جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ17/7/1386 موضوع: جدول تطبیق دروس رشته کامپیوتر در شیوه سالی واحدی شماره8/9725/120وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 17/7/1386 درخصوص جدول تطبیق دروس رشته کامپیوتر جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

مصوبه هفتصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ17/7/1386 موضوع: جدول تطبیق دروس رشته کامپیوتر در شیوه سالی واحدی

نظر به تصویب تغییرات جدول مشخصات برنامه درسی و عناوین دروس دوره سه‌ساله رشته (کامپیوتر) شاخه فنی و حرفه‌ای در هفتصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پروش مورخ 25/4/1384 جدول تطبیق دروس قبلی با دروس جدید این رشته به شرح پیوست می‌باشد.
موضوع: جدول تطبیق دروس رشته کامپیوتر در شیوه سالی واحدی در هفتصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 17/7/1386 به تصویب رسید.

بهرام محمّدیان دبیر شورا
محمود فرشیدی رییس جلسه

جدول تطبیق دروس رشته کامپیوتر در شیوه سالی واحدی مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

جدول تطبیق دروس رشته کامپیوتر
ردیف : 1
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : فیزیک وآزمایشگاه (سالی ـ واحدی)
تعدادواحد : 3
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : فیزیک وآزمایشگاه (سالی ـ واحدی)
تعداد واحد : 3
حداقل نمره قبولی : 10
ردیف : 2
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : مبانی کامپیوتر
تعدادواحد : 3
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : مبانی کامپیوتر
تعداد واحد : 2
حداقل نمره قبولی : 10
ردیف : 3
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : سیستم عامل 1
تعدادواحد : 2
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : سیستم عامل(سالی ـ واحدی)
تعداد واحد : 3
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 4
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : کارگاه بسته‌های نرم افزاری1 (سالی ـ واحدی)
تعدادواحد : 1
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : بسته های نرم افزاری 2
تعداد واحد : 1
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 5
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : بسته های نرم افزاری 2
تعدادواحد : 2
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : بسته های نرم افزاری 1
تعداد واحد : 2
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 6
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : مبانی برنامه سازی
تعدادواحد : 3
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : برنامه سازی1
تعداد واحد : 3
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 7
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : برنامه سازی پاسکال 2
تعدادواحد : 3
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : برنامه سازی3
تعداد واحد : 3
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 8
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : ویژوال بیسیک
تعدادواحد : 3
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : برنامه سازی 2
تعداد واحد : 3
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 9
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : زبان تخصصی(سالی ـ واحدی)
تعدادواحد : 2
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : زبان تخصصی(سالی ـ واحدی)
تعداد واحد : 3
حداقل نمره قبولی : 10
ردیف : 10
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : ریاضی 3(سالی ـ واحدی)
تعدادواحد : 2
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : ریاضی 3(سالی ـ واحدی)
تعداد واحد : 2
حداقل نمره قبولی : 10
ردیف : 11
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : برنامه سازی تجاری
تعدادواحد : 3
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : بانک اطلاعاتی
تعداد واحد : 5/1
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 12
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : تکنولوژی وکارگاه سخت افزار
تعدادواحد : 3
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : سخت افزار
تعداد واحد : 3
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 13
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : کارآموزی
تعدادواحد : 2
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : کارآموزی
تعداد واحد : 1
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 14
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : آشنایی با شبکه
تعدادواحد : 2
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : ـــ
تعداد واحد :
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 15
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های کامپیوتری1
تعدادواحد : 2
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : ـــ
تعداد واحد :
حداقل نمره قبولی : ــ
ردیف : 16
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : برنامه‌سازی پاسکال1
تعدادواحد : 3
عناوین دروس(برنامه مصوب 1384) : ـــ
تعداد واحد :
حداقل نمره قبولی : ــ
تبصره ـ دانش آموزانی که برای فارغ‌التحصیل شدن نیاز به گذراندن حداکثر 3 درس داشته باشند، می‌توانند تا پایان سال تحصیلی 1389 ـ 1388 مطابق جدول تطبیق، دروس مربوطه از برنامه جدید را انتخاب و در امتحان آن درس شرکت نمایند که در این حالت نمره‌ی مأخوذه جایگزین نمره درس مـوردنظر در برنامه‌ی قبلی خواهدشد. ضمناً با توجه به اینکه مواد درسی ردیف‌های 14، 15 و 16 در تطبیق، درس معادل ندارد، دانش‌آموزان مشمول این تبصره مجازند از مفاد جدول زیر درس مورد نظر را انتخاب و بگذرانند. بدیهی است نمرات مأخوذه دانش‌آموزان در درس جدید جایگزین نمره در درس مربوطه از برنامه قبلی خواهدشد.
ردیف : 1
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : آشنایی با شبکه
تعدادواحد : 2
عناوین دروس : شبکه‌های کامپیوتری
تعداد واحد : 3
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 2
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های کامپیوتری1
تعدادواحد : 2
عناوین دروس : نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای
تعداد واحد : 5/1
حداقل نمره قبولی : 12
ردیف : 3
عناوین دروس (برنامه دوره قبل) : برنامه‌سازی پاسکال1
تعدادواحد : 3
عناوین دروس : بسته‌های نرم‌افزاری3 (سالی ـ واحدی)
تعداد واحد : 4
حداقل نمره قبولی : 12


دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18460
تاریخ تصویب :
1386/7/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :