جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

1ـ2ـ کلیه قسمتهای قلاب و تجهیزات اتصال (زنجیر، قلابها، لوله خرطومی و غیره) در وضعیت غیرکاری نباید کمتر از 140 میلیمتر از سطح ریل باشند. اگر احتمال آن می‌رود که بعضی از قسمتها فاصله‌ای کمتر از رقم ذکر شده داشته باشند بایستی گیره‌های مربوطه جهت جلوگیری از افتادن این قسمتها تعبیه گردد.
1ـ3ـ فاصله محوری واگنها بایستی به شکل زیر باشند:
1ـ3ـ1ـ برای واگنهایی که در راه‌آهنهای با عرض 1435 میلیمتر حرکت می‌کنند حداکثر فاصله بین دو محور مجاور بایستی:
ـ برای واگنهای بدون بوژی 9000 میلیمتر باشد.
ـ برای واگنهای بوژی‌دار 17500 میلمتر باشد.
واگنهای بوژی‌دار با فاصله محوری بیش از 1400 میلیمتر بین محورهای داخلی آن نباید از روی تپه‌های مانوری تفکیک شوند.
تعدادی از این واگنها که می‌توانند از روی تپه‌های مانوری تفکیک شوند بایستی دارای علامت مطابق پیوست 49 (پ.پ.و) باشند.
1ـ3ـ2ـ برای واگنهایی که بر روی راه‌آهنهای با عرض 1520 میلیمتر حرکت می‌کنند بیش از 3800 میلیمتر و کمتر از 5500 میلیمتر باشد.
برای واگنهایی که با فاصله محوری بیش از 5500 میلیمتر در خط 1520 میلیمتری و بیش از 4500 میلیمتر در خط 1435 میلیمتر و یا برای واگنهایی که بدون بوژی و دارای بیش از 2 محور هستند چرخها بایستی امکان حرکت واگنها بدون اشکالات با شعاع 150 متر را فراهم نمایند. فاصله بین محورهای یک بوژی نباید کمتر از 1500 میلیمتر باشد.
بوژیها بایستی امکان حرکت آزاد را در قوسهای با شعاع 150 متر داشته باشند.
1ـ 5 ـ واگنهایی که در حمل و نقل بین‌المللی قابل قبول واقع شده‌اند و مطابق ابعاد راه‌آهنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر می‌باشند بایستی علامت «ام‌سی» داشته باشند.
واگنهای مطابق ابعاد «O-BM» بایستی علامت «MC-O» را و واگنهای مطابق ابعاد «BMـ1» علامت «1ـMC» را داشته باشند.
برای واگنهایی اروپایی که دارای کد دوازده‌گانه می‌باشند علامتهای ذکر شده در دیواره‌های جانبی واگنها و برای واگنهای بدون دیواره در تیرهای طولی واگنها، پشت یا زیر اهرم تغییر حالت واگنها، نوشته می‌شوند.
بر روی واگنهایی که بین راه‌آهنهای چین، روسیه، کره دموکراتیک،ویتنام و مغولستان رفت و آمد می‌کنند علامتهای دیگری که بین این راه‌آهنها توافق حاصل گردیده بکار برده می‌شوند.
1ـ6 ـ واگنهای مجهز به قلاب زنجیری جهت کار تکنسین اتصال بایستی فاصله 400 میلیمتر آزاد بین وجه جانبی قلاب و سینی تامپون داشته باشند. فاصله آزاد در طول بین سطح سینی تامپون و قلاب زنجیری در ارتفاع 2000 میلیمتر نباید اجزای برجسته داشته باشند.
1ـ7ـ بخاطر ویژگیهای ساختمان واگنهای چین و کره دموکراتیک مسئله اتصال واگنها جهت سیر مستقیم (بدون ترانسشیب) طرفهای ذینفع بایستی به توافق برسند.
1ـ 8 ـ واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر که قادر به حرکت تا سرعت 100 کیلومتر در ساعت می‌باشند دارای علامت «S» و یا «X» و واگنهایی که قادر به حرکت با سرعت 120 کیلومتر می‌باشند با علامت «SS» و یا «XX» نشانه‌گذاری می‌شوند.
واگنهایی که هیچیک از علامتهای بالا را ندارند با رعایت استانداردهای مجاز بارگیری بایستی واجدشرایط حرکت قطارها با سرعت 90 کیلومتر در ساعت باشند.
1ـ9ـ وزن خالی واگن نباید از 9 تن کمتر باشد.
2ـ چرخها و محورها
2ـ1ـ چرخها و محورها بایستی بانداژپیوسته داشته و یا منوبلوک (یکپارچه ریختگی و یا نورد شده) باشند.(1)
جهت واگنهای راه‌آهنهای با عرض 1435 میلیمتر قطر چرخ بر روی دایره گردش نباید کمتر از 840 میلیمتر برای چرخهای با قطر اسمی 900 تا 1000 میلیمتر باشد.
760 میلیمتر برای قطر جدید 840 میلیمتر باشد.
680 میلیمتر برای قطر جدید 760 میلیمتر باشد.
630 میلیمتر برای قطر جدید 680 میلیمتر باشد.
2ـ2ـ فاصله بین لبه‌های افقی بانداژها یا طوقه چرخها باید برای راه‌آهنهای با عرض خط 1435 میلیمتر 3-/+1360 میلیمتر و برای راه‌آهنهای با عرض خط 1520میلیمتر 3-/+1440 میلیمتر باشد.
2ـ3ـ عرض بانداژ چرخ جهت واگنهای با عرض 1520 میلیمتر نباید کمتر از 127 میلیمتر و بیشتر از 140 میلیمتر و همچنین برای واگنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر کمتر از 133 میلیمتر و بیش از 140 میلیمتر باشد.
2ـ4ـ ضخامت بانداژ (برروی دایره چرخش) با کسری سایش بایستی:
2ـ4ـ1ـ برای سایر واگنها 30 میلیمتر باشد.
برای چرخهای نوردشده حداقل ضخامت قسمتهایی که جایگزین بانداژ می‌شوند بایستی در وجـه داخلی خود علامت (فرورفـتگی) داشته باشند که همیشه در معرض دید باشد.
برای چرخهایی که این علامت را ندارند ضخامت قسمت جایگزین کننده بانداژ نباید کمتر از 22 میلیمتر باشد.
2ـ 5 ـ ارتفاع نوک طوقه بانداژ و یا چرخ منوبلوک از سطح دایره گردش مابین 25 الی 36 میلیمتر باشد (حداقل و حداکثر).
2ـ6ـ عرض طوقه بانداژ و یا طوقه چرخ منوبلوک برای راه‌آهنهای اروپایی 1435 میلیمتر که در فاصله 10 میلیمتر به طرف بیرون از دایره گردش اندازه گیری می‌شوند، برای چرخهای با قطر بیش از 840 میلیمتر نباید کمتر از 22 میلیمتر و برای چرخهای با قطر 630 الی 840 میلیمتر نباید کمتر از 5/27 میلیمتر باشد.
فاصله از لبه خارجی بانداژ یک چرخ محور تا سطح بیرونی چرخ که در ارتفاع 10 میلیمتر پایینتر از دایره گردش اندازه‌گیری می‌شود برای چرخهای با قطر بیش از 840 میلیمتر بایستی حداکثر 1426 میلیمتر و حداقل 1410 میلیمتر باشد و برای چرخهای با قطر 840 میلیمتر 1435 میلیمتر باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ در ارتباط بین‌الملل بین راه‌آهنهای اروپایی خط 1435 میلیمتر و راه‌آهنهای خط 1520 میلمتری سیر واگنهای باری که چرخهای آنها یاتاقانی است مجاز نمی‌باشد.
فاصـله افقی بین وجه داخـلی دو چرخ محور برای چـرخهای مـنو بلـوک برای چرخهای با قـطر کمـتر از 840 میـلیمتر بایسـتی کمـتر از 1359 میـلیمتر، برای چرخهای با قطر 840 میلیـمتر 1357 میلیمتر و برای موارد دیـگر کمتر از 1363 میلیمتر باشد.
حداقل اندازه شامل محورهای میانی واگنهای بدون بوژی و محورهای میانی سه و چند محوره نمی‌باشد.
جهت واگنهای خطوط 1520 میلیمتری، عرض طوقه چرخ که در ارتفاع 18 میلیمتری نوک طوقه اندازه‌گیری می‌شود حداقل 25 و حداکثر 33 میلیمتر می‌باشد.
جهت واگنهای چین و کره دموکراتیک عرض طوقه چرخ که در ارتفاع 15 میلیمتری نوک طوقه اندازه‌گیری می‌شود حداقل 2 میلیمتر و حداکثر 34 میلیمتر می‌باشد.
تیزی طوقه چرخ مجاز نمی‌باشد. برای واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر اندازه «کیوآر» که توسط شابلون روی طوقه اندازه‌گیری می‌شود بایستی بیش از 5/6 میلیمتر باشد. ضمناً در سطح هدایت کننده نوک طوقه تا 2 میلیمتر پایینتر از آن هیچگونه تیزی نباشد. (پیوست 42 (پ.پ.و)).
2ـ7ـ سایش بر روی دایره گردش بانداژ و یا چرخ منوبلوک بیش از 7 میلیمتر مجاز نمی‌باشد، این مربوط به واگنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر نمی‌باشد.
2ـ 8 ـ معایب زیر جهت چرخها و محورها مورد قبول نیست:
2ـ 8 ـ1ـ ترکهای طولی و عرضی بر روی هر قسمتی از محور.
2ـ 8 ـ2ـ محلهای سائیده شده بر روی محور که دارای تیزی و یا فرورفتگی 1 میلیمتر هستند.
2ـ 8 ـ3ـ ترکها بر روی بانداژ و یا طوقه و مرکز چرخ.
2ـ 8 ـ4ـ شکستگی بانداژ و یا طوقه.
2ـ 8 ـ 5 ـ شل شدن بانداژ و چرخ بر روی محور و یا مرکز چرخ.(1)
علائم شل شدن بانداژ به شرح زیر می‌باشند:
2ـ 8 ـ 5 ـ1ـ صدای بم در موارد ضربه چکش به بانداژ.
2ـ 8 ـ 5 ـ2ـ عدم تطابق گودالهای کنترل (علامتهای کنترل) بر روی بانداژ و در محور چرخ (اگر وجود داشته باشند).
2ـ 8 ـ 5 ـ3ـ شل شدن حلقه سفت کننده بانداژ.
2ـ 8 ـ 5 ـ4ـ زنگ زدگی حدفاصل بین بانداژ و محور چرخها در طول بیش از یک دوم محیط.
2ـ 8 ـ6 ـ شکستن و یا ترک برداشتن میله‌های چرخ.
2ـ 8 ـ7ـ بریدگیها بر روی سطح گردش بانداژ به طول بیش از 60 میلیمتر و عمق بیش از 1 میلیمتر.
2ـ 8 ـ 8 ـ خراشها بر روی توپی و یا سرمحور.
2ـ 8 ـ9ـ خردشدن سطح گردش بانداژو یا چرخ منوبلوک به طول 25 میلیمتر (بوجودآمدن حفره‌ها در سطح گردش چرخ) و یا به عمق 3 میلیمتر.
2ـ 8 ـ10ـ برش عمودی طوقه بیش از 18 میلیمتر.
2ـ 8 ـ11ـ تیزی بانداژ.(2)
2ـ 8 ـ12ـ شل شدن حلقه تثبیت کننده بانداژ در درز و یا در فاصله کمتر از 100 میلیمتر از درز و یا در قسمت باقیمانده با طول کلی 550 میلیمتر.
2ـ 8 ـ13ـ تراکم فلز بر روی سطح گردش بانداژ (مانند جوش) به طول بیش از 60 میلیمتر و در ارتفاع بیش از 1 میلیمتر.
2ـ 8 ـ14ـ اصطکاک بانداژ یا طوقه چرخ به نگهدارنده جعبه یاتاقان.
2ـ 8 ـ 15ـ آثار سایش دایره‌ای شکل بر روی سطح گردش در پایه طوقه به عمق بیش از 1 میلیمتر با شیب 1:7 بیش از 2 میلیمتر و یا با عرض 15 میلیمتر برای واگنهای عرض خط 1520 میلیمتر.
2ـ 8 ـ16ـ افزایش موضعی عرض چرخ منوبلوک بیش از 5 میلیمتر برای خط 1520 میلیمتر.
2ـ 8 ـ17ـ پوشش رنگی و یا آلودگی با انواع روغنها بر روی بانداژ چرخها و یا قسمتهای چرخ منوبلوک منع می‌شود.
3ـ بوژیها
3ـ1ـ خرابیهای زیر در بوژیها مورد قبول نیست:
3ـ1ـ1ـ فاصله بین سرسره‌های (Slip) در مجموع نباید بیش از 20 میلیمتر و کمتر از 2 میلیمتر باشد.
3ـ1ـ2ـ شکستن سرسره‌ها (Slip).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ عملیات جوش بر روی محور چرخها منع می‌شود.
2ـ برای واگنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر فقط اندازه «پی‌آر» بکار برده می‌شود.
3ـ1ـ3ـ ترک در لبه فلنج پاشنه اگر این ترک تا پیچ می‌رسد، شکستن بیش از یک پیچ و یا پرچ که پاشنه و کاسه مقعر (زیر پاشنه) را سفت می‌کنند.
3ـ1ـ4ـ ترک و یا شکستگی تیرهای شاسی.
3ـ1ـ 5 ـ ترک و یا برش پیچهای ستونی و یا پیچهای جعبه یاتاقان.
3ـ1ـ6 ـ1ـ ترکها در بستهای بوژی و بر روی وجه‌جانبی بوژی ریختگری و یا پرس‌شده.
3ـ1ـ7ـ فقدان و یا شکستن یک فنر لول بیرونی از مجموعه فنرها در واگن حاوی بار. در واگنهای خالی این نوع خرابی فقط در هنگام برگشت به راه‌آهن مالک مجاز می‌باشد.
3ـ2ـ جهت بوژیهای نوع «25ـY» خط 1435 میلیمتر زیر واگنهای حاوی بار:
3ـ2ـ1ـ شکستن فنر لول بیرونی.
3ـ2ـ2ـ شکستن و یا کجی فنر لول داخلی. واگنهای داخلی با فنر لول داخلی شکسته می‌توانند با داشتن بر چسب مطابق فرم 15a (پ.پ.و) در ترکیب قطارها حرکت کنند.
3ـ2ـ3ـ فقدان و یا شکستن بیش از یک گوشواره داخلی و یا بیرونی خفه‌کننده. در موارد فقدان و یا شکستن یک گوشواره واگن می‌تواند با داشتن برچسب مطابق فرم15a (پ.پ.و) حرکت کند.
3ـ2ـ4ـ تماس بیش از یک سینی خفه کننده با شاسی.(1) در موارد تماس یک سینی با شاسی بوژی واگن می‌تواند با داشتن برچسب 15a (پ.پ.و) حرکت کند.
3ـ3ـ برای بوژیهای نوع « ایکس 3*.......4 اچ» خط 1520 میلیمتر واگنهای حاوی بار و خالی:
3ـ3ـ1ـ ترک بر روی شاسی جانبی ریخته شده، تیر ریخته شده بالای فنرها که در دید بازدید کننده قرار می‌گیرد (اثرات نواقص ریخته‌گری که بعد از تهیه تیرهای بالای فنرها بوقوع پیوسته است دال بر خرابی نمی‌باشند).
3ـ3ـ2ـ ترک در کاسه مقعره (زیر پاشنه) که در دید بازدید کننده قرار دارد.
3ـ3ـ3ـ ترک در سرسره بالایی و یا پایینی و همچنین ترک جوش، شکستن و یا بریدگی جعبه سرسره ، فقدان کلاهک سرسره بوژی، فقدان پیچ‌تثبیت‌کننده کلاهک سرسره.
3ـ3ـ4ـ مجموع فاصله‌ها بین سرسره‌ها در دو طرف بوژی بیش از 20 میلیمتر و کمتر از 2 میلیمتر.
نبودن فاصله بین سرسره‌ها در راستای قطرواگن مجاز نمی‌باشد در کل مجموع فاصله سرسره‌ها بایستی در محدوده تعیین شده باشد.
3ـ3ـ 5 ـ برش پرچ صفحه اصطکاک‌، شکستن و یا ترک گوه ضربه‌گیر(damper) وجود ترک برروی جوش تکیه‌گاه گوه ضربه‌گیربوژی مجاز نمی‌باشد.
3ـ3ـ6 ـ برش بیش از یک پرچ و یا پیچ تثبیت‌کننده پاشنه و زیرپاشنه مجاز نیست.
4ـ جعبه یاتاقانها، یاتاقانها، دسته‌های جعبه یاتاقان
4ـ1ـ جعبه یاتاقانها با روغن معمولی به اندازه مورد نیاز توسط راه‌آهنی که در آن سیر می‌کند تامین می‌شوند.
جعبه یاتاقانهایی که دارای روغن کاری فصلی هستند بایستی توسط راه‌آهن مالک با روغن تامین شوند. هنگام حرکت اگر نیاز به اضافه کردن روغن برای این نوع یاتاقانها باشد، راه‌آهن استفاده کنند آن را با روغن معمولی تامین می‌نماید.
4ـ2ـ گیره‌های جعبه یاتاقان باید جوش داده شوند و یا پرچ شوند. به جای پرچ می‌توان از پیچ و مهره استفاده نمود برروی این نوع واگنها برچسب مطابق فرم پیوست 15a (پ.پ.و) زده می‌شود.
4ـ3ـ خرابیهای زیردر جعبه یاتاقانها و یاتاقانها و دسته‌های جعبه یاتاقانها مجاز نمی‌باشند:
4ـ3ـ1ـ ترک و یا شکستن جعبه یاتاقان که باعث نشتی روغن می‌گردد.
4ـ3ـ2ـ داغ شدن جعبه یاتاقان و یا خراش برروی سر محور، جعبه یاتاقان زمانی داغ شده به حساب می‌آید که لمس آن با دست امکانپذیر نمی‌باشد.
4ـ3ـ3ـ نشست و یا کجی جعبه یاتاقان.
4ـ3ـ4ـ شل شدن و یا ترک برداشتن دسته جعبه یاتاقان در یک چهارم مقطع آن و یا پیچش گیره جعبه یاتاقان.
4ـ3ـ 5 ـ کجی دسته جعبه یاتاقان مانع از حرکت آن می‌شود و یا باعث اصطکاک دسته به بانداژ می‌گردد.
4ـ4ـ دسته‌های شل شده جعبه یاتاقانها نباید جوش داده شوند.
4ـ 5 ـ در هروضعیت شانه هدایت‌کننده بایستی هادی جعبه یاتاقان را تحت پوشش داشته باشد.
5 ـ فنرها و تعلیق آنها
5 ـ1ـ واگنهای دو و سه محوره بایستی تعلیق فنری ورقی داشته باشند.
5ـ2ـ خرابیهای زیر در تعلیق فنری و خود فنرها مجاز نمی‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ روغن کاری سطح اصطلاک خنثی کننده اتعاشات منع می‌شود.
5 ـ2ـ1ـ ترک و یا شکست بستها، حلقه‌ها، آویزها، پیچها، بستن بستها با بیش از دو پیچ به جای پر‌چها.
5 ـ2ـ2ـ ترک و یا شکستن بست یکی از فنرها، فنرپایینی در مواردی که شکست در فاصله کمتر از یک چهارم طولی ورق از وسط فنرها باشد‌، فقدان قطعه شکسته شده فنر ورقی. اما شکستن ورق پایینی و فقدان قطعه شکسته آن در مواردی که قسمت باقیمانده سفت و پایدار برروی بستها قراردارد مجاز می‌باشد.
5 ـ2ـ3ـ خرابیهای پینها‌، بستهای فنر‌های بیضوی شکل.
5 ـ2ـ4ـ ناهمگون بودن فنرها و همچنین عدم تناسب ظرفیت واگن با فنرها.
5 ـ2ـ 5 ـ فنرهای نشست‌کرده که حالت ارتجاعی خود را از دست داده و باعث برخورد و ضربه زدن شاسی با قسمتهای متحرک واگن می‌گردد و یا باعث کجی بدنه می‌شود.
فاصله بین بست فنر و تیرهای واگن و یا بوژی که احتمال برخورد آنها می‌رود باید بیش از:
5 ـ2ـ 5 ـ1ـ پانزده میلیمتر برای واگنها با گوشواره های تعلیق دوبل و یا واگنها با گوشواره‌های تعلیق دراز باشد.
5 ـ2ـ 5 ـ2ـ ده میلیمتر برای واگنهای دیگر با سیستم ساختمان قدیمی باشد.
وجود خراشهای گذشته بر روی تیرهای واگن و یا بوژی و بستهای فنر مجاز می‌باشد.
5 ـ2ـ6 ـ برای راه آهنهایی با عرض 1435میلیمتر به‌جز راه‌آهن چین و کره دموکراتیک جابجایی ورقهای فنربندی نسبت به یکدیگر بیش از 10 میلیمتر مجاز نمی‌باشد.
5 ـ2ـ7ـ شل‌شدن پینها اگر با ضربه چکش جابجا می‌شوند.
5 ـ2ـ 8 ـ تعمیر ورقهای فنر و یا فنر لول با جوش مجاز نیست.
6 ـ تامپونهای واگنهای قلاب زنجیری.
6 ـ1ـ واگنها باید تامپونهای انعطاف‌پذیر داشته باشند.
6 ـ2ـ ارتفاع محور تامپونها نسبت به سطح ریل بایستی کمتر از 1065 میلیمتر و بیش از 940 میلیمتر باشد.
6 ـ3ـ فاصله بین محورهای دو تامپون بایستی کمتر از 1760 میلیمتر و بیش از 1740 میلیمتر باشد. این فاصله برای واگنها با عرض 1520 بجز راه‌آهن مغولستان که تا 31/12/1922 ساخته شده اند بایستی کمتر از 1790 و بیش از 1740 میلیمتر باشد.
6 ـ4ـ قطر سینی‌های تامپونها بایستی بیش از 370 میلیمتر باشد.
6 ـ 5 ـ اگر به واگن از وسط خط راه‌آهن نگاه کنیم سینی دست چپی واگن بایستی محدب و سینی دست راستی صاف باشد.
اگر برای هر دو سینی شعاع تحدب بالای 1500 میلیمتر باشد محدب بودن آن قابل قبول است.
6 ـ6 ـ خرابیهای زیر در تامپونها مجاز نمی‌باشد:
6 ـ6 ـ1ـ فقدان و یا شکستن فنر لول، واشر فشار، مهره و یا پین نگهدارنده سیلندر تامپون.
6 ـ6 ـ2ـ شکستن و یا کج‌شدن سیلندر تامپون که از حرکت آن در غلاف ممانعت می‌کند.
6 ـ6 ـ3ـ ترک عرضی بالای یک چهارم مقطع عرضی غلاف تامپون که دارای دو نگهدارنده است، شکستن بیش از دو نگهدارنده غلاف ترمز برای تامپونهایی که چند نگهدارنده دارند شکستن گوشه های سینی و یا غلاف تامپون.
6 ـ6 ـ4ـ نشست فنر لول بیش از 15 میلیمتر.
اگر تامپون استوانه‌ای می‌باشد بر روی هر تیر عرضی واگن نسبت فنر تا 15 میلیمتر مجاز می‌باشد.
6 ـ6 ـ 5 ـ ترک غلاف به طول یک چهارم قطر آن مجاز نمی‌باشد.
7ـ تجهیزات قلاب اتوماتیک
7ـ1ـ برای واگنهای چین و کره دموکراتیک خرابیهای زیر در قلاب اتوماتیک مجاز نمی‌باشد:
7ـ1ـ1ـ ارتفاع محور طولی قلاب اتوماتیک نسبت به سطح ریل بیش از 890 میلیمتر و یا برای واگنهای خالی کمتر از 835 میلیمتر و واگنهای حاوی بار کمتر از 815 میلیمتر.
7ـ1ـ2ـ اختلاف ارتفاع بین محورهای طولی دو قلاب یک واگن بیش از35 میلیمتر مجاز نیست.
7ـ1ـ3ـ اختلاف ارتفاع محورهای قلابهای دو واگن متصل بیش از 75 میلیمتر مجاز نمی‌باشد.
7ـ1ـ4ـ فاصله بین دندانه‌های بزرگ و کوچک قلاب اتوماتیک در حالت متصل بیش از 130 میلیمتر و در حالت باز بیش از 245 میلیمتر مجاز نیست.
7ـ1ـ 5 ـ ترکها در بدنه، بست کشش و دندانه بزرگ قلاب اتوماتیک مجاز نیست.
7ـ1ـ6 ـ فقدان مهره‌ها و پینهای سفت‌کننده قسمتهای قلاب اتوماتیک.
7ـ1ـ7ـ شکست صفحه و یا زانوی تکیه گاهی قلاب اتوماتیک.
7ـ2ـ برای واگنهای با عرض خط 1520 خرابیهای زیر در قلاب اتوماتیک مورد قبول نمی‌باشد:
7ـ2ـ1ـ ارتفاع محور طولی قلاب اتوماتیک نسبت به سطح ریل کمتر از 950 میلیمتر برای واگنهای باردار و بیش از 1080 میلیمتر برای واگنهای خالی.
7ـ2ـ2ـ اختلاف ارتفاع دو قلاب اتوماتیک چفت شده بیش از 100 میلیمتر.
7ـ2ـ3ـ خرابی ضامن قفل قلاب اتوماتیک.
7ـ2ـ4ـ ترک در بدنه و بست اتصالات قلاب اتوماتیک، کجی و شکستگی قطعات آن.
7ـ2ـ 5 ـ فقدان و یا شل شدن مهره‌ها و پینهای سفت‌کننده قطعات قلاب اتوماتیک.
7ـ2ـ6 ـ کوتاهی زنجیر درایو جداکننده.
7ـ2ـ7ـ اهرم جداکننده‌ای که داخل فضای اتکا نمی‌رود. (Bracket)
7ـ2ـ 8 ـ دستگاه اصطکاک که انعطاف‌پذیری خود را کاملاً از دست داده است.
7ـ2ـ 9ـ ترک و یا شکست صفحه نگهدارنده، بست کششی، حلقه‌های اهرم، ضربه‌گیر و یا زانوی تکیه‌گاهی.
7ـ3ـ با توافق راه‌آهنهای عضو (پ.پ.و) حرکت مجموعه‌ای از واگنهایی که واگنهای دو طرف آن مجهز به قلاب زنجیری علاوه بر قلاب اتوماتیک و همچنین مجهز به تامپون از یک طرف هستند مجاز می‌باشد.
8 ـ دستگاههای کشش
8 ـ1ـ واگنها در دو طرف خود بایستی مجهز به دستگاههای کشش انعطاف پذیر یا قلاب زنجیری باشند.
مقاومت کشش پاره‌شدن دستگاه کشش با قلاب زنجیر بایستی بالای 65 تن نیرو باشد.
برای واگنهای ساخت بعد از اول ژوئیه 1949 در قلاب زنجیر 85 تن در دو سر قلاب 100 تن باشد.
8 ـ2ـ ابعاد گیره زنجیر قلاب در نقطه تماس با سر قلاب بایستی به شرح زیر باشند:
8 ـ2ـ1ـ در جهت نیروی کشش حداکثر 40 میلیمتر.
8 ـ2ـ2ـ در جهت عمود بر نیروی کشش حداکثر 36 ملیمتر.
8 ـ3ـ واگنهای تکی و یا واگنهای انتهایی در مجموعه‌ای از واگنها که دورتر از ایستگاه مرزی سیرخواهند کرد بایستی مجهز به قلاب دوگانه باشند.
8 ـ4ـ خرابیهای زیر در دستگاههای کشش مورد قبول نمی‌باشند:
8 ـ4ـ1ـ ترکهای عرضی، شکستن قسمتهای دستگاه کشش و قلاب.
8 ـ4ـ2ـ فقدان کوپلینگها، مهره‌ها، گوه‌ها، پیچ‌ها، اتصالات و پینهای قلاب.
8 ـ4ـ3ـ کجی سر قلاب، بطوری که اجازه ندهد سریک قلاب را به روی سر قلاب دیگر انداخت و یا کجی سرقلاب که از حرکت آزاد سرقلاب در واشر قلاب ممانعت کند. شکستن نوک سرقلاب که طبق مقررات نتوان قلاب را پیچاند برای واگنهای عرض 1520 میلیمتر بجز راه‌آهن مغولستان. شکسته شدن نوک سرقلاب مورد قبول نیست.
8 ـ4ـ4ـ کجی پیچ گوشواره و یا گیره قلاب که اتصال درست واگنها را اجازه نمی‌دهد مجاز نیست.
8 ـ4ـ 5 ـ خار (گوه تثبیت) که سر و ته گذاشته شده است.
8 ـ4ـ6 ـ ترک پین دستگاه کشش که از روزنه پرچ بیرون می‌آید.
9ـ ترمز
9ـ1ـ واگنها باید به ترمز اتوماتیکی مجهز باشند که با سیستم ترمز اتوماتیک راه‌آهنهایی که در آنها سیر خواهند کرد همخوانی داشته باشند و یا مجهز به لوله حد فاصل همراه با لوله خرطومی دو طرف خود باشند. کلیه شیرهای انتهایی لوله ترمز اصلی که در ساختمان واگن پیش‌بینی شده‌اند بایستی مجهز به لوله خرطومی باشند.
9ـ2ـ شیرهای انتهای واگنها بجز واگنهای راه‌آهنهای چین، کره دموکراتیک بایستی روزنه‌ای جهت خروج هوا از لوله خرطومی را در موارد بسته شدن شیر داشته باشند.
9ـ3ـ دستگیره‌های شیرهای واگن برای ترمز قطار بایستی در وضعیت موازی با محور لوله اصلی باشند و ترمزهای بسته شده این دستگیره‌ها بایستی عمود بر محور لوله اصلی ترمز باشند.
9ـ4ـ دستگیره‌های شیرهای جداکننده برای ترمزهای بسته بایستی موارد زیر را دارا باشند:
9ـ4ـ1ـ وضعیت عمود بر محور لوله هوای جدا شده برای راه‌آهنهای چین و کره دموکراتیک با عرض خط 1520 میلیمتر.
9ـ4ـ2ـ وضعیت افقی برای دیگر راه‌آهنها.
9ـ4ـ3ـ در زاویه 45 درجه دسته سوپاپهای سریع و تقسیم کننده‌های هوا.
9ـ 5 ـ واگنهایی که دارای اتاقکهای ترمز دستی می‌باشد بایستی مجهز به شیر ترمز اضطراری باشند. ترمز دستی بایستی طوری باشد که با گرداندن دستگیره ترمز در جهت عقربه‌های ساعت عمل کند.
9ـ6 ـ بالشتک ترمز بایستی ساختمانی داشته باشد که به راحتی کفشکهای سائیده‌شده عوض شوند. ضخامت کفشکهای ترمز که از طرف راه‌آهن تحویل دهنده تحویل داده می‌شوند بایستی حداقل 10 میلیمتر باشد و برای راه‌آهن مغولستان 10 میلیمتر باشد. اندازه‌گیری در باریکترین محل کفشک انجام می‌گیرد.
9ـ7ـ واگنهای ترمزدار که با تعویض بوژی سیر می‌کنند بایستی مجهز به بالشتک یا کفشک ترمز متحرک باشند.
9ـ 8 ـ ساخـتمان اهرم‌بندی بایسـتی طوری باشد که با دست و یا اتوماتیک تنظیم شود.
9ـ 9ـ اهرمها و میله مثلثهای ترمز بایستی مجهز به گیره‌هایی باشند که از افتادن به‌وسط خط جلوگیری کنند.
9ـ10ـ بر روی تیرهای عرضی تامپونها بایستی گیره‌هایی پیش‌بینی شوند که بر روی آنها لوله خرطومی‌ها بطور آزاد آویخته شوند.
9ـ11ـ خرابیهای زیر در ترمزها مجاز نمی‌باشد.
9ـ11ـ1ـ خرابیهای قسمتهای ترمز (سوپاپهای هوا، سیلندرهای ترمز، شیرهای انتهایی، مخزن احتیاط، یدکی و غیره) که از عمل کردن ترمز جلوگیری می‌کنند.
9ـ11ـ2ـ وضعیت نادرست اهرمها که باعث سایش آنها می‌شود.
9ـ11ـ3ـ خرابیهای اهرم‌بندی، ضامن‌ها، اتصالات غلتکها و آویزها که باعث افتادن قطعات ترمز بر روی خط می‌شوند.
9ـ11ـ4ـ اضافه رزوه‌های ترمز دستی (اضافه دنده‌ها) کمتر از 75 میلیمتر در ترمز دستی کاملاً بسته باشد.
9ـ11ـ 5 ـ وجود کفشکهای ترمز غیرهمجنس (چدنی و غیرفلزی) در یک واگن مجاز نمی‌باشد.
واگنهایی که ترمز اتوماتیک آنها حذف شده است و یا ترمز دستی آنها خراب است هنگام حرکت در راه‌آهنهای با عرض 1435 میلیمتر بایستی با برچسبهای (ترمز خراب است) مطابق پیوست 20 (پ.پ.و) مجهز شوند که بر روی تیرهای طولی واگن چسبانده می‌شوند.
واگنها با خرابیهای ذکر شده از راه‌آهن مالک قبول نمی‌شوند.
در موارد خرابیهای ترمز دستی قسمت دست راست برچسب و در موارد خرابیهای ترمز اتوماتیک قسمت دست چپ برچسب باز می‌شوند.
در موارد خرابی ترمز دستی، برچسب نزدیک ترمز دستی حتی‌المقدور بر روی بدنه چسبانده می‌شود.
9ـ11ـ6 ـ خروج کفش ترمز از سطح گردش خارجی بیش از 10 میلیمتر.
9ـ12ـ در موارد تحویل واگن بدون لوله خرطومی و یا با لوله خرطومی خراب طرف تحویل‌دهنده بایستی آن را عوض و جایگزین کند.
10ـ شاسی واگن
10ـ1ـ شاسی واگن بایستی تمام فلزی باشد.
10ـ2ـ خرابیهای زیر شاسی مجاز نمی‌باشد.
10ـ2ـ1ـ شکست و یا ترک در تیرهای اصلی طولی، جانبی طولی، تیرهای تامپون، ترکها بر روی تیرهای عرضی به میزان بیش از 50% مقطع آنها، ترک طولی بیش از 300 میلیمتر در تیرهای قطری و عرضی.
10ـ2ـ2ـ شکست و یا ترک خوردگی تیرهای عرضی.
10ـ2ـ3ـ ترکهای طولی در تیرهای جانبی بین دسته نبشی فنرها بیش از 150 میلیمتر و در قسمتهای دیگر تیر بیش از 300 میلیمتر.
10ـ3ـ بر روی کلیه واگنها بجز واگنهای چین و کره دموکراتیک در دو طرف آنها بایستی دستگیره‌های مخصوص برای مانورچیها تعبیه شود.
11ـ بدنه واگن و واگنهای مخزندار
11ـ1ـ واگنهای مسقف می‌بایستی مجهز به تجهیزات زیر باشند:
11ـ1ـ1ـ درهایی که برداشتن و یا باز کردن آنها بدون آسیب به مهر (پلمپ) راه‌آهن و گمرک امکانپذیر نباشد.
11ـ1ـ2ـ چفت در.
11ـ1ـ3ـ حلقه بر روی درها و دریچه‌ها که بستن قفل و یا پلمپ‌ها را امکان‌پذیر سازد بجز دریچه‌های هوا که از داخل بسته می‌شوند.
11ـ2ـ خرابیهای زیر در بدنه واگن مجاز نمی‌باشند:
11ـ2ـ1ـ بهم‌خوردگی اتصالات پایه‌ها با قفسه فلزی بدنه واگن.
11ـ2ـ2ـ خرابی پایه‌ها و یا تیرهای در که باعث خرابی و یا ریزش بار می‌گردد و ایمنی حرکت قطارها را به مخاطره می‌اندازد.
11ـ2ـ3ـ شکستن تیرچه‌های طاق سقف و هواکشها.
11ـ2ـ4ـ خرابیهای دیوار، کف واگن که باعث ریزش بار به وسط خط، آسیب‌دیدگی و خیس شدن بار و به سرقت رفتن آن می‌شوند.
11ـ2ـ 5 ـ فقدان و یا خرابی دریچه‌های تخلیه، یا دستگاههای مکانیکی خودکار تخلیه واگن.
11ـ2ـ6 ـ کجی بدنه به میزان بیش از 75 میلیمتر.
11ـ2ـ7ـ خرابی سقف که باعث نفوذ رطوبت و در نتیجه خرابی بار می‌گردد.
11ـ2ـ 8 ـ فقدان درها، خرابی ریلهای در و کجی آنها، آسیب‌دیدگی هادی در که می‌تواند باعث افتادن در بر روی خط گردد.
11ـ2ـ9ـ خرابیهای گیره و حلقه‌های در و دریچه‌ها که باعث باز شدن خود به خود آنها گردد.
11ـ2ـ10ـ خرابی تخته‌ها، دیواره لبه‌های جانبی و گیره‌های واگنهای لبه کوتاه که باعث افتادن لبه‌های واگن می‌گردد و همچنین خارج از ابعاد قرار گرفتن آنها.
11ـ2ـ11ـ فقدان درب دریچه‌ها، حلقه‌های پلمپها و اتصالات در واگن مسقف، در موارد استثنایی، فقـدان یک حلقه پلمپ مجاز می‌باشد به شرط اینکه خلاف مقررات گمرکی نباشد.
11ـ2ـ12ـ فقدان ورقهای ضدجرقه و یا وسایل مشابه بر روی ترمزها برای واگنها با کف چوبی، که این شرط فقط شامل واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر می‌شود.
11ـ3ـ واگن مخزندار
11ـ3ـ1ـ مخزندارهای خالی که به راه‌آهن مالک برمی‌گردند نباید بخاطر خرابیهای مذکور در بندهای 11ـ4ـ1، 11ـ4ـ3، 11ـ4ـ4 در صورتیکه ایمنی حرکت قطارها را به مخاطره نمی‌اندازند مورد قبول واقع نشوند.
11ـ3ـ2ـ مخزندارهایی که بارهای خطرناک در آنها بارگیری شده‌اند و یا بعد از تخلیه تمیز نشده‌اند اگر دریچه محافظ و یا پیچ دریچه را نداشته باشند می‌توانند قبول نشوند.
11ـ3ـ3ـ مخزندارهایی که در ساختمان آنها برق‌گیر پیش‌بینی گردیده است در صورت آسیب و یا فقدان برق‌گیرها می‌توانند قبول نشوند.
11ـ4ـ خرابیهای زیر در واگنهای مخزندار مورد قبول نیست.(1)
11ـ4ـ1ـ جابجایی مخزنها
11ـ4ـ2ـ نشتی مخزنها و شل بودن شیرهای تخلیه و پرکننده
11ـ4ـ3ـ ترکها در محل درزها و دربستها به میزان بیش از یک چهارم مقطع عرضی آنها.
11ـ4ـ4ـ ترک در درزهای برش خورده که مخزن را به شاسی پیوند می‌زند.
11ـ4ـ 5 ـ شل بسته شدن دریچه‌های بارگیری و شیرهای تخلیه واگنهای مخزندار خالی و حاوی بار بجز واگنهای دارای دستگاههای تخلیه اتوماتیک هوا می‌باشند.
11ـ4ـ6 ـ ترک تیرهای عرضی زیر مخزن به میزان بیش از یک چهارم مقطع آنها.
12ـ علائم و نوشته‌ها
واگنها بایستی علائم و نوشته‌های واضح زیر را داشته باشند:
12ـ1ـ راه‌آهنهایی که برای واگنهای خود کد دوازده‌گانه را بکار می‌گیرند علائم و نوشته‌ها را مطابق یادداشت (OSJD582) بر روی دیواره‌های جانبی واگنها از سمت چپ می‌زنند در راه‌آهنهای دیگر علائم و نوشته‌ها و کدهای مربوطه که نشان‌دهنده تملک راه‌آهن عضو قرارداد (پ.پ.و) می‌باشد مطابق پیوست 23 و 23 (پ.پ.و) بر روی دیواره‌های جانبی واگن از سمت چپ درج می‌شوند.
اگر واگنی با شماره نادرست مشاهده شود آن را با برچسب مطابق پیوست 15آ (پ.پ.و) تجهیز می‌نمایند.
12ـ2ـ وزن خالی واگن را بر روی دیوارهای جانبی (به تن و یا کیلوگرم) از سمت چپ مطابق پیوست 36 (پ.پ.و) می‌نویسند.
12ـ3ـ ظرفیت واگن را بر روی دیواره‌های جانبی از سمت چپ مطابق پیوست 26 (پ.پ.و) می‌نویسند.
12ـ4ـ بر روی واگنهای مسقف، مساحت کف را بر روی دیواره‌های جانبی از سمت چپ و یا بر روی دیواره‌های جلویی و عقبی مطابق پیوست شماره 37 (پ.پ.و) می‌نویسند.
بر روی واگنهای لبه کوتاه، طول را بر روی لبه‌های جانبی از سمت چپ و یا بر روی لبه‌های جلویی و عقبی مطابق پیوست 38 (پ.پ.و) می‌نویسند.
بر روی واگنهای مخزندار، حجم مخزن و نوع بار مجاز بارگیری را در دو طرف چپ مخزن و یا بر روی تابلو مطابق پیوست 39 (پ.پ.و) می‌نویسند.
12ـ 5 ـ تاریخ آخرین تعمیر و یا بازدید در طرف راست بر روی تیر طولی شاسی (مطابق شکل 1) پیوست 27 (پ.پ.و) و یا بر روی پایین بدنه (مطابق شکل 2 (پ.پ.و)) پیوست 27 می‌نویسند.
12ـ 6 ـ نوع ترمز اتوماتیک را در وسط تیرهای طولی شاسی و یا بر روی دیواره‌های جانبی پایین بدنه می‌نویسند. (مطابق پیوستهای 28 و 29 (پ.پ.و))
12ـ7ـ علامت «« MC» بر روی واگنهای با عرض خط 1520 میلیمتر به جز راه‌آهن مغولستان که با ابعاد راه‌آهنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر مطابقت دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بخاطر خرابیهای وارده در بندهای 11ـ4ـ1، 11ـ4ـ2، 11ـ4ـ6 مخزنهای خالی نباید به راه‌آهن مالک برگردانده شوند با درخواست راه‌آهن گیرنده شیرهای تخلیه و دریچه‌های بارگیری که درست بسته نشده‌اند از طرف راه‌آهن تحویل‌دهنده بسته می‌شوند.
12ـ7ـ1ـ علامت «« MC-D» مطابق پیوست 30 (پ.پ.و) در واگنهایی که ابعاد آنها با ابعاد « BM-O» مطابق می‌باشد نوشته می‌شود (نقشه م 1 (پ.پ.و).
12ـ7ـ2ـ علامت «1MC-» (پیوست 31 (پ.پ.و) بر روی واگنهایی که ابعاد آنها با ابعاد « BM ـ 1» مطابق می‌باشد نوشته می‌شود. (نقشه‌ی 1 (پ.پ.و).
12ـ 8 ـ بر روی واگنهایی که دارای محورهای بازشونده می‌باشند علامت مطابق پیوست 35 (پ.پ.و) بر روی تیرهای جانبی بوژی و جهت واگنهای دومحوره بر روی تیرهای جانبی شاسی درج می‌گردد.
12ـ 9ـ واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر و واگنهایی که به این راه‌آهنها تحویل داده می‌شوند اگر بر روی دیواره‌های بیرونی خود نردبان داشته باشند که آخرین پله‌های آنها بیش از 2000 میلیمتر از سطح ریل ارتفاع دارند با علامت پیکان به طول 175 میلیمتر در جهت پایین نشانه‌گذاری می‌شوند.
رنگ پیکان بایستی زرد در زمینه سیاه و قرمز در زمینه روشن باشد (پیوست 23 (پ.پ.و)).
12ـ10ـ در موارد روغنکاری متناوب جعبه یاتاقانها (که توسط راه‌آهن مالک تعیین می‌گردد) تاریخ آخرین روغنکاری بر روی دیواره‌های طرف راست و پایین آن مطابق پیوست 40 (پ.پ.و) نوشته می‌شود.
12ـ11ـ علامت «S» یا «SS» که در بند 1ـ 8 این پیوست به آن اشاره شده است بر روی دیواره‌های جانبی سمت چپ واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر درج می‌شوند.
12ـ12ـ بر روی واگنهای استیجاری و یا واگنهایی که به اجاره داده شده‌اند علامتهای دیگر نیز نوشته می‌شوند.
12ـ12ـ1ـ علامت « P» مطابق پیوست 55 (پ.پ.و) و کناره شماره واگن.
12ـ12ـ2ـ اسم و آدرس مالک (موجر) واگن با شماره فاکس و تلکس چنانچه در اختیار موجر (مالک) باشد.
12ـ12ـ3ـ اسم ایستگاه که واگن در آن به ثبت رسیده است.
12ـ12ـ4ـ اسم کالاهایی که حمل آن در واگن مجاز می‌باشد. (جهت واگنهای اختصاصی).
12ـ12ـ 5 ـ محدودیتهای حمل و نقلی.
12ـ12ـ6 ـ نوشته (اجاره شد...) که زیر آن خط کشیده شده است.
دستورالعملهای این قسمت در مورد حمل و نوع علامتها شامل راه‌آهنهای چین و کره دموکراتیک نیز می‌شوند. علاوه بر این بر روی واگنها نوشته و علامتهای بکار گرفته شده در راه‌آهن مالک نوشته می‌شوند.
12ـ13ـ روی مخزن واگنهای حمل گازهای مایع، فشرده و تحت فشار تاریخ بازرسی دوره‌ای مخزن نوشته می‌شود (ضمیمه 56 (پ.پ.و)1
12ـ14ـ بر روی واگنهای با اجزای جداشونده و نوشته‌ای طبق ضمیمه 57 (پ.پ.و) درج می‌شود.
13ـ بازدیدها و تعمیرات دوره‌ای
13ـ1ـ راه‌آهن مالک و راه‌آهنی که در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است نباید واگنها را با تأخیر تعمیرات و بازدیدها به راه‌آهنهای کشورهای دیگر تحویل دهد.
تعمیرات و بازدیدهای دوره‌ای واگنها به نحو زیر انجام می‌پذیرد.
13ـ1ـ1ـ برای واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر.
13ـ1ـ1ـ1ـ برای واگنهایی که مجهز به یاتاقانهای رولبرینگی هستند.
13ـ1ـ1ـ1ـ1ـ با علامت « SS» که در سال بیش از 90000 کیلومتر طی می‌کنند ـ یک سال در میان، واگنهای دیگر دو سال در میان.
13ـ1ـ1ـ1ـ2ـ بدون علامت « SS» با سوپاپهای از نوع « KE»، « BOL»، « CH»، « O»، « WE»، « DK»، « WW»، « WA» تنظیم اتوماتیک اهرم‌بندی با تعلیق گوشواره‌های دوبل محورهای تکی، با فنرهای ورقی و یا با بوژیهای فنرلولی و ضربه‌گیرهای از نوع « UIC» تامپونهای مطابق یادداشت (ا.س.ژ.د) «526 ـ UIC» شش سال در میان اگر واجد شرایط ذکر شده نیستند چهار سال در میان.
13ـ1ـ1ـ2ـ برای واگنهایی که مجهز به یاتاقانهای اصطکاکی می‌باشند هر سه سال یکبار.
13ـ1ـ2ـ برای واگنهای دیگر تعمیرات و بازدیدهای دوره‌ای به نحو زیر انجام می‌پذیرد.
13ـ1ـ2ـ1ـ برای واگنهایی که مجهز به یاتاقانهای رولبرینگی هستند و اندازه سر محورهای آنها 250 * 140 میلیمتر می‌باشند که در قطارهای معمولی باری سیر می‌کنند هر چهار سال یکبار و برای واگنهای نوس از اولین تعمیر بعد از پنج سال بهره‌برداری.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ این تغییرات از تاریخ 1/1/97 اعتبار می‌یابد.
13ـ1ـ2ـ2ـ برای واگنهایی که با قطارهای مسافری و یا قطارهای باری سریع با سرعتهای بالای 100 کیلومتر حرکت می‌کنند هر سال یکبار.
13ـ1ـ2ـ3ـ برای واگنهای دیگر حداقل سه سال یکبار.
راه‌آهنهای مالک می‌توانند مدتهای کوتاه‌تر جهت تعمیرات تعیین کنند. تناوب تعمیرات واگنها بایستی با عدد مربوطه قبل از علامت « REV» مطابق پیوست 27 (پ.پ.و) درج شود.
به راه‌آهن مالک و راه‌آهنی که واگن استیجاری به ثبت رسیده است اجازه داده می‌شود که مدت تعمیرات دوره‌ای را سه ماه افزایش دهند به شرط اینکه واگنها واجد شرایط فنی این پیوست باشند.
تعمیرات و بازدیدهای دوره‌ای بوژیهایی که بکار گرفته می‌شوند در مدت زمانهای تعیین شده جهت واگنها انجام می‌پذیرد.
نوشته‌های در مورد محل و تاریخ تعمیر و یا بازدید دوره‌ای بوژیها بر روی تیرهای جانبی بوژی ثبت می‌شود. بهره‌برداری از بوژیهایی که تاریخ تعمیر آنها گذشته است منع می‌شود.
13ـ2ـ واگنهایی که تاریخ تعمیر آنها گذشته است به نحو زیر از طرف راه‌آهن قبول می‌شوند:
13ـ2ـ1ـ اگر واگنها با گذشت 14 روز از تاریخ تعمیر دوره‌ای در مدت سه ماه توسط راه‌آهن استفاده‌کننده بارگیری و اعزام گردیده‌اند.
13ـ2ـ2ـ اگر واگنهای قابل بهره‌برداری به مقصد راه‌آهن مالک و یا به ایستگاه ترانزیت در جهت راه‌آهن مالک بارگیری شده‌اند.
13ـ2ـ3ـ اگر واگنها بصورت خالی به راه‌آهن مالک عودت می‌شوند تهیه برچسب طبق فرم ضمیمه 15a (پ.پ.و) انجام می‌گردد.
13ـ3ـ واگنهایی که جعبه یاتاقانهای آنها بایستی به تناوب روغنکاری شوند در صورت منقضی شدن مدت روغنکاری و سیر در جهت راه‌آهن مالک نباید به راه‌آهنهای کشورهای دیگر تحویل شوند.
پیوست 6 مربوط به پاراگرافهای 24، 25، 26
لیست نرخهای تجهیزات جانبی، کانتینرها، پالتها برای راه‌آهنهای عضو قرارداد پ.پ.و.
جدول
پیوست 6 آ
مربوط به ماده 25
لیست نرخهای تعمیر کانتینرها بین راه‌آهنهای عرض خط 1435 میلیمتر از یک طرف و 1520 میلیمتر از طرف دیگر بکار گرفته می‌شوند. بجز مغولستان
جدول
پیوست 7 مربوط به پاراگرافهای 26، 25، 24
پیوست 8 مربوط به پاراگرافهای 24 و 26
پیوست 9 (مربوط به ماده‌های 12، 18)
پیوست 9 آ(مربوط به ماده 6)
لیست تلگراف و تلفن راه‌آهن‌ها
پیوست 9 ب (مربوط به ماده 1)
فهرست آدرس، شماره تلفن، شماره تلفن / فاکس، تلکس سازمانهای مرکزی راه‌آهن، سازمانهای مرکزی واگن و دفاتر محاسباتی مرکزی
فرم برچسب واگن‌ها (به زبان کشور راه‌آهن تحویل گیرنده و ترجمه روسی آن چاپ می‌شود.)
پیوست 11 (مربوط به ماده‌های 4 و 15)
پیوست 11 آ (مربوط به بند 8ـ7ـ3ـ20)
پیوست 11 ب (مربوط به بند 2ـ7ـ3ـ20)
پیوست 12(مربوط به ماده 17)
پیوست 13(مربوط به ماده‌های 24 و 25)
پیوست 14 (مربوط به ماده 10)
پیوست 15مربوط به ماده‌های 14 ، 15 ، 16
پیوست 15 آ (مربوط به ماده‌های 4، 23 ، 18، 16، 15 ؛ پیوست 1 و 5 پ.پ.و.)
پیوست 15 ب (آبی رنگ)(مربوط به ماده‌های 4، 15، 18 و 23، پیوست 1 و 5 پ.پ.و.)
پیوست 15 پ(آبی یا قرمز)(مربوط به ماده‌های 15، 4، 18 و 23، پیوست 1 و 5 پ.پ.و.)
پیوست 15 پ
پیوست 16(مربوط به ماده‌های 12 و 18)
پیوست 16 آ(مربوط به ماده 13)
پیوست 16 ب (مربوط به ماده 19 ، 23)
پیوست 17 (مربوط به ماده 10)
پیوست 18(مربوط به ماده‌های 12 و 18)
پیوست 19(مربوط به بندهای 6ـ16 و 7ـ16)
پیوست 20(جهت پیوست 5 بند 5 ـ11ـ9)
پیوست 21 (مربوط به پیوست 1 بند 10)
پیوست 22(جهت پیوست‌های 1و 5 بندهای 13 و 12)
پیوست 24(جهت پیوست‌1 بند13)
پیوست 25(جهت پیوست‌1 بند13)
پیوست 26(جهت پیوست‌1 بند13)
پیوست 27(جهت پیوست‌1 و 5 بندهای 13 و 12)
پیوست 28(جهت پیوست‌1 و 5 بندهای 13 و 12)
پیوست 29 (مربوط به پیوست‌های 1و 5 بندهای 13 و 12)
لیست و نام اختصاری و کامل ترمزهای پنئوماتیک اتوماتیک که در حمل ونقل بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند.
پیوست 30(جهت پیوست‌1 و 5 بندهای 12 و 13)
پیوست 31(جهت پیوست‌1 و 5 بندهای 12 و 12)
پیوست 32(جهت پیوست1 بند8)
پیوست 1 ـ 32(جهت پیوست 1 بند 9 ـ 1ـ 13)
پیوست 33(جهت پیوست 1 و 5 بندها ی 13 و 12)
پیوست 34(جهت پیوست 1 بند13)
پیوست 35(جهت پیوست 1 بند12ـ 1 ـ 13)
پیوست 35آ(جهت پیوست 5 بند8 ـ 12)
پیوست 36(مربوط به پیوست 5 بند12)
پیوست 37(مربوط به پیوست 5 بند12)
پیوست 38(جهت پیوست 5 بند12)
پیوست 39(جهت پیوست 5 بند12)
پیوست 40(جهت پیوست 5 بند12)
پیوست 41(جهت پیوست 1 بخش 9)
پیوست 42(جهت پیوست 5 بند6 ـ 2)
پیوست 43(مربوط به ماده 20)
پیوست 43 (مربوط به ماده 20)پیوست 44(مربوط به ماده 2)
پیوست 45(مربوط به ماده 26)
پیوست 46(مربوط به ماده‌های 7، 15، 16، 20، 24، 25)
پیوست 47(مربوط به بند 4ـ2)
پیوست 48(جهت بند6 ـ 15)
پیوست 49(جهت پیوست 5، بند 1ـ 3 ـ 1)
پیوست 50(جهت بند 3ـ15)
پیوست 51
ضمیمه 52(مربوط به بندهای 9ـ23 و 5 ـ7 ـ 23)
پیوست 53(جهت بند 23، 2،9)
پیوست 54(جهت بند 23، 3، 4، 9 )
پیوست 56(جهت پیوست5 ، بند 13ـ 12)
ضمیمه 57(مربوط به §18 بند 3ـ13ـ18 مربوط به §23 بند 3ـ3ـ23، مربوط به ضمیمه 5 بند 14ـ12)

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18458
تاریخ تصویب :
1387/2/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :