جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک شماره59804/ت39970هـوزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ19/3/1387 با توجه به نظر رییس‌مجلس شورای‌اسلامی، موضوع نامه شماره 193986/10762هـ/ب مورخ 11/12/1386 تصویب نمود:
اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، موضوع تصویب‌نامه شماره 63509/ت32736هـ مورخ 24/10/1384 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ بند (3) ماده (13) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
3ـ « پیشـنـهاد آیین‌نامـه‌های مـالـی، استـخـدامی و معامـلاتی جهت تصـویـب در هیئت‌وزیران».
2ـ در تبصره(2) ماده (13) عبارت « ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی» جایگزین عبارت « یک نفر دیگر به انتخاب هیئت مدیره» می‌گردد.
2ـ متن زیر جایگزین بند (7) ماده (18) می‌گردد:
« 7ـ کمک از وزارت صنایع و معادن و شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط».
این اصلاحیه به موجب‌نامه شماره 27482/30/87 مورخ 12/4/1387 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده‌است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18460
تاریخ تصویب :
1387/3/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :