامه مطابق توافقنامه‌ای که طرفهای شرکت کننده حمل‌ونقل آن را قبول کرده‌اند انجام می‌گیرد.
بارنامه‌ها فقط برای تخته‌های (پالتهای) خالی و فقط بین ایستگاههای نزدیک مرزی که تسویه حساب بین آنها انجام می‌پذیرد، تنظیم می‌شود.
26ـ 5 ـ کنترل ماهیانه تحویل تخته‌ها (پالتها) براساس نوع آنها توسط ایستگاههای مرزی دوطرف مطابق ترازنامه‌های فرم(8) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) انجام می‌گیرد.
ترازنامه ماهیانه توسط طرف تحویل دهنده در تاریخ اول ماه بعدی در چهار نسخه تنظیم می‌شود که هرطرف دو نسخه آن را دریافت می‌کند.
ترازنامه‌ها توسط نمایندگان دو طرف امضاء می‌شود و با مهر تاریخدار ایستگاههای مرزی تأیید می‌شود.
برای کنترل روزانه تحویل تخته‌ها (پالتها) هر طرف ترازنامه روز را در یک نسخه تنظیم نموده و نتیجه تحویل روزانه تخته‌ها (پالتها) بین نمایندگان دو طرف و برای انواع آنها توافق می‌گردد.
برمبنای ترازنامه‌های روزانه که در ایستگاههای مرزی تنظیم می‌شود بدهی متقابل برای انواع مختلف تخته‌ها (پالتها) تعیین می‌گردد.
26ـ6 ـ بدهی ماهیانه باید به‌صورت پایاپای تا آخر ماه تسویه گردد.
اگر در طی این مدت بدهی تسویه نگردد بدهکاری را باید با نرخهای مندرج در پیوست (6) مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) پرداخت نمود.
26ـ7ـ برمبنای بدهیهای روزانه گزارش جامع آخر ماه تنظیم می‌شود که یک نسخه از ترازنامه‌های ایستگاههای مرزی پیوست آن می‌گردد که در آن میزان بدهی با امضاء نمایندگان دوطرف تأیید می‌شود.
این گزارش به راه‌آهن بدهکار فرستاده می‌شود که اقدامات لازم را جهت تسویه‌نمودن بدهیهای خود به‌عمل آورد.
تخته‌هایی (پالتهایی) که بدهی بابت آنها پرداخت‌شده است از ترازنامه خط زده می‌شود.
26ـ 8 ـ محـاسبه هزینه تخته‌های (پالتهای) تسویه نشده به‌صورت پایاپای، مطابق « مقررات محاسبات» انجام می‌گیرد.
26ـ9ـ محاسبه و تبادل تخته‌ها (پالتها) بین راه‌آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و) که در ضمن عضو ناوگان تخته‌های (پالتهای) اروپا می‌باشد مشمول « توافقنامه و مقررات تبادل تخته‌های (پالتهای) مسطح با ابعاد 1200×800 در حمل‌ونقل بین‌المللی» می‌گردد.
پیوست 1
(مربوط به بندهای 4ـ2و 2ـ1)
مشخصات فنی جهت ناوگان واگنهای مسافری در حمل‌ و نقل بین‌المللی
1ـ مقررات عمومی
1ـ1ـ مقطع عرض واگنها باید مطابق ابعاد راه آهنها در کل طول مسیر باشد (نقشه1) عبور واگنهای خارج از ابعاد یک و یا چند راه‌آهن می‌تواند با کسب مجوز قبلی از طرف راه‌آهن فرستنده با تعیین مسیر حرکت انجام پذیرد.
1ـ2ـ فاصله کلیه قسمتهای قلاب و تجهیزات اتصال (زنجیر قلابها، لوله خرطومی و غیره) در موارد غیر کاری نباید کمتر از 140 میلیمتر از سطح ریل باشد اگر احتمال آن می‌رود که بعضی از قسمتها فاصله‌ای کمتر از رقم ذکر شده خواهد داشت باید گیره‌های مربوطه جهت جلوگیری از افتادن قسمتها تعبیه گردد.
1ـ3ـ نزدیکی اجزاء برق نسبت به سطح بالای ریل نباید کمتر از 100 میلیمتر باشد.
1ـ4ـ فاصله محورهای بوژی باید کمتر از 2000 میلیمتر باشد واگنها باید قابلیت عبور از قوسهای با شعاع 150 متر داشته باشد.
1ـ 5 ـ واگنهایی که در حمل‌ونقل بین‌المللی مورد قبول واقع شده است و مطابق ابعاد راه‌آهنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر باشد، باید علامت «MC» داشته باشد. واگنهایی که مطابق ابعاد «O-BM» است باید علامت «MC-O» و واگنهایی که مطابق ابعاد «BM ـ1» است باید علامت «MC ـ1ت» داشته باشد. علامتهای ذکر شده با رنگ سفید در وسط دوطرف واگن نوشته می‌شود.(1)
1ـ6 ـ واگنهای مجهز به قلاب زنجیری جهت کار مسؤول اتصال باید فاصله
400 میلیمتر آزاد بین وجه جانبی قلاب و سینی ضربه گیر (تامپون) داشته باشد.
فاصله آزاد در طول بین سـطح ضربه‌ای سینـی ضـربه‌گیر (تامـپون) و تیرسـر ضربه‌گیر (تامپون) حداقل 300 میلیمتر باشد. دیوارهای جلویی واگن در فاصله بین ضربه‌گیر (تامپون) و قلاب زنجیری در ارتفاع 2000 میلیمتر نباید اجزاء برجسته داشته باشد.
1ـ7ـ به‌خاطر ویژگیهای ساختمان واگنهای چینی و کره دموکراتیک، مسأله در مورد اتصال واگنهایی که مسیر مستقیم (بدون جابه‌جایی مسافر از واگن به واگن دیگر) باید بین طرفهای ذی‌نفع توافق گردد.
2ـ چرخها و محورها
2ـ1ـ چرخها باید طوقه (بانداژ) پیوسته داشته و یا نورد یک پارچه (مونوبلوک) و یاتاقان غلتکی (رولر برینگی) باشد. مرکز محورهای طوقه (بانداژ) چرخها باید دیسکی و فولادی باشد.
پوشش رنگی و یا وجود انواع روغنها برروی طوقه طوقه‌ها (بانداژها) و یا چرخهای نورد یک پارچه (مونوبلوک) منع می‌گردد.
2ـ2ـ فاصله افقی بین بدنه داخلی یک چرخ تا بدنه داخلی چرخ دیگر برای راه‌آهنهای با عرض 1435 میلیمتر باید 3ـ/+1360 میلیمتر و برای راه‌آهن با عرض 1520 میلیمتر 3ـ /+1440 میلیمتر می‌باشد.
در راه‌آهنهای چین و کره دموکراتیک این فاصله برای چرخهای با عرض 127 الی 135 میلیمتر باید 3ـ/+1353 میلیمتر و برای چرخهای با عرض 136 میلیمتر و بالا
3ـ/+ 1353 میلیمتر باشد.
2ـ3ـ حداقل وحداکثرعرض طوقه (بانداژ) چرخ نورد یک پارچه (مونوبلوک) 130 و140 میلیمتر می‌باشد.
2ـ4ـ ضخامت طوقه (بانداژ) بر روی دایره گردش باید بیش از 35 میلیمتر باشد. به‌روی چرخهای نورد یک پارچه (مونوبلوک) حداقل ضخامت قسمتهایی که جایگزین طوقه (بانداژ) شده است با فرورفتگی در طرف بیرونی چرخ حکاکی می‌گردد که همیشه باید دیده شود.
2ـ 5 ـ ارتـفاع نوک طوقه (بانداژ) و یا چرخ نورد یک پارچه (مونوبلوک) نسبت به سطح دایره چرخش باید بین 25 الی 36 میلیمتر باشد (حداقل و حداکثر)
2ـ6 ـ عرض طوقه (بانداژ) و طوقه چرخ نورد یک پارچه (مونوبلوک) برای راه‌آهنهای اروپایی 1435 میلیمتری که در فاصله 10 میلیمتر به طرف بیرون از دایره گردش اندازه‌گیری می‌شود باید کمتر از 22 باشد.
فاصله از وجه بیرونی طوقه یک چرخ تا وجه بیرونی چرخ دیگر که در ارتفاع
10 میلیمتر پایین‌تر از دایره چرخش اندازه‌گیری می‌شود باید حداکثر 1426 و حداقل 1410 میلیمتر باشد.
حداقل فاصله شامل محورهای میانی واگنهای بدون بوژی و یا محورهای میانی بوژی نمی‌گردد.
جهت واگنهای خطوط 1520 میلیمتری عرض طوقه (بانداژ) چرخ که در ارتفاع
18میلیمتری نوک طوقه (بانداژ) اندازه‌گیری می‌شود حداقل 23 و حداکثر 25میلیمتر می‌باشد.
جهت واگنهای چین و کره دموکراتیک عرض طوقه چرخ که در ارتفاع 15 میلیمتری نوک آن اندازه‌گیری می‌شود حداقل 23 میلیمتر و حداکثر 24 می‌باشد.
تیزی طوقه (بانداژ) چرخ مجاز نمی‌باشد برای واگنهای اروپایی و با عرض خط 1435 میلیمتر اندازه (PR) که به‌وسیله اندازه‌گیر (شابلون) روی طوقه (بانداژ) اندازه‌گیری می‌شود باید بیش از 5/6 میلیمتر باشد. ضمناً درسطح نوک هدایت کننده طوقه تا دو میلیمتر پایین‌تر از آن هیچگونه برآمدگی نوک تیز نباشد (پیوست 42 مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ونقل بین‌المللی (پ.پ.و))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بر روی واگنهایی که بین راه آهنهای چین، روسیه،کره دموکراتیک، ویتنام و مغولستان رفت و آمد می‌کنند علامتهای دیگری که در مورد آنها توافق حاصل گردیده نوشته می‌شود.
2ـ7ـ سایش طوقه (بانداژ) بر روی دایره گردش چرخ برای قطارهایی با سرعت تا 100کیلومتر در ساعت حداکثر 6 میلیمتر و برای واگنهایی که با سرعتهای بالای 100کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنند حداکثر 5 میلیمتر مجاز می‌باشد.
این مورد شامل واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر نمی‌شود.
2ـ 8 ـ معایب زیر جهت چرخها و محورها مورد قبول نیست:
2ـ 8 ـ1ـ ترکهای طولی و عرضی بر روی هر قسمتی از محور.
2ـ 8 ـ2ـ محلهای ساییده شده بر روی محوری که دارای تیزی و یا فرورفتگی با عمق (1) میلیمتر است.
سایش محور از طرف میله‌های ترمز مجاز نمی‌باشد.
2ـ 8 ـ3ـ ترکها بر روی (بانداژ) و یا طوقه و مرکز چرخ.
2ـ 8 ـ4ـ شکستگی (بانداژ) یا طوقه.
2ـ 8 ـ 5 ـ شل شدن طوقه (بانداژ) و چرخ بر روی محور و یا مرکز چرخ.(1)
علائم شل شدن طوقه (بانداژ) به شرح زیر می‌باشد:
2ـ 8 ـ 5 ـ1ـ صدای بم در اثر ضربه چکش به طوقه (بانداژ)
2ـ 8 ـ 5 ـ2ـ عدم تطبیق گودالهای کنترل بر روی طوقه (بانداژ) و در محور چرخ (اگر وجود داشته باشد)
2ـ 8 ـ 5 ـ3ـ شل شدن حلقه سفت کننده طوقه (بانداژ)
2ـ 8 ـ 5 ـ4ـ زنگ زدگی بین طوقه (بانداژ) و محور چرخها در طول بیش از یک سوم محیط.
2ـ 8 ـ6 ـ بریدگی چرخ نورد یک پارچه (مونوبلوک) و طوقه (بانداژ) به عمق (1) میلیمتر و یا در طول 60 میلیمتر.
2ـ 8 ـ7ـ خردشدن سطح گردش طوقه و یا چرخ نورد یک پارچه (مونوبلوک) درطول 25میلیمتر (به وجودآمدن‌حفره‌ها درسطح‌گردش‌چرخ) ویا درعمق 3 میلیمتر.
2ـ 8 ـ 8 ـ برش عمودی طوقه بالای 18 میلیمتر.
2ـ 8 ـ 9ـ تیزی طوقه (بانداژ)(2)
2ـ 8 ـ10ـ تراکم فلز بر روی سطح گردش طوقه (بانداژ) (مانند جوش) باید در طول کمتر از 60 میلیمتر و در ارتفاع بیش از 1 میلیمتر.
2ـ 8 ـ11ـ برای چرخهایی که طوقه (بانداژ) با فشار (پرس) روی چرخ قرار گرفته مجاز نمی‌باشد.
2ـ 8 ـ11ـ1ـ وجود وسایل جابه‌جایی عرضی طوقه (بانداژ) نسبت به مرکز چرخ (این در مواردی‌است که حلقه ضامن، شل‌شده، ترک‌خورده و یا تغییر شکل یافته باشد).
2ـ 8 ـ11ـ2ـ وجود ترک در حلقه ضامن، اگر برای سفت کردن حلقه ضامن (تثبیت‌کننده) گره‌ای پیش‌بینی شده است نبود بست و اتصالات (فیکساتور) قابل قبول نیست. بر روی چرخها نباید آثاری از جابه‌جایی نسبت به محور مشاهده شود. نشت روغن بین محور چرخها و توپی هسته چرخها دال بر جابه‌جایی چرخ نسبت به محور نمی‌باشد و نیازی به دلایل دیگر جهت اثبات دارد.
3ـ بوژیها و فنرها
3ـ1ـ خرابیهای زیر در بوژیها و فنرها مجاز نمی‌باشد:
3ـ1ـ1ـ فاصله بین سرسره‌ها در مجموع برای دوطرف نباید بیش از 6 میلیمتر و کمتر از 2 میلیمتر باشد، برای واگنهای عرض خط 1520 میلیمتر بر روی بوژیها
«EEN KB3ـ» این فاصله‌ها باید صفر باشد.
3ـ1ـ2ـ شکستن سرسره‌ها
3ـ1ـ3ـ شکستن پاشنه و زیر پاشنه بوژی (یاتاقان تحتانی نافی)
3ـ1ـ4ـ ترکها در قطعات تعلیق فنری و مبدی و دسته نگهدارنده ضربه‌گیرهای هیدرولیکی گیره‌های حفاظتی و همچنین خرابیهای دیگر در گیره‌ها و اتصالات آنها.
3ـ1ـ 5 ـ ترکها بر روی جعبه یاتاقانها و خرابیهای در اتصالات آنها.
3ـ1ـ6 ـ شکستن و یا ترک برداشتن ورقهای فنرها و یا شکستن فنرلولها.
شل شدن و یا ترک برداشتن بستهای ورقهای فنرها، برای راه‌آهنها با عرض 1435میلیمتر به جز راه‌آهن چین و کره دموکراتیک، شکستن یکی از ورقهای فنر در فاصله یک چهارم طول ورق از وسط فنر و یا گم شدن قطعه شکسته ورق. شکستن و یا ترک خوردن ورق زیری در هر منطقه آن.
3ـ1ـ7ـ شکستن و یا ترکهای عرضی بر روی شاه تیرهای شاسی بوژی.
3ـ1ـ 8 ـ ترکهای تکیه‌گاههای مثلثی شکل بالایی جعبه یاتاقانها.
3ـ1ـ 9ـ فاصله بین فک‌ها و جعبه یاتاقانهای بوژی دو محوره نباید بیش از
8 میلیمتر در طول و در عرض باشد. این فضا در فاصله 100 میلیمتری از زیری چانه اندازه‌گیری می‌شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عملیات جوش بر روی محور چرخها منع می‌شود.
(2) برای واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر فقط اندازه «PR» به‌کار گرفته می‌شود.
3ـ1ـ10ـ در راه‌آهنهای با عرض 1435 میلیمتر به جز راه‌آهن چین و کره دموکراتیک جابه‌جایی یکی از تیغه‌های فنر بیش از 10 میلیمتر.
4 ـ جعبه یاتاقانها
4ـ1ـ خرابیهای زیر برای جعبه یاتاقانها مجاز نمی‌باشد :
4ـ1ـ1ـ ترک بدنه جعبه یاتاقانها
4ـ1ـ2ـ شکستن شانه هدایت کننده
4ـ1ـ3ـ گرم شدن جعبه یاتاقان، جعبه وقتی داغ شده به حساب می‌آید که لمس آن با دست امکان‌پذیر نمی‌باشد.
4ـ1ـ4ـ نشست و یا کجی جعبه یاتاقان که باعث تماس آن با محور می‌گردد.
4ـ2ـ در هر وضعیت، شانه هدایت کننده باید هادی جعبه یاتاقان را تحت پوشش داشته باشد.
4ـ3ـ فقدان یا خرابی سیستم باید هادی جعبه یاتاقان را تحت پوشش داشته باشد.
5 ـ دستگاههای ضربه‌گیر (تامپون)
5 ـ1ـ واگنها باید با ضربه‌گیر (تامپون) انعطاف‌پذیر مجهز گردند.
5 ـ2ـ ارتفاع محور ضربه‌گیر (تامپون) از سطح ریل نباید بیش از 1115 میلیمتر و کمتر از 1000 میلیمتر برای راه‌آهنهای با عرض 1520 میلیمتر به جز راه‌آهن مغولستان و نباید بیش از 1060 و کمتر از 980 میلیمتر برای راه‌آهنهای با عرض 1435 میلیمتر باشد. برای واگنهای دو طبقه مختص حمل ماشینهای سواری در موارد حرکت با قطارهای مسافری با حداکثر بار نباید کمتر از 960 میلیمتر باشد.
5 ـ3ـ فاصله محور به محور ضربه‌گیرها (تامپونها) نباید بیش از 1760 و کمتر از 1740 میلیمتر باشد. برای واگنهای راه‌آهنهای بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، لیتوانی، تاجیکستان، لتونی، مولداوی، روسیه، اوکراین و استونی با ابعاد «BM ـ1» این فاصله نباید بیش از 1790 و کمتر از 1740 میلیمتر باشد.
5 ـ4ـ قطر سینی‌های ضربه‌گیر (تامپون) باید بیش از 370 میلیمتر باشد.
5 ـ 5 ـ سینی ضربه‌گیر (تامپون) سمت چپ (اگر از وسط خط به واگن نگاه کنیم) باید برآمدگی داشته باشد و سمت راستی مسطح باشد. وجود هردو سینی‌های ضربه‌گیر (تامپون) برآمده در شرایطی که این برآمدگی دارای قطر کمتر از 1500 میلیمتر نباشد.
5 ـ6 ـ خرابیهای زیر برای ضربه‌گیرها (تامپونها) مجاز نمی‌باشد:
5 ـ6 ـ1ـ نبود فنر لول، واشر، مهره و پین که استوانک (سیلندر) ضربه‌گیر (تامپون) را نگه می‌دارند.
5 ـ6 ـ2ـ شکستن پنجه و یا گوشواره غلاف ضربه‌گیر (تامپون).
5 ـ6 ـ3ـ شکستن فنر لول ضربه‌گیر (تامپون).
5 ـ6 ـ4ـ ترک غلاف ضربه‌گیر (تامپون) در طول یک چهارم دایره آن.
6 ـ دستگاه کشش
6 ـ1ـ واگنها باید با دستگاههای‌کشش انعطاف‌پذیر و یا قلاب زنجیری مجهز شود.
6 ـ2ـ در موارد سیر، در راه‌آهنهای با عرض 1520 میلیمتر به جز راه‌آهن مغولستان تا ایستگاه مرزی واگنها باید دارای قلاب‌زنجیری که جوابگوی قلاب دوگانه را تأمین‌می‌کند باشد.
6 ـ3ـ خرابیهای زیر در دستگاههای کشش مورد قبول نمی‌باشد:
6 ـ3ـ1ـ ترکهای عرض، شکستن قسمتهای دستگاه کشش و قلاب.
6 ـ3ـ2ـ فقدان پیچها، مهره‌ها، گوه‌های اتصالات و پینهای قلاب.
6 ـ3ـ3ـ کجی سرقلاب، به‌طوری‌که اجازه ندهد سر یک قلاب را به روی سرقلاب دیگر انداخت و یا کجی سرقلاب که از حرکت آزادسرقلاب در واشر قلاب ممانعت می‌کند.
6 ـ3ـ4ـ کجی پیچ دستگاه انتقال نیرو و یا بازوی زنجیر قلاب که مانع پیچ کردن قلابهای دو واگن می‌شود.
6 ـ4ـ ابعاد بازوی زنجیر قلاب در نقطه تماس با سرقلاب باید به شرح زیر باشد:
6 ـ4ـ1ـ درجهت نیروی کشش، کمتر از 40 میلیمتر.
6 ـ4ـ2ـ درجهت عمود بر کشش، کمتر از 36 میلیمتر.
6 ـ 5 ـ مقاومت کششی در حد برش.
6 ـ 5 ـ1ـ برای واگنهای ساخته شده بعد از اول ژانویه 1949 (یازدهم دی‌ماه 1327) ـ 85 تن برای قلاب زنجیری و 100 تن برای قلاب کششی«ROD».
6 ـ 5 ـ2ـ برای واگنهای دیگر ـ 65 تن برای دستگاه کشش.
7 ـ دستگاه قلاب خودکار (اتوماتیک)
7ـ1ـ برای واگنهای چین وکره دموکراتیک خرابیهای قلاب خودکار (اتوماتیک)
به شرح زیرمورد قبول نمی‌باشد:
7ـ1ـ1ـ ارتفاع محور طولی قلاب خودکار (اتوماتیک) از سطح ریل کمتر از 830 میلیمتر و یا بیش از 890 میلیمتر.
7ـ1ـ2ـ اختلاف ارتفاع دو قلاب خودکار (اتوماتیک) یک واگن نسبت به دیگری بیش از 25 میلیمتر و اختلاف ارتفاع محورهای طولی قلابهای خودکار (اتوماتیک)
دو واگن مجاور بیش از 60 میلیمتر.
7ـ1ـ3ـ فاصله بین دندانه‌های بزرگ و کوچک قلاب خودکار (اتوماتیک) در حالت بسته بیش از 130 میلیمتر و در حالت باز بیش از 245 میلیمتر.
7ـ1ـ4ـ ترک در بدنه، بست اتصال و دندانه بزرگ قلاب خودکار (اتوماتیک).
7ـ1ـ 5 ـ نبود پیچها و پینهایی که قسمتهای قلاب خودکار (اتوماتیک) را تثبیت می‌کند.
7ـ2ـ برای واگنهای با عرض خط 1520میلیمتر خرابیهای زیر در قلاب خودکار (اتوماتیک) مورد قبول نمی‌باشد:
7ـ2ـ1ـ ارتفاع محور طولی قلاب خودکار (اتوماتیک) نسبت به سطح ریل کمتر از 980 میلیمتر در واگنهای‌مسافری حامل مسافر و بیش از 1080میلیمتر برای واگنهای مسافری خالی.
7ـ2ـ2ـ خرابی ضامن قلاب خودکار (اتوماتیک).
7ـ2ـ3ـ ترک در بدنه و بست اتصال قلاب خودکار (اتوماتیک)، کجی و شکستگی قطعات آن.
7ـ2ـ4ـ فقدان و یا شل‌شدن پیچها و پینهای تثبیت کننده قطعات قلاب خودکار (اتوماتیک).
7ـ2ـ 5 ـ کوتاهی زنجیر دستگاه ( درایو) جداکننده.
7ـ2ـ6 ـ اهرم انفصالی که داخل فضای اتکاء نمی‌رود.
7ـ2ـ7ـ دستگاه اصطکاک که انعطاف خود را کاملاً از دست داده است.
7ـ3ـ تردد واگنها روی خطوط راه‌آهنی 1520میلیمتر که دارای اختلاف ارتفاع بین محورهای طولی قلابهای خودکار (اتوماتیک) لوکوموتیو و واگن اول بیش از 100 میلیمتر باشد و بین محورهای ‌طولی قلابهای ‌خودکار (اتوماتیک) واگنهای مجاور بیش از 70 میلیمتر مجاز نمی‌باشد.
7ـ4ـ با توافق راه‌آهنهای عضو مقررات استفاده از واگنها در حمل‌ و نقل بین‌المللی (پ.پ.و) رفت و آمد مجموعه‌ای از واگنهایی مجاز نمی‌باشد که واگنهای انتهایی دو طرف مجموعه مجهز به قلاب زنجیری (پیچی) علاوه‌بر قلاب خودکار (اتوماتیک) هستند. واگنهای دو طرف مجهز به ضربه‌گیر (تامپون) نیز می‌شود.
8 ـ ترمزها
8 ـ1ـ واگنها باید به ترمز خودکار (اتوماتیک) مجهز باشند که با سیستم ترمز خودکار (اتوماتیک) راه‌آهنهایی که در آنها سیر خواهد کرد مطابقت داشته باشد.
کلیه شیرهای انتهایی لوله اصلی هوا که در ساختمان واگن پیش‌بینی شده است
باید مجهز به لوله خرطومی باشد.
8 ـ2ـ شیرهای انتهای واگنها به جز واگنهای چین و کره دموکراتیک باید روزنه جهت تخلیه هوا از لوله خرطومی را در موارد بسته شدن شیر داشته باشد.
8 ـ3ـ دستگیره‌های شیرهای واگن در وضعیت ترمزهای باز باید موازی با محور خط اصلی باشد و در وضعیت ترمزهای بسته باید عمود بر محور لوله‌های هوای جداشده باشد.
8 ـ4ـ دستگیره‌های شیرهای جداکننده برای دستگاههای ترمزهای بسته باید موارد زیر را دارا باشد:
8 ـ4ـ1ـ وضعیت عمود بر محور لوله هوای جداشده برای راه‌آهنهای چین وکره دموکراتیک با عرض خط 1520میلیمتر.
8 ـ4ـ2ـ وضعیت افقی برای دیگر راه‌آهنها.
8 ـ4ـ3ـ وضعیت 45 درجه سوپاپهای سریع‌‌‌العمل و تقسیم کننده‌های هوا.
8 ـ 5 ـ لوله اصلی هوا باید مجهز به شیرهای ترمز اضطراری هوا باشد که در داخل واگنها و در دید خوب و در دسترس باشد. نزدیک شیرهای ترمز اضطراری، مقررات استفاده از شیرها باید بر روی تابلو نوشته شود. این شیرها باید مهر و موم (پلمپ) شود.
8 ـ6 ـ صرف‌نظر از وجود ترمز خودکار (اتوماتیک) کلیه واگنها باید مجهز به ترمزدستی نیز باشد که جدا از ترمز خودکار (اتوماتیک) به کار گرفته می‌شود.
ترمزدستی باید طوری تعبیه شده باشد که با گرداندن فرمان ترمز درجهت عقربه‌های ساعت ترمز عمل کند.
8 ـ7ـ لنت ترمز باید ساختمانی داشته باشد که به راحتی کفشکهای ساییده شده آن عوض شود.
8 ـ 8 ـ ساختمان اهرم‌بندی باید طوری باشد که با دست یا خودکار (اتوماتیک) تنظیم شود.
8 ـ 9ـ اهرمها و میله مثلثها باید مجهز به گیره‌هایی باشد که از افتادن آنها بر روی خط جلوگیری کند.
8 ـ10ـ برروی تیرهای عرضی ضربه‌گیرها (تامپونها) باید گیره‌هایی پیش‌بینی شود که برروی آنها لوله خرطومی‌ها به‌صورت آزاد آویخته شود.
8 ـ11ـ خرابیهای زیر در ترمزها مجاز نمی‌باشد:
8 ـ11ـ1ـ خرابیهای قسمتهای ترمز (سوپاپها، استوانک‌های (سیلندرهای) ترمز، شیرهای انتهایی، مخزن احتیاط و غیره) که از عمل کردن آن جلوگیری می‌کند.
8 ـ11ـ2ـ وضعیت نادرست اهرمها که باعث سایش آنها می‌شود.
8 ـ11ـ3ـ خرابیهای اهرم بندی، شفتها، حفاظها، آویزها که باعث افتادن قطعات ترمز به وسط خط می‌شود.
8 ـ11ـ4ـ ضخامت کفشکهای ترمز که از طرف راه‌آهن مالک تحویل داده می‌شود باید بیش‌از 20میلی‌متر باشد انداره‌گیری در باریک ترین محل کفشک انجام می‌گیرد.
8 ـ11ـ 5 ـ خروج کفش ترمز از سطح گردش خارجی چرخ.
8 ـ11ـ6 ـ برای واگنها با ترمزهای دیسکی ـ خرابی دستگاه اخطارکننده ترمز.
8 ـ12ـ با توافق طرفهای ذی‌نفع در حمل‌ونقل بین‌المللی می‌توان از کفشکهای غیرفلزی ترکیبی (کومپوزیت) استفاده نمود.
8 ـ13ـ در موارد تحویل واگن بدون لوله خرطومی و یا با لوله خرطومی خراب طرف تحویل‌دهنده باید آن را عوض و جایگزین کند.
8 ـ14ـ اگر در واگنها لوله‌های فشار اضافی وجود دارد اتصالات آنها باید به‌صورت آئینه‌ای انجام گیرد.
9ـ بدنه و شاسی
9ـ1ـ برای راحتی و ایمنی عبور مسافرها از یک واگن به واگن دیگر آنها باید مجهز به پلهای متحرک، حفاظهای مفصلی (آکاردئونی) و دیگر تجهیزات ایمنی باشد.
9ـ2ـ درهای جانبی کله‌گی‌های واگن و درهای کوپه‌ها باید بستهای مطمئن داشته باشد. علاوه بر این درهای کوپه‌های خواب و ترکیبی باید گیره‌های مخصوص داشته باشد که از باز شدن کامل درها از طرف راهرو جلوگیری نمایند. برای واگنهای مسافری که درهای خروجی آنها به طرف بیرون باز می‌شود باید قفلهای خودکار (اتوماتیک) دوبل (دومرحله‌ای) پیش‌بینی شود.
9ـ3ـ کلیه درها و پنجره‌ها باید سالم باشد و به راحتی باز شود.
9ـ4ـ سقف واگن نباید آسیب داشته باشد.
9ـ 5 ـ بدنه واگن در دو طرف انتهایی باید گیره‌هایی جهت نصب فانوس داشته باشد علاوه بر این دستگیره مخصوص جهت مانورچیها در دو طرف واگن باید وجود داشته باشد واگنها همچنین باید در انتهای خود دارای فانوسهای برقی باشد.
هنگام حرکت در راه‌آهنهای چین و کره دموکراتیک نیازی به گیره فانوس و دستگیره مخصوص و مانورچیها نیست.
9ـ6 ـ تیرآهنهای طولی و عرضی و همچنین شاه تیر طولی وسط واگن نباید شکستگی و یا ترک داشته باشند.
9ـ7ـ انحراف شاسی بیش از 50 میلیمتر مجاز نمی‌باشد.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18458
تاریخ تصویب :
1387/2/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :